"other areas" traduzione ungherese


Risultati per "other". "other areas" non è ancora nel nostro dizionario
EN

"other areas" in ungherese

volume_up
other {sostantivo}

EN other
volume_up
{sostantivo}

other
Transfer all other prisoners in that corridor to other cells or other levels.
Minden más elítéltet helyezzen át arról a folyosóról más cellába vagy más emeletre.
And it's inside and outside, self and other, and other is all very different.
Van belül és van kívül, van én magam és van a másik, és az a másik nagyon más.
Here, in the silence of the European Parliament, other choices are being made.
Itt, az Európai Parlament csendjében, más választások megtételére kerül sor.
other (anche: other one)
And it's inside and outside, self and other, and other is all very different.
Van belül és van kívül, van én magam és van a másik, és az a másik nagyon más.
The other percentage refers to the other cooperating exporting producer.
A másik százalékos adat a másik együttműködő exportáló termelőre vonatkozik.
'Mangy son of a three-legged donkey,' he bellowed at the steersman of the other vessel.
üvöltötte a másik hajó kormányosának.
Effectively we have been the pilot project for the rest of the world, for other regions.
Valójában kísérleti projektként szolgálunk a világ, a többi régió számára.
Because of the rules of the sanction, the other networks have to help.
Az egyezmény értelmében a többi hálózatnak is együtt kell működnie.
In a state of nature, evidently, they deposit their droppings in other birds' nests.
Természetes környezetben persze a többi madár fészkébe.
- smalls : other consignments of goods, including express and other parcels;
- darabáru: egyéb áruszállítmányok, beleértve az expressz- és egyéb csomagokat;
That's a total of sixteen mechanized di­visions, plus a lot of other attachments.
Ez összesen tizenhat gépesített hadosztály, plusz az egyéb kisegítő egységek.
The proposed 'transparency register' is nothing other than administrative legitimisation.
A javasolt "átláthatósági nyilvántartás” nem egyéb adminisztratív legitimációnál.
The English we put in one lot, the Americans in the other.
Az egyik fajtát kapják az amerikaiak, a másikat az angolok.
The Commission is a collegial body, and any Commissioner can stand in for any other.
A Bizottság kollegiális testület, és bármelyik biztos helyettesítheti a másikat.
They traded at times, but generally viewed each other with suspicion.
Néha kereskedtek egymással, de általában inkább gyanakvással szemlélték a másikat.
And can we please try and teach our kids something other than a Chronic album?
És könyörgöm, képesek vagyunk mást is tanítanunk a kölykeinknek, mint egy Chronic lemez?
He hadn't known his mother had underclothes in any color other than white.
Sosem látott az anyján eddig mást, mint fehér alsóneműt.
She was none other than Eleanor Roosevelt, the wife of the President of the United States.
Nem mást, mint Eleanor Rooseveltet, az Egyesült Államok elnökének feleségét.

Sinonimi (inglese) per "other":

other

Traduzioni simili a "other areas" in ungherese

other sostantivo
other aggettivo
other avverbio
area sostantivo

Esempi di utilizzo "other areas" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishOther areas were almost bare, showing his creased, dry-looking grey skin beneath.
Másutt teljesen csupasz volt, és kilátszott szürke, ráncos, pergamenszáraz bre.
EnglishIndeed, I can give you a list of other areas where there are serious problems.
Listával is szolgálhatok azon területekről, ahol súlyos problémák állnak fenn.
EnglishI know that he is an expert in education and research and other such areas.
Tudom, hogy az oktatás, a kutatás és ehhez hasonló területek kiváló szakértője.
EnglishAs composites go, they were close here and there and badly off in other areas.
A fantomképekről megállapították, hogy itt-ott hasonlítanak rájuk, máshol viszont rosszak.
EnglishIt covers all areas, in other words both civil and commercial matters.
Minden területre kiterjed, azaz a polgári és a kereskedelmi ügyekre egyaránt.
EnglishAll the other areas used by skiers, fare dodgers or other people do not come into consideration.
A síelők, a bliccelők vagy mások által használt területek nem jönnek számításba.
EnglishThere are two other areas where we must make decisive progress this autumn.
Most ősszel, két területen is jelentős haladást kell elérnünk.
English'We'll compensate for the additional expense in other areas,' the President said.
- Majd kompenzálni fogjuk a kiadást, és ha kell, emelünk egy parányit az adókon - vette vissza a szót az elnök.
EnglishThere is much that we can learn from each other in these areas.
Ezeken a területeken sokat tanulhatunk egymástól.
EnglishHe read everything he could find on the instrumentation used in detecting explosives at airports and other areas of interest.
Hát persze! - csapott a homlokára az ötvenharmadik és az ötvennegyedik cigaretta között.
EnglishI have shared some of the figures with you, but there are many other areas of achievement that are not quantifiable.
Megosztottam önökkel néhány számadatot, de vannak olyan elért eredmények is, amelyek nem számszerűsíthetők.
EnglishHe was pretty big, making a ton of money with his female... employees, Ed Foley said delicately, and trying to branch out into other areas.
Elég nagy hal volt, és rengeteg pénzt keresett a... női alkalmazottakkal mondta tapintatosan Ed Foley.
EnglishNominal catch statistics in certain areas other than those of the North Atlantic (recast version) (
Az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikáinak benyújtása (átdolgozott szöveg) (
EnglishBut you can imagine there's a lot of other areas where the question is, is this notable enough to go in an encyclopedia?
De el tudják képzelni, hogy sok olyan terület van, ahol fennáll a kérdés, elég jelentős ez ahhoz, hogy bekerüljön egy enciklopédiába?
EnglishBut people would have explored and adapted to most other areas quickly, once modern human inventiveness had developed.
Ezek közé tartoznak például a spanyolok járványai, lovai, írásbelisége, politikai szerveződése és technológiája (különösen a hajók és a fegyverek).
EnglishOther areas Sir Maloof sold at low and long-term prices to those landless persons who would restore the land to cultivation.
A fennmaradó területeket Lord Maloof alacsony áron eladta azoknak a föld nélkül maradt környékbelieknek, akik vállalták, hogy ismét termővé fordítják.
EnglishSensitive places such as cities and other protected areas need a written regulation that clearly states what is reckonable.
A veszélyeztetett területeken, mint a városokban és a védett területeken írásbeli szabályra van szükség, amely egyértelműen megállapítja, hogy mit lehet felszámítani.
EnglishDo we intend to act more robustly in order to ensure that democracy in this and many other troubled and fragile areas will be strengthened?
Készülünk-e erőteljesebb fellépésre annak érdekében, hogy biztosítsuk a demokrácia megerősödését ebben és számos ehhez hasonló forrongó és bizonytalan térségben?
EnglishHe felt badly exposed and even handicapped, for the prohibition against discussion of Daneel's nature had spread to other areas of thought, memory, even will.
Kellemetlenül érezte magát, mert a tiltás, hogy sehol nem beszélhet Daneel természetéről, minden gondolatába, minden emlékébe, sőt, még az akaratába is beivódott.
EnglishIn some areas the original local domesticates were retained alongside the far more productive Mexican trinity, but in other areas the trinity replaced them completely.
Néhány területen a jóval termékenyebb mexikói hármas mellett azért megtartották saját haszonnövényeiket is, máshol azonban az említett trió teljesen kiszorította ezeket.