EN

mind {sostantivo}

volume_up
mind
volume_up
elme {sostantivo}
Were these the delusions of a feverish mind, a mind afraid of death?
Vagy egy lázas agy, egy haláltól borzadó elme káprázata volt?
Because its sorcery of the mind, and the minds a lot more limited than wed care to think.
Mert ez az elme varázslata, és az elme sokkal korlátozottabb, mint hisszük.
Henry thought it would be more than enough, especially talking mind to mind.
Henry arra gondolt, hogy több mint elég, különösen ha közvetlenül érintkezik két elme.
mind (anche: ghost, morale, psyche, shade)
These were a materialist's way of describing a state of mind.
Csupán a szellem birodalmának materialista megközelítései.
I stopped and sent the Mind Gift before me to search out the rooms.
Megálltam, előreküldtem a Szellem-Ajándokot, hogy kutassa át a szobákat.
But we may even say more: the mind alone is capable of perfect rapture.
De még helyesebb, ha azt mondjuk: csak a szellem képes teljes elragadtatásra.
mind (anche: ghost, psyche, soul, spirit)
I could not regret that any mind could conceive of such perfect transcendence.
Nem bántam, hogy minden lélek átélheti ezt a tökéletes önkívületet.
Something was going on in her mind, and it was an excellent mind.
Valami történt a lelkében, s az kitűnő lélek volt.
But had it not merely proved once and for all that there was no mind left in either of them?
De nem azt bizonyítja ez is, egyszer és mindenkorra, hogy nem maradt bennük lélek?
mind (anche: depth, head, headpiece, intellect)
volume_up
ész {sostantivo}
The rational mind had already encapsulated the experience and disregarded it.
A racionális ész máris betokozta és félretolta az élményt.
All diversions-games the mind had invented to disguise this unbearable zero.
Mind-mind az ész játékai, hogy eltűnhessen ez az elviselhetetlen zéró.
If the mind can find no meaning, then the senses give it.
Ha az ész nem talál értelmet, majd találnak az érzékek.
The mind bids an eternity of farewells; it mourns at an endless funeral.
Az értelem mintegy végső búcsút mond, siratóéneket, egy véget nem érő temetésen.
Then her mind crosspatched, and knowledge was connected to emotion.
Aztán az agya működésbe lépett, és az értelem összekapcsolódott az érzelemmel.
Kell, hogy legyen mögötte értelem, muszáj lennie!
mind (anche: volition, will)
Telekinesis is the ability to move objects or to cause changes in objects by force of the mind.
A telekinézis a tárgyak akarat útján történő elmozdításának vagy megváltoztatásának képessége.
But his hands seemed to have a mind and a will of their own; they kept on turning the pages, faster and faster.
De mintha kezének külön szándék és akarat parancsolt volna: csak forgatta tovább a lapokat, egyre gyorsabban.
Watch a mob in a square, the way the minds of every person in it seem to melt into one.
Figyelj csak meg egy tömeget egy téren, a sok akarat hogyan olvad eggyé!
But his hands seemed to have a mind and a will of their own; they kept on turning the pages, faster and faster.
De mintha kezének külön szándék és akarat parancsolt volna: csak forgatta tovább a lapokat, egyre gyorsabban.
This decision had nothing to do with second thoughts, a need to give himself time to change his mind.
Döntése mögött nem volt hátsó szándék, nem akart igazolást ahhoz, hogy meggondolja magát.
But you see, John, there are a lot of intentions in the minds of a lot of people vis--vis this country, not all of them friendly.
Csakhogy, John, számtalan szándék van számtalan ember fejében, a mi országunkkal kapcsolatban, és nem mind barátságosak.
To most people this conclusion seemed indisputable owing to a curious state of mind easily explainable.
Úgy látszik tehát, hogy mindenki szilárdan hitt a maga elképzelésében, mert az emberi gondolkodásmód ilyen, és ez eléggé érthető is.
Do, therefore, by all means, continue pursuing the mind change strategy as a necessary step towards regime change.
Éppen ezért továbbra is mindenképpen a gondolkodásmód megváltoztatásának stratégiáját kövessék, mint a rendszerváltozáshoz szükséges lépést.
I believe that libels and press-campaigns of this kind, and the habits of mind they indicate, are capable of doing the most deadly damage to the anti-Fascist cause.
Véleményem szerint az ilyenfajta vádaskodások és sajtókampányok, valamint az a gondolkodásmód, amit tükröznek, halálos veszedelemmel fenyegetik az antifasiszta ügyet.
mind (anche: conceit, esteem, estimate, eye)
We will probably find at the vote tomorrow that there has been a change of mind in the European Parliament.
Valószínűleg a holnapi szavazás alkalmával meggyőződhetünk arról, hogy az Európai Parlamentben megváltozott a vélemény.
With these principles in mind, an opinion was prepared and strongly endorsed by the ENVI Committee.
Mindezen elveket szem előtt tartva készült egy vélemény és azt a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság erősen támogatta.
mind (anche: cheer, cue, fancy, humor)
volume_up
kedv {sostantivo}
He had just about made up his mind to light out for Manhattan, and he did not want to do anything which might give the police an excuse for locking him up.
Éppen megérett benne az elhatározás, hogy elhúzza a csíkot Manhattan szigetére, és eszében sem volt olyasmit tenni, ami ürügyet szolgáltatna a rendőröknek, hogy bekasztlizzák.
mind
Mind you win, said Mrs. Oliver, her feminist feelings rising.
Oliver, akiben nőttön-nőtt a feminista érzület.
HU

mind {aggettivo}

volume_up
Ezt mind megtette, már mind elmondta, és annál sokkal jobban, mint ahogy most tudná.
He'd done all that, said all that, and said it better than he ever could now.
Ezért van az, hogy ő mind az angolt, mind az oroszt anyanyelveként beszéli.
Against all the rules, they had slipped away and married in the West.
Ezek az intézkedések mind csökkenthetik az ilyen tevékenységek előfordulását.
All these measures can help reduce the incidence of these activities.
A válasz nagyjából-egészében mind a nyolcszor ugyanaz volt.
By and large the answer had been the same each time.
Mind különböző volt, mintha saját egyéniséggel rendelkezne.
Each was different; each projected a unique personality.
Mindegyik hídnak megerősített hídfője volt mind az északi, mind a déli parton.
Each bridge had major pier abutments on the north and south bank.
mind (anche: minden)
Ám az összes többi mind rohadt, ezt én mondom neked, kapzsi és rohadt eleitől fogva!
But the others, rotten, I tell you, greedy and rotten every time.
Tehát mind tanárként, mind házastársként szembekerülök ezzel a kérdéssel nap, mint nap.
So as a teacher and as a spouse, this is, of course, a problem I confront every day.
Valóban nagy eredményről van szó mind Európa, mind az egyes emberek számára.
It is indeed a great achievement, both for Europe and for every one of us.

Esempi di utilizzo "mind" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishSo in order to have a conscious mind, you have a self within the conscious mind.
Tehát ahhoz, hogy legyen egy tudatos elménk, van egy énünk is a tudatos elmében.
EnglishHis mind felt a little numbed; he couldn't seem to focus his will on his spells.
Az elméje mintha eltompult volna; nem tudta akaratát a varázslataira fókuszálni.
EnglishIgraine could not hear her, but it was as if Viviane spoke directly to her mind.
Igraine nem hallotta a hangját, de mintha egyenesen a fejében szólalt volna meg.
EnglishShe loved amusements, and, as she grew, vague desires were created in her mind.
Thaisz szerette a szórakozást, és amint nőtt, bizonytalan vágyak ébredtek benne.
EnglishPerhaps you wouldn't mind locking this door, Miss Aldin and taking the key out?
Esetleg lenne szíves bezárni az ajtót, Miss Aldin és kivenni a kulcsot a zárból?
EnglishAll he wanted was to rest, to clear his mind, to learn why he was being hunted.
Pihenésre vágyott, és arra, hogy nyugodtan végiggondolhassa, miért vadásznak rá.
EnglishLike her mother, she had her own mind; like Jenny Fields, she kept her own name.
Irving a Garp szerint a világ--gal futott be (The World According to Garp, 1978).
EnglishHer mind's eye lost sight of the gymnasium doors and some of them almost got out.
Képzeletében elhalványultak a tornatermi ajtók, néhányan majdnem ki is jutottak.
EnglishIt was all a blur in my mind last night, but I've been thinking about it today.
Tegnap este csak homályosan rémlett, ami történt, de ma egész nap gondolkoztam.
EnglishPut it out of your mind as though it were something harmful to you to think about.
Verje ki a fejéből, mint egy ártalmas gondolatot, amivel nem szabad foglalkozni.
EnglishIt took a few more seconds for Gregory's mind to catch up with what had happened.
Beletelt még néhány másodpercbe, mire Gregory agya fel tudta fogni, mi történt.
EnglishI had seen the room for only an instant, but every detail was fixed in my mind.
Csak egy pillanatra láttam a szobát, de minden részlet belevésődött az agyamba.
EnglishAnd as he spoke, the Guardian probed the templar's mind, and Sorak had his answer.
Mialatt beszélt, az Oltalmazó behatolt a lovag agyába, s már tudta is a választ.
EnglishAnd, of course, there were the people she called in her mind the Four Suspects.
S persze ott vannak azok, akiket csak úgy nevez magában, hogy a négy gyanúsított.
EnglishIt is, to my mind, justified to further encourage and reward policy of this kind.
Véleményem szerint indokolt tovább ösztönözni és jutalmazni az ilyen politikákat.
English'Yer people are a real bad-tempered sort, if y' don't mind my sayin' so, friend.'
Ha nem haragszik, nagyuram, a maga fajtája meglehetősen ádáz természetű népség.
EnglishI tried to read his mind, but he was too crazed and full of distracted thoughts.
Próbáltam beleolvasni az agyába, de összevissza ugráltak a gondolatai a tébolytól.
EnglishThe giggles stopped dead, but she didn't mind the slap any more than last night.
A kuncogás rögtön abbamaradt, de a pofon most sem zavarta jobban, mint az éjszaka.
EnglishWithout a moment's hesitation, Cale put Azriim out of his mind and raced for Jak.
Egy szempillantás alatt megfeledkezett Azriimról, és visszafutott a barátjához.
EnglishFor an instant a calm beautiful face, neither male nor female, swam in his mind.
Ekkor egy nyugodt, gyönyörű, se nem férfi, se nem női arc úszott be az agyába.