"via" traduzione svedese

EN

"via" in svedese

SV

"via" in inglese

EN
EN

via {preposizione}

volume_up
1. "through, or by the help of"
via (anche: across, at, by, through, thru)
This comes about via industry, environmental organisations and the unions.
Det sker genom näringslivet, miljöorganisationer och fackföreningarna.
Can we realise political ambitions via the public procurement procedures?
Kan vi förverkliga politiska ideal genom förfarandena för offentlig upphandling?
The overall aim is regionalisation via a uniform Community approach.
Den övergripande målsättningen är en regionalisering genom en likformig gemenskapsstrategi.
via
Advertisements cross borders via the packaging of goods, via radio, television and via the other media.
Reklamen överskrider gränserna via varuförpackningar, via radio, TV och via andra medier.
Will this now be provided via an agency or via delegations?
Kommer de nu att ske via en byrå eller via delegationer?
Do you intend to address the citizens via the media as well, that is to say via the television and Internet?
Tänker ni också rikta er till medborgarna via media, alltså även via TV och via Internet?
Not via the usual procedure, but by means of a special 'fast track' procedure.
Inte med hjälp av det sedvanliga förfarandet utan med hjälp av ett ”påskyndat” förfarande.
The Union must also exert actual pressure via the Association Agreement.
Unionen måste också utöva tryck med hjälp av associeringsavtalet.
These data are collected via the online subscription form available on this same website.
Uppgifterna samlas in med hjälp av ett webbformulär på webbplatsen.
SV

via {preposizione}

volume_up
via (anche: genom, med hjälp av)
volume_up
via {prep.} (through, or by the help of)
Reklamen överskrider gränserna via varuförpackningar, via radio, TV och via andra medier.
Advertisements cross borders via the packaging of goods, via radio, television and via the other media.
Kommer de nu att ske via en byrå eller via delegationer?
Will this now be provided via an agency or via delegations?
Tänker ni också rikta er till medborgarna via media, alltså även via TV och via Internet?
Do you intend to address the citizens via the media as well, that is to say via the television and Internet?

Sinonimi (svedese) per "via":

via

Esempi di utilizzo "via" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishYou can remove a table window again via the context menu with the (Remove) key.
Ett tabellfönster kan du ta bort igen via snabbmenyn eller med Delete-tangenten.
EnglishWe do not agree, however, that the EU should fund the Via Baltica highway project.
Vi anser emellertid inte att EU skall finansiera motorvägsprojektet Via Baltica.
EnglishAccording to Frontex, 95% of illegal immigrants entering Europe enter via Greece.
Enligt Frontex kommer 95 procent av de olagliga invandrarna in i EU via Grekland.
EnglishRestoring NTDTV Television broadcasts to China via Eutelsat (written declaration)
Återupptagande av NTDTV:s sändningar till Kina via Eutelsat (skriftlig förklaring)
EnglishMoney disappears year in and year out via agricultural policy and regional policy.
Pengar försvinner år ut och år in via jordbrukspolitiken och regionalpolitiken.
EnglishI live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.
Jag bor vid en viktig järnväg, nämligen sträckan via Brennerpasset till Verona.
EnglishThere needs to be more transport via rail and water - let us make it happen.
Låt oss genomföra en förflyttning av transporterna till järnvägarna och vattnen.
EnglishSome ports are open, and all the humanitarian aid should come via the east of Libya.
Vissa hamnar är öppna, och allt humanitärt bistånd borde komma via östra Libyen.
EnglishThis all comes into the EU via our own tax havens, for example Malta and Cyprus.
Allt detta kommer till EU via våra egna skatteparadis, till exempel Malta och Cypern.
EnglishThis is what the focus of European aid programmes, via civil society, should be.
Det är detta som EU:s biståndsprogram, genom det civila samhället, måste inriktas på.
EnglishSecond, security, which is being achieved via justice and regional cooperation.
Den andra är säkerhet, vilket uppnås genom rättvisa och regionalt samarbete.
English What funding (if any) was provided via executive agencies or other services?
 Vilka medel har eventuellt betalats ut via genomförandeorgan eller andra enheter?
EnglishThere are opportunities to create sessions for student groups via Adobe Connect Pro.
Det finns möjligheter att skapa möten för studentgrupper via Adobe Connect Pro.
EnglishThe European Parliament's positions have been set out clearly and not via the media.
Europaparlamentet har framfört sina ståndpunkter tydligt och inte via medierna.
EnglishWe sent this message through diplomatic channels and via our special envoy.
Vi har sänt detta budskap via diplomatiska kanaler och vårt särskilda sändebud.
EnglishIt can only be internationally legitimate if negotiated via the United Nations.
Det kan endast vara internationellt legitimt om det förhandlas fram via FN.
EnglishWe in the Committee on Culture and Education have contributed via this opinion.
Vi i utskottet för kultur och utbildning har bidragit genom detta yttrande.
EnglishFrom 1951 in Paris, to 1997 in Amsterdam, via 1957 in Rome, what has been going on?
Från 1951 i Paris till 1997 i Amsterdam, via 1957 i Rom, vad handlar allt detta om?
EnglishVia a blog she found the Radiology Education at Luleå University of Technology.
Via en blogg hittade hon Röntgenutbildningen på Luleå tekniska universitet.
EnglishOne of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament’s website.
En lösning skulle vara att sända sammanträdena via parlamentets webbplats.
Impara nuove parole