EN

head {sostantivo}

volume_up
1. generale
head (anche: face, headpiece, knob, skin)
volume_up
fej {sostantivo}
On this side -- remember, you're excited about head-tail-tail; you're excited about head-tail-head.
Ezen az oldalon -- ne felejtsék, a fej-írás-írás izgalmas; itt a fej-írás-fej izgalmas.
And here are the dietary factors going head to head against these drugs.
És itt vannak az étkezési tényezők fej fej mellett ezekkel a gyógyszerekkel.
There's a connection between head-tail-heads and head-tail-tails in genetics, and it's the following.
Van egy kapcsolat a fej-írás-fej, a fej-írás-írás és a genetika között, és ez a következő.
head (anche: heads)
volume_up
fej {sostantivo} (érmén)
On this side -- remember, you're excited about head-tail-tail; you're excited about head-tail-head.
Ezen az oldalon -- ne felejtsék, a fej-írás-írás izgalmas; itt a fej-írás-fej izgalmas.
And here are the dietary factors going head to head against these drugs.
És itt vannak az étkezési tényezők fej fej mellett ezekkel a gyógyszerekkel.
There's a connection between head-tail-heads and head-tail-tails in genetics, and it's the following.
Van egy kapcsolat a fej-írás-fej, a fej-írás-írás és a genetika között, és ez a következő.
head (anche: boss, captain, chief, directory)
Philip was standing at the head of the passage that led to his bedroom.
Philip a hálószobájába vezető ajtóban álldogált.
The head guy at the FBI Academy when I was there did wonders for me, too.
- Amikor az FBI-akadémián voltam, egyenesen csodákat művelt velem a vezető oktató.
Ding felt as though he were the head coach of a particularly good football team.
Ding úgy érezte, mintha egy különösen jó futballcsapat vezető edzője lenne.
The head teacher banned it because there were children of other religious faiths present.
Az igazgató ezt azért akadályozta meg, mert más vallású gyermekek is jelen voltak.
The manager nursed his head, took an aspirin, and gave a thought to Vassili.
Az igazgató a halántékára tapasztotta tenyerét, lenyelt egy aszpirint, és Vaszilijra gondolt.
Director Voyles walked up to him, shaking his head in disbelief.
Az igazgató, Voyles sétált oda hozzá, és közben hitetlenkedve csóválta a fejét.
head (anche: title)
volume_up
cím {sostantivo}
The address JoJo had given Kowalski was on the main road out of town heading towards Cassis.
A cím, amit Kowalski Jojótól kapott, a városból Cassis felé kivezető főútvonal mentén volt.
The address details under the heading Belgium shall be replaced with: 1.
A "Belgium" pont alatt szereplő cím helyébe a következő lép: "1.
(b) The heading Additional Note to Chapter 21 shall be replaced by the heading Additional Notes.
b) A 21. fejezetben a "Kiegészítő megjegyzés" cím helyébe a "Kiegészítő megjegyzések" felirat lép.
head
volume_up
{sostantivo}
Spread those out properly, the head keeper told the boatman who was a game-keeper too.
Rakja ki rendesen mondta a vadőr a csónakosnak, aki maga is vadőr volt.
The countries in the north are the best, with a rate of 16 kg per head of population.
A legjobb az északi országokban: 16 kg/.
I talked with Buster Green, the head groundhog honcho.
Beszéltem Buster Greennel, a mormotaőrrel.
head (anche: ruling, staple)
volume_up
fő- {sostantivo}
Spread those out properly, the head keeper told the boatman who was a game-keeper too.
Rakja ki rendesen mondta a vadőr a csónakosnak, aki maga is vadőr volt.
The countries in the north are the best, with a rate of 16 kg per head of population.
A legjobb az északi országokban: 16 kg/.
I talked with Buster Green, the head groundhog honcho.
Beszéltem Buster Greennel, a mormotaőrrel.
head (anche: bit, portion, section, slab)
volume_up
darab {sostantivo}
There was twine and an odd bit of cord, but MacWhirter shook his head.
Találtak ott egy zsineget meg,egy darab felemás spárgát, MacWhirter azonban a fejét ráta.
And my head was swooning over that overcooked piece of delicious fish I had the night before.
A fejem ájult volt a túlfőtt darab isteni hal miatt, amit előző este ettem.
A rough thing thrown over the body like a peasant poncho, with a torn opening for the head.
Valami poncsóra emlékeztető otromba darab, amelyen nyílást szakítottak, hogy a fej átbújhasson.
head (anche: boss, chief, master, superior)
A főnök elgondolkodott, aztán megrázta a fejét.
A főnök kitisztítja a fejét.
So leave the mountain alone, said the chief, solemnly, and give it the head if you go hunting.
A hegyet tehát ezentúl is elkerüljük mondta a főnök , s neki ajándékozzuk a zsákmány fejét.
Az asztalnál ülő személy felemelte fejét.
The other person in Henry's head, cool as that storied cucumber when Kurtz and the others had been shooting at them, was now nervous.
A másik személy Henry fejében, aki hidegebb volt a jegelt halnál, amikor Kurtz és a többiek célba lőttek rájuk, most idegesnek tűnt.
I. For the purpose of this heading a natural person may be either a single individual or a group of individuals.
E cím alkalmazásában a vezetés szempontjából a természetes személy egyaránt lehet egyedi személy vagy személyek csoportja.
head (anche: chapter)
But our archaeologist might then reflect: what, really, does a head start mean for the purposes of this book?
A 3. fejezet bevezet minket a különböző földrészek népeinek összecsapásaiba.
The second large budget heading is still the Structural Funds.
A másik jelentős költségvetési fejezet továbbra is a strukturális alapok.
Inserts chapter information, such as the chapter heading and number.
Beszúr egy fejezetinformációt, pl. a fejezet címsora és száma.
- Expenditure in respect of the upkeep of road surfaces (heading B20)
- Útburkolat karbantartásával kapcsolatos kiadások (B20 kategória)
- Rendőrség vízi rendészeti szerve (C3 kategória)
- Közlekedés-rendészet (B3 kategória)
Obligatory PE is an issue for head teachers and boards of governors, not for the EU.
A kötelező testnevelés az osztályfőnökökre és az irányító testületekre, nem pedig az EU-ra tartozó kérdés.
Az "A" brigádot irányító Len Stewart volt az.
Others, on the other hand, see it as the mere chairmanship of the meeting of the Heads of Government.
Mások azonban csupán úgy tekintenek rá, mintha az a kormányfői üléseket irányító elnök szerepének felelne meg.
head (anche: peak, ridge, spire, summit)
volume_up
orom {sostantivo}
It's a treat for us, you know, a visit from head office to the country cousins.
Tudják, öröm számunkra, ha látogatók jönnek a főhadiszállásról.
But now school was out and the head clerk's pleasure was written large on his face.
Most kitört a vakáció, és a recepció vezetőjének arcán csak úgy ragyogott az el nem titkolt öröm.
They were the most elusive of game, and for that reason all the more pleasing when you could hang the head of one over the mantelpiece.
Õk a legnehezebben megfoghatók ebben a játszmában, ennélfogva annál nagyobb öröm, ha az ember egy ilyennek a trófeáját akaszthatja a kandalló fölé.
head (anche: crest, crown, culmination, peak)
The first was that it mobilised many more Heads of State or Government than the Kyoto Summit did.
Először is jóval több állam- és kormányfőt mobilizált, mint annak idején a kiotói csúcs.
Our partners in third countries were bemused at having to meet a different Head of Government every time they had a summit with the European Union.
Harmadik országbeli partnereinket megzavarta, hogy minden európai uniós csúcs alkalmával más kormányfővel kellett találkozniuk.
At the late-night negotiations at the Nice summit the Member States were generally reliant on how awake a single man, a Head of State or Government, was during the night-time hours.
A nizzai csúcs késő esti tárgyalásain a tagállamok általában attól függtek, hogy egyetlen ember, egy állam vagy kormány feje mennyire őrizte meg az éberségét az éjszakai órákban.
Előbb a fej, most az arc, az értelem tükre!
Needle teeth, white and curved in a flat head, a narrow head mounted on a furred body, red eyes alive with something which startled him÷ intelligence in an animal's skull!
Fehér görbe tűfogak, lapos és keskeny fej, szőrös test, és a piros szemekben valami olyan tükröződött, ami megdöbbentette értelem egy állat fejében!
head (anche: fore)
And our bows were headed some 15 degrees east of magnetic north.
A hajó orra az iránytű szerinti északtól tizenöt fokkal keletre mutatott.
By the grace of God our bows were still headed towards the Trikkala.
Hála istennek, a hajó orra még mindig a Trikkala felé mutatott.
head (anche: paterfamilias)
A családfő egy golfütővel kiloccsantja Zog agyvelejét.
My father was dead then, and I was head of the family and I had to defend him constantly from my mother and sister.
Apám akkor már nem élt, én voltam a családfő, és szüntelenül a fivérem védelmére kellett kelnem anyámmal és nővéremmel szemben.
head
volume_up
korona {sostantivo} (fáé)
Now move, or I'll blast your head from your shoulders ... all I need to take is the crown!
Most mozogj vagy lerobbantom a fejed a vállaidról... nekem úgyis csak a korona kell!
Helm was staring at him as if he had three heads, and a crown on each one.
Helm úgy nézett rá, mintha három feje lett volna és mindegyiken egy-egy korona.
Atahuallpa himself was very richly dressed, with his crown on his head and a collar of large emeralds around his neck.
Maga Atahualpa pazarul díszített ruhát viselt, fején korona, nyakát hatalmas smaragdok övezték.
head (anche: acme, climax, culmination, height)
Progress is slow, but let us be glad about each small step and let us keep banging our heads...
Az előrehaladás lassú, de örüljünk minden egyes apró lépésnek és menjünk továbbra is előre a fejünk után...
head (anche: height, pitch, summit, zenith)
head (anche: depth, headpiece, intellect, mind)
volume_up
ész {sostantivo}
I love Stella too but Carlotta's the one with the head.
Én is Stellát szeretem, de Carlotta az ész!
I've never seen it myself, so I can't say for sure, and Arasham's wits aren't so firmly set in his head that he'd be any kind of an authority.
Sosem láttam személyesen, ezért nem mondhatok biztosat, de Arasham fejébe nem szorult annyi ész, hogy biztosan állíthasson bármit is.
head (anche: capital)
head (anche: domain)
head (anche: ear, spike)
head (anche: forefront, front)
head (anche: stand, strength, substance)
head
head
head
head
head (anche: top, topside)
head
head (anche: pod, seed box)
volume_up
gubó {sostantivo}
head (anche: headland, promontory, reach, ness)
To her port side lay Java Head, and far to starboard the great mass of the volcano Krakatau reared toward the night sky.
Balra a javai hegyfok látszott, és messze tőőle jobbra a Krakatau vulkán hatalmas tömbje meredt az éjszakai égre.
head
head (anche: tip)
head (anche: seed box)
head (anche: heading)
volume_up
rovat {sostantivo}
head
head
head
2. colloquiale
head (anche: suck)

Esempi di utilizzo "head" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWhat could I do, I thought, to stop thinking of putting that pistol to my head?
Mit tehetnék, hogy ne kelljen állandóan a koponyámra célzó pisztolyra gondolnom?
EnglishYou know where it is, Rowan, he said in that fine subtle voice inside her head.
Tudod te, Rowan, hogy hol van, mondta a fejében azon a finom, titokzatos hangon.
EnglishDicky-Duck was sitting cross-legged on the floor, stroking Mister Dillon's head.
Dicky-Duck keresztbe vetett lábbal ült a padlón, Mister Dillon fejét simogatva.
EnglishYou hit it right on the head this morning when you said I've been a woman-hater.
Fején találtad a szöget ma délelőtt, amikor azt mondtad, hogy nőgyűlölő vagyok.
EnglishYou'll have to talk to Gillian about coming with us, Charlie, he shook his head.
Meg kell beszélnie Gilliannel, hogy velünk jöhessen, Charlie rázta meg a fejét.
EnglishIf Simon walks in the middle of us, said Ralph, then we could talk over his head.
Ha közrefogjuk Simont mondta Ralph Jacknek , akkor átbeszélhetünk a feje fölött.
EnglishLessing must be the head of the Secret Intelligence Service operation in Moscow.
Lessing nyilván az Intelligence Service moszkvai tevékenységének az irányítója.
EnglishI put my pistol to the head of the wagon-driver, who was this very man McCarthy.
Én a kocsis fejéhez nyomtam a pisztolyomat, aki nem volt más, mint ez a McCarthy.
EnglishNow he could hear another wind — a high, roaring wind inside his own head.
Most egy másfajta szélzúgást is hallott - a fejében belül tomboló vad szélvihart.
EnglishHe shook his head as if trying to clear something out of It, staring at nothing.
Megrázta a fejét, mintha el akarna űzni belőle valamit, majd belebámult a semmibe.
EnglishPresident Nixon was at the head of the huge oval table, and I was at the foot.
Nixon elnök ült az asztalfőn az irdatlan tojásdad asztalnál, én az asztal végén.
EnglishYarrod, bound to his post, threw back his head and screamed a harsh wild scream.
Az oszlophoz kötözött Yarrod hátravetette a fejét, és vad üvöltésben tört ki:
EnglishThen his arms moved and his head bobbed, and I realized he was pruning the roses.
Aztán a karja megmozdult, a feje hajlongott, és rájöttem, hogy rózsát metszett.
EnglishI sucked on a cold pipe and leaned my head on my hand, brooding at the telephone.
Szívtam egyet a hideg pipán, fejemet a kezemre hajtottam, töprengve a telefonnál.
EnglishCramming an old fishing hat on his head, he left the house accompanied by the dog.
A fejébe csapott egy régi horgászkalapot, s nyomában a kutyával kiment a házból.
EnglishMy head was numb, my body stiff and heavy, and there was a bad taste in my mouth.
A fejemben tompaságot éreztem, a számban rossz ízt, a testem merev volt és nehéz.
EnglishEric had rolled over and had one hand under his head, the other over his eyes.
Eric közben a másik oldalára fordult, egyik keze a feje alatt, a másik a szemén.
EnglishHead tilted upward, watching his assault on the Warlock Kings failing defences.
Fejét hátraszegte, úgy figyelte, hogyan rombolja le ereje a máguskirály védelmét.
EnglishMay I also clarify that the head of Europol is now a British man of great quality.
Szeretném egyértelművé tenni, hogy jelenleg egy kiváló brit az Europol vezetője.
EnglishHe pulled his head inside quickly and peered out through^his barely cracked door.
Gyorsan visszahúzódott, és az alig résnyire nyitva maradt ajtó mögül leselkedett.