"to look for" traduzione ungherese

EN

"to look for" in ungherese

HU
volume_up
look {sostantivo}

EN to look for
volume_up
{verbo}

to look for (anche: to addle, to earn, to gain, to hunt)
It was only to please Ravelston that he had even been pretending to look for work.
Valójában csak Ravelston megnyugtatására mímelte, hogy állást keres.
He's got two fighters to look for us.and the fighters have plenty of fuel.
Õ pedig két vadászgéppel keres minket, amíg tele vannak üzemanyaggal.
Their plan was simple: Jennifer would sneak into the mansion and look for clues...
A tervük egyszerű volt: Jennifer besurran a villába és nyomokat keres...
to look for (anche: to await, to expect, to hang on, to tend)
With climate change and global warming, the future does not look any brighter.
Az éghajlatváltozás és a globális felmelegedés miatt nem vár ránk derűsebb jövő.
Exit Felix, and stand there with a not-so-bright look on your face.
Kiszáll Felix és vár, nem túl intelligens arckifejezéssel.
You fix upon me a look of doglike devotion and demand of me a pronouncement la Sherlock Holmes!
Rám szegezi kutyahű tekintetét, és Sherlock Holmes-féle kinyilatkoztatást vár tőlem!

Traduzioni simili a "to look for" in ungherese

look sostantivo
to look verbo
look! interiezione
for congiunzione
see sostantivo

Esempi di utilizzo "to look for" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishSam was there, and he gave a queer look at the limp bundle that the men carried.
Ott volt Samu is, különös pillantást vetett az ernyedt batyura, amit becipeltek.
EnglishThe other was twenty years younger and in twenty years would look just like him.
A másik húsz évvel fiatalabb volt húsz év múlva ugyanolyan lesz mint az idősebb.
EnglishOnce it had something to do with those damn hedges clipped to look like animals.
Egyszer azzal az ocsmány állat formájúra vágott élő sövénnyel volt kapcsolatban.
EnglishShe didn't look up, and eventually I shrugged to myself and carried on sipping.
Pillantására sem méltatott, így aztán vállat vontam, és folytattam a kanalazást.
EnglishAnyway, he's a good enough doctor and we got him to come and take a look at you.
Szóval azért csak jó doktor a doktor úr, és őt hívtuk el, hogy nézze meg magát.
EnglishIt was his bad chemicals, of course, which were compelling him to look like that.
Természetesen az ártalmas vegyszerei kényszerítették rá, hogy ilyennek látsszék.
EnglishLook upon the face of our noble visitor from Deira and tell me if you know him.'
Vedd szemügyre Deirából érkezett nemes vendégeimet, és mondd meg, ismered-e őket.
EnglishHis eyes had a faraway look, and he watched the cars below but didn't see them.
Ábrándos pillantással nézegette az odalent közlekedő autókat, de nem látta őket.
EnglishYour mistress has the look of costive asthenia, as if she were an arsenic-eater.
A hölgy, úgy tűnik, dugulásos erőtlenségben szenved, mintha arzénmérgezése lenne.
EnglishShe reached the wall, paused to take a final look round, then quickly scaled it.
Elért a falhoz, megtorpant, körülnézett még utoljára, aztán gyorsan felmászott.
EnglishThat part I didn't care about, although I would later, when I had to look at it.
Ez a részlet nem érdekelt, noha később annál inkább, amikor meg kellett néznem.
EnglishHe had stuck his nose into the world of big-league killing, and look at him now.
A nagystílű gyilkosok világában kíváncsiskodott, és tessék, most meg lehet nézni.
EnglishConsumers and businesses can therefore look to the future with renewed optimism.
A fogyasztók és a vállalkozók ezért megújult optimizmussal tekinthetnek a jövőbe.
EnglishSo I always said to myself that when I grew up I'd go and look for my father....
Mindig azt mondtam magamban, hogy ha felnövök, elindulok és megkeresem az apámat.
EnglishLook in the frozen north beyond the last of the woodlands near the western sea.
Keresgélj a fagyos északon az utolsó erdőkön is túl, a nyugati tenger közelében.
EnglishYou'll look lots better in blue because I'm going to wear my dun-colored dress.
Csak tessék fölvenni a kéket, mert az jól fest az én szalmasárga ruhám mellett.
EnglishBrother Timothy had been sweet, kind, and devout; yet look what happened to him.
Timothy testvér kedves volt és hitében elkötelezett; és lásd, mi történt vele.
EnglishAlthough by now, Jody would probably consider any look of concern normal for her.
Bár Jody alighanem megszokta mostanára, hogy anyja örökké aggódik valami miatt.
EnglishHis insight and his quiet amusement did not comport with the brutal look of him.
Carson mereven nézett a derűs, nyugodt, bölcs, de vadállatias külsejű férfira.
EnglishAfter all, who is to say that somebody won't look up just at the critical moment?
Elvégre honnan lehetett tudni, hogy nem néz fel valaki éppen a döntő pillanatban?