EN acting
volume_up
{sostantivo}

1. generale

acting (anche: action, deal, method, mode)
volume_up
eljárás {sostantivo}
Acting before that procedure is concluded would be in breach of national legislation, and would endanger the reputation of the Commission.
Az eljárás lezárása előtti intézkedés sértené a nemzeti jogszabályt, és veszélyeztetné a Bizottság jó hírnevét.
This way of acting is killing the Union - it is destroying the spirit of unity in the Union and it is destroying the solidarity in the Union.
Ez a fajta eljárás öli meg az uniót - elpusztítja az unió egységének szellemét, és szétzúzza az unión belüli szolidaritást.
I believe that acting in the abstract, thinking that the little musician, the little composer can defend himself is absurd.
Azt hiszem, hogy ez az absztrakt eljárás azt gondolni, hogy a kis muzsikus, a kis zeneszerző meg tudja magát védeni, egyszerűen abszurd.

2. Teatro

acting
volume_up
játék {sostantivo}
acting
volume_up
színészet {sostantivo}
My interest in acting, especially bad acting, goes a long way.
A színészet iránti érdeklődésem, főleg a rossz színészet iránt, messzire nyúlik vissza.
Miért akarsz olyan hülyeséggel foglalkozni, mint a színészet?
acting
volume_up
alakítás {sostantivo}
acting
volume_up
eljátszás {sostantivo}
acting (anche: dramatics)
volume_up
színjátszás {sostantivo}
Yeah, but don't you think lately she's been acting kinda off?
Ja, de nem gondolod hogy mostanában ez agyfajta színjátszás?
I took up the theme again that music and acting were good because they drove back chaos.
Újból azzal hozakodtam elő, hogy a zene és a színjátszás jó, mert távol tartják a káoszt.

Esempi di utilizzo "acting" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishShe looked at Major Palgrave, still acting a bonhomie a little larger than life.
Palgrave őrnagyra nézett, aki még mindig túljátszotta a kedélyes ember szerepét.
EnglishHell, it means they're acting like some of the id­iots we have in our government.
Mondhatnám azt is, hogy úgy cselekszenek, mint egynémely idióta a kormányunkból.
EnglishIt has lost its purpose of acting as a contract between the 15 old Member States.
Elvesztette funkcióját, hogy a 15 régi tagállam közötti szerződésként szolgáljon.
EnglishBut in an emergency the acting-captain can dispense with the advice of the council.
De vészhelyzetben a kapitány helyettese a tanács engedélye nélkül is cselekedhet.
EnglishThese are concerns and areas which we can only deal with by acting together.
Ezek olyan aggodalmak és területek, amelyek esetében kizárólag együtt léphetünk.
EnglishHowever, we can deal with it effectively primarily by acting at a global level.
Bármiként is tekintünk erre, hatékony fellépés csak globális szinten képzelhető el.
EnglishMarkov, the acting president for the Democratic Alliance, twenty-two, rising slightly.
A Demokratikus Szövetség Markovval az élén 19 százalék, kissé emelkedő irányzat.
EnglishThus the governments are indeed acting while the Council maintains its silence.
A kormányok tehát valójában cselekszenek, míg a Tanács továbbra is hallgat.
EnglishBut she lowered her eyes and, acting as if she had not heard a thing, hurried on.
Hanem az lesütötte a szemét, s továbbment, mintha nem is hallaná a kérdést.
EnglishI'm acting on behalf of my employer... who has a most intriguing proposition for you.
A megbízóm nevében jöttem... aki egy nagyon érdekes ajánlatot akar tenni önnek.
EnglishYou fellows ever flash a buzzeror is acting tough all the identification you need?
Vagy talán azt hiszik, hogy a durva viselkedéssel már igazolták is magukat?
EnglishEffective immediately, I have handed over control to Acting Captain Wesley Crusher.
Azonnali hatállyal, átadom az űrhajó írányítását Wesley Crusher kapitánynak.
EnglishIn this case, however, I believe we can make a difference acting together.
Ebben az esetben azonban úgy gondolom, hogy a közös fellépéssel sokat elérhetünk.
EnglishI also told them that America cannot prevail in this new struggle by acting alone.
Azt is mondtam nekik, hogy ebben az új harcban Amerika nem győzhet egyedül.
EnglishThirdly, we need to avoid a situation where Member States are acting separately.
Harmadszor, nem alakulhat ki olyan helyzet, ahol a tagállamok külön-külön cselekszenek.
EnglishThe Council, acting unanimously, shall take a decision within nine months.
A Tanács e javaslatról - egyhangú határozattal - kilenc hónapon belül határoz.
EnglishThe perpetrators, who belong mainly to state institutions, are acting with impunity.
Az elkövetők, akik többnyire állami intézményekhez tartoznak, büntetlenül járnak el.
EnglishI didn't want to say anything, but Mark is the one who was acting inappropriate.
Nem akartam elmondani, de épp Mark volt az, aki helytelenül viselkedett.
EnglishThe Council may, acting by a qualified majority, decide that different action be taken.
A Tanács minősített többséggel rendelkezhet eltérő intézkedések foganatosításáról.
EnglishHercule Poirot said, I am acting, Monsieur, in the interests of your client.
Az önök ügyfelének érdekeit képviselem, Monsieur válaszolta Hercule Poirot.