EN guide
volume_up
{sostantivo}

guide (anche: boss, captain, chief, directory)
volume_up
vezető {sostantivo}
It seemed he could scarcely hear the guide, and yet the words were coming clear:
Úgy tűnt, alig hallja a vezető szavait, azok mégis csorbítatlanul jutottak a fülébe:
Thought you could give us a tour this morning, sort of be our Indian guide?
Úgy gondoltuk, hogy vezethetnél egy túrát ma reggel, mintha egy indián vezető lennél.
Ha kell, vezető nélkül is elindulunk, még ma este.
guide (anche: courier)
volume_up
idegenvezető {sostantivo}
She was at once a tour guide, shopping consultant and even a decorator.
Egyszerre volt idegenvezető, tanácsadó vásárlási ügyekben, sőt még lakberendező is.
Im just a harmless American goofball with a tourist guide.
Szokványos amerikai balek leszek, totyogok szépen az idegenvezető után.
He watched the numbers above the door and explained this like a bored tour guide.
- Az ajtó felett váltakozó számokat figyelte, miközben magyarázón, mint egy unott idegenvezető.
guide
volume_up
útmutató {sostantivo}
The guide's absence can be used by Member States as a pretext for delay.
Az útmutató hiányát a tagállamok ürügyként használhatják a késedelemre.
The new website would be an excellent guide to the areas of competence of the European institutions.
Az új weboldal kiváló útmutató lenne az európai intézmények hatásköreihez.
The site has a practical guide to sources of funding for research and innovation.
A honlapon megtalálható egy gyakorlati útmutató a kutatásra és innovációra vonatkozó finanszírozási forrásokhoz.
guide (anche: clue, epitome, guideline, keynote)
volume_up
vezérfonal {sostantivo}
Ez csak egy vezérfonal, John.
The text in the budget that has meanwhile been approved by the Council and Parliament should be the guide for the Commission to take further action.
A költségvetés azon szövegrésze - amelyet közben jóváhagyott a Tanács és a Parlament - lenne a vezérfonal, amire alapozva a Bizottság további lépéseket tesz.
volume_up
kalauz {sostantivo}
He'll be a marvelous teacher and guide for you in Europe.
Fantasztikus nevelő és kalauz lesz Európában.
[Tambourine jingling] LORRAINE: The Kloobda is the holy guide to living pure... dictated to Gil by a talking salamander.
A Kloobda az egy szent kalauz a tiszta élethez... diktálta Gil a beszélő szalamandra.
He requires a guide through this miserable country, Cephelo answered for him-rather too quickly, Hebel thought.
Kalauz kell neki, aki átvezesse ezen a nyomorúságos vidéken vágta rá Cephelo, kissé talán túlságosan is gyorsan, gondolta az öregember.
guide (anche: reviewer)
volume_up
ismertető {sostantivo}
A reference tool and good-practice guide for EU staff and contractors involved in multimedia publishing
Iránymutatásokkal szolgáló és a követendő módszereket ismertető kalauz a multimédiás kiadványokkal foglalkozó uniós alkalmazottaknak és alvállalkozóknak
guide
volume_up
példamutatás {sostantivo}
guide (anche: splint, track, tracks, rail)
volume_up
sín {sostantivo}
guide (anche: guidebook, itinerary)
volume_up
útikönyv {sostantivo}
The tour guide hadn't told me how to clean sunbunnies.
Az útikönyv arról nem szólt, hogy kell megtisztítani a strandcicákat.

Esempi di utilizzo "guide" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishStark's guide took good care not to pass in front of that silent bow and arrow.
Stark vezetője gondosan ügyelt rá, nehogy e néma íj és nyíl előtt haladjanak el.
EnglishIt soaked the TV Guide, drowning the cast of The Sopranos in a puddle of brown.
A kávé átáztatta a tévéműsort, a Szopránok szereposztása barna tócsába fulladt.
EnglishI should like to point out that the Commission is not in favour of guide levels.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a Bizottság nem támogatja az irányadó szinteket.
English'It is here,' said Kim's guide, and halted in a veranda flush with the main road.
- Itt van - szólt Kim vezetője, megállva egy verandán, egy szintben az úttal.
EnglishThey seem so eager, the guide concluded with what seemed to Hari a kind of pride.
- Hát igen- mormogta Hari, aki alig várta, hogy végre megszabadulhasson a fickótól.
EnglishI bought a dime disk, a tourist's guide to Fafnir system, and I studied it.
Vettem egy mikrodiszket, útikalauzt a Fafnir rendszerhez, és azt tanulmányoztam.
EnglishI shall guide you to Lyra, if I can, and then I shall guide you both to Lord Asriel.
Mindent elkövetek, hogy Lyrához vezesselek, s aztán kettőtöket Lord Asrielhez.
EnglishHelp me, guide me, for some night in these passing centuries you may have need of rne!
Segíts, vezérelj, hiszen e sok száz év éjszakáin csak volt rám valami szükséged!
EnglishThe Larosière report is, in fact, a very important guide that we must follow.
A Larosière-jelentés valójában rendkívül fontos útmutatás, melyet követnünk kellene.
EnglishCrossing the Yellowstone River, I no longer had the police report to guide me.
A Yellowstone folyón átkelve már nem vezette utamat a rendőrségi jelentés.
EnglishYou watch the landscape and I will guide us to Thripsey Shee, said Madouc.
- Te figyeld a tájat, én pedig mutatom az irányt Thripsey Shee-be - mondta Madouc.
EnglishShall we beseech our brother of Demos to guide us in this time of our gravest peril?'
Megbízzuk demosi testvérünket, hogy vezessen minket legnagyobb szükségünkben?
EnglishShe pointed to the Indian guide who had been appointed to take them up to the pueblo.
Az indián vezetőre mutatott, akit azzal bíztak meg, hogy felvezesse őket a pueblóba.
EnglishDespite the attempt at levity, Cale heard the dread in the guide's voice.
Magadon két ujjával megérintette Cale homlokát, majd másik kettővel a sajátját is.
EnglishThe guide collapsed beside him, eyes squeezed shut, face contorted with pain.
Cale azonnal a segítségére sietett volna, ha nem veszítette volna el szent szimbólumát.
EnglishRandolph Jaffe had been one such wanderer, whom he'd been able to guide into the Loop.
Randolph Jaffe is egy ilyen vándor volt, akit sikerült a Hurokba vezérelnie.
EnglishShe doesn't guide these burnt children to where she is, as she once guided me!
Akasa nem vonzza magához ezeket az égett gyermekeket úgy, ahogy engem irányított egykor.
EnglishRacial memories, no doubt, to guide you when you emerge from your cocoon.
Nyilvánvalóan a faji emlékezet elemei, amelyek vezetnek, amikor kibújsz a gubódból.
English'You cannot yourself, you say, guide me to the mountains, nor over them.
- Azt mondod, magad nem tudsz elvezetni sem a hegyekbe, sem a hegyeken túlra.
EnglishI would like to make a brief remark regarding the principles that guide our efforts.
Szeretnék rövid megjegyzést tenni az erőfeszítéseinkre irányadó elvekről.