"viable" traduzione svedese

EN

"viable" in svedese

EN viable
volume_up
{aggettivo}

We are aware that this is not a viable situation any more.
Vi är medvetna om att detta inte är en praktisk lösning längre.
What is your opinion about this and do you consider an international agreement to be a viable solution?
Vad är er åsikt om detta, och anser ni att ett internationellt avtal skulle vara en praktisk lösning?
This also implies the existence of a viable Schengen Information System.
Detta inbegriper också att man praktiskt kan använda sig av Schengens informationssystem.
viable
The railways proved not to be a viable alternative.
Järnvägen har emellertid inte visat sig vara något genomförbart alternativ.
In this light, I do not know if the amendment is technically viable.
Mot denna bakgrund är jag inte så säker på att ändringsförslaget är tekniskt genomförbart.
The question is: is this a constitutionally viable way of doing that?
Frågan är: Är detta ett konstitutionellt genomförbart sätt att göra det på?
No viable parliamentary democracy can exist without the power of the purse.
Ingen livskraftig parlamentarisk demokrati kan finnas utan kontroll över finanserna.
The only viable camp for Lebanon is the camp of Lebanon itself.
Det enda livskraftig lägret för Libanon är Libanons eget läger.
A viable internal market requires action to boost consumer confidence.
För en livskraftig inre marknad krävs åtgärder för att öka konsumenternas förtroende.
We believe that this approach is viable in terms of efficiency and cost.
Vi anser att denna strategi är genomförbar när det gäller effektivitet och kostnad.
They need to define clear, healthy and viable foundations that will ensure a better future.
De måste utforma en tydlig, sund och genomförbar grund för att garantera en bättre framtid.
Is the idea of a more permanent structure in Iraq and for the region viable?
Är idén att inrätta en mer permanent struktur i Irak och i regionen genomförbar?
viable (anche: current)
He has really tried to achieve a viable compromise.
Han har verkligen försökt nå en gångbar kompromiss.
So I take note of your idea but I do not think it is viable at the moment.
Jag har noterat er idé, men anser inte att den är gångbar i nuläget.
The instruments have been drafted in such a way that they form a whole that is as viable as possible.
Instrumenten har utformats på ett sådant sätt att de utgör en helhet som är så gångbar som möjligt.
viable (anche: up-and-running)
Thus even when the cod stocks are restored, there will be no viable industry to go out and catch them.
Detta innebär att det inte längre kommer att finnas någon livsduglig industri som kan fånga torsken när beståndet väl har återhämtat sig.
One of them carries the efforts of Turkey to create a viable form of European Islam, where the Prophet meets the Enlightenment.
Ett av dem är lastat med Turkiets ansträngningar för att skapa en livsduglig form av europeisk islam, där profeten möter upplysningen.
This EU implementation task force will oversee the practical reforms needed so as to make the European sheep sector viable, competitive and profitable.
Denna arbetsgrupp ska granska vilka praktiska reformer som krävs för att den europeiska fårsektorn ska bli livsduglig, konkurrenskraftig och vinstgivande.
viable (anche: brisk, clear, crisp, fit)
volume_up
frisk {agg.}
Somebody said the test we're facing now, a scientist told me, is whether the combination of an opposable thumb and a neocortex is a viable combination.
En vetenskapsman berättade för mig att någon hade sagt att den stora prövningen nu, är om kombinationen av en motsättlig tumme och en neocortex är en frisk kombination.

Sinonimi (inglese) per "viable":

viable

Esempi di utilizzo "viable" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI do not refer here to farmers with large holdings which are commercially viable.
Jag avser här inte jordbrukare med stora, kommersiellt livskraftiga, jordbruk.
EnglishIt will then transpire that the Community method is the only viable route to take.
Det kommer då att visa sig att gemenskapsmetoden är den enda framkomliga vägen.
EnglishCrops of this type, which are less viable than monocultures, are often abandoned.
Grödor av denna typ, som är mindre livskraftiga än ensädesbruk, överges ofta.
EnglishAgriculture there is significantly less productive and viable than elsewhere.
Dessa länder har en klart svagare produktivitet och lönsamhet än andra områden.
EnglishEU resources must be deployed with a view to promoting viable economic activities.
Insättandet av EU-medel måste vara inriktat på livskraftiga ekonomiska aktiviteter.
EnglishViable political solutions must be found rationally on the basis of clear principles.
Vi måste hitta genomförbara politiska lösningar som bygger på klara principer.
EnglishSecondly, we need a reform that will actually make the Union viable for the future.
För det andra behövs det en reform som verkligen gör unionen framtidsduglig.
EnglishIt is a matter of making the end waste products viable, and nothing more than that.
Det handlar om en önskvärd utveckling av det slutliga avfallet, inget annat.
EnglishOn the other hand sugar - one of the viable alternatives - is being made to disappear.
Å andra sidan ser vi till att sockret försvinner – ett av de möjliga alternativen.
EnglishThese areas are generally underdeveloped and no other economic activity is viable there.
Dessa är vanligtvis inte välutvecklade och har inga andra ekonomiska alternativ.
EnglishTwo states, living side by side in peace - that is the only viable solution.
Två stater som lever sida vid sida i fred är den enda möjliga lösningen i praktiken.
EnglishThe reforms needed will only be viable if they are supported by the whole of society.
De nödvändiga reformerna måste stödjas av hela samhället för att vara livskraftiga.
EnglishWhy should a private pension fund be more viable than a state social security scheme?
Varför skulle en privat pensionsfond ha mera framtid än offentlig socialförsäkring?
EnglishA viable internal market is an excellent way of creating jobs and wealth.
En vital inre marknad är ett utmärkt sätt att skapa arbetstillfällen och välstånd.
EnglishThese days, the complete dismantling of end-of-life vehicles is economically viable.
Numera är det ekonomiskt möjligt att genomföra en fullständig demontering av bilvrak.
EnglishThis amendment therefore helps employment and helps companies to remain viable.
Genom ändringsförslaget främjas således såväl sysselsättningen som företagens livskraft.
EnglishEveryone has to commit to the existence of two secure and viable countries.
Alla måste ta ställning för existensen av två säkra och livskraftiga länder.
EnglishWe need to find viable solutions for the public finances of Athens, Dublin and Lisbon.
Vi måste hitta fungerande statsfinansiella lösningar för Aten, Dublin och Lissabon.
EnglishThe package is an essential, albeit inadequate, condition for a viable market.
Paketet är ett nödvändigt, men inte ett tillräckligt, villkor för en fungerande marknad.
EnglishThe only viable solution is for the will of the electorate to be respected.
Den enda hållbara lösningen är att folkets vilja, som uttryckts i valet, respekteras.