"veto right" traduzione svedese

EN

"veto right" in svedese

volume_up
veto right {sostantivo}

EN veto right
volume_up
{sostantivo}

veto right (anche: veto)
volume_up
vetorätt {gen. com.}
Every province used to have veto right in all decisions.
Varje provins hade vetorätt vid alla beslut.
The Council and Parliament must have a veto right.
Rådet och parlamentet måste ha vetorätt.
I fully respect the veto right of every Member State when it comes to accepting new members.
Jag respekterar fullständigt varje medlemsstats vetorätt när det gäller att godta nya medlemsstater.

Traduzioni simili a "veto right" in svedese

veto sostantivo
to veto verbo
right sostantivo
Swedish
right aggettivo
right avverbio
to right verbo

Esempi di utilizzo "veto right" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAs an EU Member State, Cyprus has the right to veto negotiations and membership.
Som medlemsstat i EU har Cypern rätt att inlägga veto mot förhandlingar och medlemskap.
EnglishThe right of veto on environmental legislation has been abolished within Europe.
Inom Europa har vetorätten avskaffats med avseende på miljölagstiftning.
EnglishIt is clear, then, that the right of veto in the Security Council must be abolished.
Det är alltså uppenbart att vetorätten i säkerhetsrådet måste avskaffas.
EnglishWhat I do not like, on the other hand, is a reduction of the national right of veto.
Det som jag å andra sedan inte tycker om är att den nationella vetorätten har försvagats.
EnglishIn the meantime it has become clear that, politically speaking, this veto right does exist.
Sedan dess har det tydligt framgått att den vetorätten verkligen finns politiskt sett.
EnglishUnanimity, i. e. the right of veto is going to control all decisions.
Enhällighet, dvs. rätt att inlägga veto, finner man uppåt och nedåt i beslutsprocessen.
EnglishUnanimity, i.e. the right of veto is going to control all decisions.
Enhällighet, dvs. rätt att inlägga veto, finner man uppåt och nedåt i beslutsprocessen.
EnglishThe Gothenburg Protocol has been signed by 36 countries, and is subject to the right of veto.
Göteborgsprotokollet undertecknades av 36 länder. Där gäller vetorätten.
EnglishI believe that national Member States should retain the right of veto on taxation matters.
Jag anser att medlemsstaterna bör behålla vetorätten i skattefrågor.
EnglishNaturally the right of veto is a problem that one will have to argue out.
Naturligtvis är vetorätten ett problem som man måste kämpa med.
EnglishI would also note that Parliament has the right to veto international agreements.
Jag vill även erinra om att parlamentet har rätt att lägga in veto när det gäller internationella avtal.
English• abolishing the right of veto in the sectors of policing and judicial cooperation in criminal matters.
• avskaffandet av vetorätten inom polissamarbetet och det straffrättsliga samarbetet.
EnglishThe right of veto and representative government have been cut in 62 areas as against 61 in the Constitution.
Vetorätten och folkstyret har skurits ner på 62 områden, mot 61 i konstitutionen.
Englishabolish the right of veto to the benefit of the stronger countries,
avskaffar vetorätten till förmån för de starkare länderna,
EnglishThat is one reason why we need to switch to codecision and abolish the right of veto in the Council.
Detta är ett av skälen till att vi måste övergå till medbeslutande och överge vetorätten i rådet.
EnglishThe right of veto is retained, but is diluted via a system of so-called constructive abstention from voting.
Vetorätten finns kvar men försvagas genom ett system med s.k. konstruktiv röstnedläggning.
EnglishWe do not want a few states to be deprived of their veto right, as it were, when we come to revise the Treaty.
Vi vill inte att ett antal stater så att säga fråntas vetorätten om vi reviderar fördraget.
EnglishThe right of veto could set us back even further.
Vetorätten kan komma att kasta oss ännu längre tillbaka.
EnglishHow do you think the right of veto will develop?
Hur tror ni att vetorätten kommer att utveckla sig?
EnglishThe simplest and most obvious response is to blame the right of veto and the fact that decisions must be taken unanimously.
Det enklaste och ytligaste svaret är att skylla på vetorätten och att beslut skall vara enhälliga.