"widely" traduzione svedese

EN

"widely" in svedese

volume_up
wide {sostantivo}

EN widely
volume_up
{avverbio}

Torture is widely used in China, as is religious discrimination.
Tortyr förekommer allmänt i Kina, liksom diskriminering av religiösa skäl.
It helps to spread the risks of injury widely and ensure compensation.
Den hjälper till med att sprida skaderisken rent allmänt och säkerställa skadestånd.
In the long term, a stable widely understood energy policy should be developed.
På lång sikt bör man utveckla en stabil och allmänt accepterad energipolitik.
widely (anche: broadly, wide)
volume_up
vitt {avv.}
There are widely different interpretations of crime involving drugs, for example.
Det finns vitt skilda uppfattningar om t.ex. narkotikabrottslighet.
There are widely differing rules for this in the EU, some of them highly restrictive.
Det finns vitt skilda regler om detta inom EU, och vissa är mycket restriktiva.
Therefore we must recognise that there are widely different opinions honestly held in this House.
Därför måste vi erkänna att man uppriktigt intar vitt skilda åsikter i denna kammare.
widely (anche: far)
volume_up
vida {avv.}
The practice surrounding social clauses differs widely in the various Member States.
Praxisen för socialklausuler skiljer sig vida åt i de olika medlemsstaterna.
Nissan's Sunderland plant is widely acknowledged as the most productive in Europe.
Nissans anläggning i Sunderland är vida känd som en av de mest produktiva i Europa.
This resolution reflects a widely held sense of outrage.
Denna resolution är ett uttryck för en vida spridd känsla av upprördhet.

Sinonimi (inglese) per "widely":

widely
English
wide

Esempi di utilizzo "widely" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishSocial security systems differ very widely from one EU Member State to another.
Socialförsäkringssystemen är mycket olika utformade i alla EU: s medlemsstater.
EnglishResearchers actively involved in undergraduate education as widely as possible.
Forskare deltar aktivt i grundutbildningen i så stor utsträckning som möjligt.
EnglishSocial security systems differ very widely from one EU Member State to another.
Socialförsäkringssystemen är mycket olika utformade i alla EU:s medlemsstater.
English- Mr President, it has been stated already that citizens of the Union travel widely.
(EN) Herr talman! Det har redan konstaterats att unionsmedborgarna reser mycket.
EnglishThe objective will have been achieved if this text is widely approved by Parliament.
Målet kommer att ha nåtts om denna text ges ett brett godkännande av parlamentet.
EnglishThe importance of alternative energy policy is widely accepted in this House.
Den alternativa energipolitikens betydelse är brett accepterad i den här kammaren.
EnglishWe have ensured that the human factor is widely represented in the test criteria.
Vi har sett till att den mänskliga faktorn är brett representerad i testkriterierna.
EnglishAll countries offer some family benefits but amounts and conditions differ widely.
Alla länder har någon typ av familjeförmåner, men belopp och villkor skiljer sig åt.
EnglishThe first European Youth Week took place last year and was widely supported.
Den första europeiska ungdomsveckan anordnades förra året och fick brett stöd.
EnglishThe reconstruction of an infrastructure that has been widely damaged will take months.
Återuppbyggnaden av infrastrukturen som skadats kraftigt kommer att ta månader.
EnglishI believe that this 'value for money' approach will be widely applied in the future.
Jag tror att strategin ”valuta för pengarna” kommer att användas mycket i framtiden.
EnglishDo you think this has a real chance of being more widely accepted in the Council?
Ser ni här en faktisk möjlighet att komma vidare med denna fråga i rådet?
EnglishThe likelihood of an accident varies widely among different regions and continents.
Sannolikheten för en olycka varierar i hög grad mellan olika regioner och kontinenter.
EnglishThis also means that the professional risks accountants run at the moment differ widely.
Det betyder också att det nu finns stora skillnader i revisorernas yrkesrisker.
EnglishI have the impression that the Committee's proposals will be widely endorsed tomorrow.
Min uppfattning är att utskottets förslag kommer att få stort stöd i morgon.
EnglishThe consumer wants quality which should be sound and widely available.
Konsumenten är intresserad av kvalitet. Den måste vara bra och lätt tillgänglig.
EnglishIt should also be spread as widely as possible among significant emitters.
Det bör också spridas så brett som möjligt bland företag med stora utsläpp.
EnglishIt is very good to hear the plaudits being shared out more widely today.
Det är mycket skönt att höra att lovorden sprids i lite vidare kretsar i dag.
EnglishThe Italian cases are the most widely known, but they are not the only ones.
Fallen i Italien är de som har blivit mest kända, men de är inte de enda.
EnglishThey are subject to national provisions in the host country which vary extremely widely.
De underställs de nationella bestämmelserna i mottagarlandet vilka är mycket olika.