"fraction" traduzione ungherese

EN

"fraction" in ungherese

volume_up
fraction {sostantivo}

EN fraction
volume_up
{sostantivo}

fraction
volume_up
tört {sostantivo}
A fraction of a second later, the other rear tire blew.
Egy tört másodperccel később a másik hátsó gumi is kidurrant.
DOLLARDE(tört dollár; tört)
DOLLARFR(tört dollár; tört)
fraction (anche: fragment, rump, scrap, shred)
volume_up
töredék {sostantivo}
This is but a fraction of what has been saved from pillage and from time.
De az is csak töredék, amelyet sikerült megmenteni a fosztogatók és a történelem viharai elől.
In a fraction of a second, all his wounds will heal.
Egy töredék másodperc alatt begyógyul minden sebe.
fraction (anche: bay, detail, division, part)
volume_up
rész {sostantivo}
Only the upper, Homo Sapiens part of the brain fully engaged, while the lower fractions lay idle.
Ez az agyi rész teljesen kimerült, de közben az alsóbb, ősibb rétegek tétlenül henyéltek.
fraction (anche: breach, break, breakage, chip)
volume_up
törés {sostantivo}
fraction (anche: detail, division, section, side)
volume_up
részleg {sostantivo}
volume_up
párlat {sostantivo}
fraction
volume_up
frakció {sostantivo}
P2 = peak area of methyl palmitate obtained from the chromatogram of the remaining fraction
P2 = a visszamaradó frakció kromatogrammjából kapott palmitinsav-metilészter csúcs alatti területe
fraction (anche: proportion, quota)
volume_up
hányad {sostantivo}
fraction
volume_up
részpárlat {sostantivo}
fraction
volume_up
törtrész {sostantivo}
fraction
volume_up
törtszám {sostantivo}

Sinonimi (inglese) per "fraction":

fraction
English

Esempi di utilizzo "fraction" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishJohnston swiveled to take aim a fraction of a second later, and then he froze still.
Johnston egy tized másodperccel később állt célra; aztán mozdulatlanná dermedt.
EnglishAt ten to nine by my watch I slid back the door a fraction to call Bert.'
Tízet mutatott az órám, amikor résnyire elhúztam az ajtót, hogy Bertet kihívjam.
EnglishFor the briefest fraction of a second, Golovko thought that he was serious.
Egy másodperc rövidke töredékéig Golovko el is hitte, hogy komolyan gondolja.
EnglishIt was tight and seemed to slide upward just a fraction of an inch every minute or so.
Szűk volt, és úgy tűnt, hogy nagyjából percenként felcsusszan néhány milliméterrel.
English'It just went up from sixty-nine votes to seventy-one and a fraction, my Lord Komier.
A hatvankilenc szavazat most felment hetvenegyre, és egy töredékre, Komier nagyuram.
EnglishShe tried to draw back, but possessed only a fraction of the strength required to do so.
A nő ki akarta rántani a szorításából, de Russell ujjai bilincsként tartották.
EnglishI rushed after him, pulling at him, but unable to deter him a fraction from his purpose.
Utána iramodtam, rángattam, de egy hajszálnyira se téríthettem el a céljától.
EnglishThis is a fraction of what we have to pay for anti-terrorism security measures!
Ez töredéke annak, amit a terrorizmus elleni biztonsági intézkedések miatt fizetnünk kell!
EnglishThe cabin gravity held without putting out more than a fraction of its power.
A kabin gravitáció tartható volt, a hajó energiájának csak egy kis töredékét fogyasztva.
EnglishAgain, this is a fraction of a per mille of France's Gross National Product.
Ez megint csak egy töredékét teszi ki Franciaország bruttó nemzeti terméke ezrelékének.
EnglishAnd if you look at things like the iPhone app, the fraction is considerably larger.
Ha pedig az olyan dolgokat tekintjük, mint az iPhone alkalmazások, az arány még magasabb.
EnglishThe result shall be expressed as a whole number, any remaining fraction being ignored.
A kapott eredményt egész számként kell megadni, a maradékot figyelmen kívül kell hagyni.
EnglishThat raises the number needed to win to eighty-two - eighty-one and a fraction, actually.'
Így a győzelemhez szükség van nyolcvankettő, illetve nyolcvanegy szavazatra.
EnglishDisplays the illumination fraction of the Moon for the selected date.
Megjeleníti, hogy a kiválasztott napon a Hold mekkora része van megvilágítva.
EnglishI sprang for the foot-path and saved myself by the fraction of a second.
Egy másodperc törtrésze alatt a járdán teremtem, de így is alig menthettem meg az életem.
EnglishConverts a quotation that has been given as a decimal number into a mixed decimal fraction.
Átvált egy tizedes számként megadott értéket vegyes tizedes törtté.
EnglishConverts a quotation that has been given as a decimal fraction into a decimal number.
Átvált egy tizedes törtként megadott értéket tizedes számmá.
EnglishI gave her a fraction of what they were worth and just waited.
A töredékét fizettem annak, amit ért, aztán csak vártam, de abszolúte nem történt semmi.
EnglishAt a fair fraction of light speed, any barrier was deadly.
A fénysebességet ennyire megközelítő gyorsaságnál bármilyen útakadály halálos lehet.
EnglishThat's over five thousand cases, a small fraction of which will eventually end up here.
Ez több mint ötezer ügyet jelent, és ennek csak egy egészen kis töredéke fog majd végül idekerülni.