"vertical" traduzione svedese

EN

"vertical" in svedese

EN

vertical {aggettivo}

volume_up
vertical (anche: perpendicular)
This is where you search for the attribute Vertical text allignment.
Här söker du efter attributet Vertikal textjustering.
Text boxes can have a vertical or a horizontal scroll bar.
Textfält kan förses med en vertikal och en horisontell bildrullningslist.
The question is, as with vertical subsidiarity, who decides?
Frågan är precis som med vertikal subsidiaritet, vem bestämmer?
vertical (anche: sheer, perpendicular)
Click Vertical to apply a vertical shadow behind the individual text characters.
Klickar Du på ikonen Lodrätt kommer tecknen att förses med en lodrät skugga.
Vertical search with reference to adjacent cells to the right.
Lodrät sökning och hänvisning till höger därom liggande celler.
To assign vertical text orientation for cell contents, click the respective ABCD button.
Med den andra kommandoknappen kan Du bara ställa in en lodrät visning av cellinnehållet.

Sinonimi (inglese) per "vertical":

vertical

Esempi di utilizzo "vertical" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe are organised on a vertical and sectoral basis, but this is a horizontal problem.
Vi är vertikalt sektoriellt organiserade, men detta är ett horisontellt problem.
EnglishAnd here you can see it's rotating about the vertical axis only, creating circles.
Här kan ni se att den endast roterar kring den vertikala axeln, och skapar cirklar.
EnglishThe chart wall is the " vertical " background behind the data area of the chart.
Diagramväggen är den " lodräta " bakgrunden bakom dataområdet i diagrammet.
EnglishTherefore we need to integrate policies on a horizontal and vertical plane.
Därför måste vi integrera de politiska åtgärderna både horisontellt och vertikalt.
EnglishEnter the first number and then a vertical slash (|) as the list separator.
Mata in det första talet, och sedan listavgränsaren (|), d.v.s. ett lodrätt streck.
EnglishChina puts incentives into place which control the vertical operations of manufacturing.
Kina inför stimulansåtgärder i syfte att kontrollera tillverkningen vertikalt.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on vertical restraints in the EC competition policy.
Kommissionen antar en grönbok om vertikala begränsningar i EG:s konkurrenspolitik.
EnglishIt concerns competition policy and two proposals in connection with vertical agreements.
Det handlar om konkurrenspolitiken och också om två förslag rörande vertikala avtal.
EnglishDefine the vertical spacing between the contents and the border of the floating frame.
Här definierar du det vertikala avståndet mellan ramens innehåll och kant.
EnglishSuppose you have a 10-page document in portrait (vertical) format, in Default page format.
Du har t.ex. ett 10 sidor långt dokument i stående format, med sidformatet Standard.
EnglishEnter the vertical distance from the rotation point to the top page margin.
Här anger du rotationspunktens lodräta avstånd från den övre sidkanten.
EnglishThe vertical distance between the objects ' center will be the same in all contained objects.
Objekten placeras på jämnt avstånd från varandra räknat från objektens centrum.
EnglishEnter the vertical shift distance of the object in this spin box.
I det här rotationsfältet anger du om förflyttningen ska göras uppåt eller nedåt.
EnglishDefine how large the vertical spacing is to be at the beginning of the connector.
Här definierar du hur stort det vertikala linjeavståndet ska vara vid förbindelsens startpunkt.
EnglishThe vertical distance between the objects ' top edges will be the same in all contained objects.
Objekten placeras på jämnt avstånd från varandra räknat från objektens överkant.
EnglishThe vertical distance between the objects will be the same in all contained objects.
Objekten fördelas så att alla ligger på samma avstånd från varandra.
EnglishThe manual column break is indicated by a dark blue vertical line.
En manuell kolumnbrytning känner du igen på den mörkblå vertikala linjen i tabellen.
EnglishChoose the reference element for the vertical alignment of the object.
Här anger Du det referenselement som objektets vertikala justering ska hänföra sig till.
EnglishMark this check box to automatically determine the optimal vertical position for the units.
Om markerar den här rutan bestäms den optimala vertikala placeringen för måttangivelsen.
EnglishDefine how large the vertical spacing is to be at the end of the connector.
Här definierar du hur stort det vertikala linjeavståndet ska vara vid förbindelsens slutpunkt.