"traceability" traduzione svedese

EN

"traceability" in svedese

volume_up
traceability {sostantivo}

EN traceability
volume_up
{sostantivo}

traceability
volume_up
spårbarhet {gen. com.}
This scheme provides for traceability and consequently for a form of labelling.
Exportschemat tillhandahåller spårbarhet och följaktligen en form av märkning.
Traceability, liability, responsibility, precaution; they are all essential principles.
Spårbarhet, ansvarighet, ansvar och försiktighet är grundläggande principer.
Traceability is a facilitating measure, but it is not based on risk assessment.
Spårbarhet är en underlättande åtgärd, men det bygger inte på riskbedömningar.

Esempi di utilizzo "traceability" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

English What traceability measures for cloned animals and their offspring are in place?
 Vilka åtgärder har vidtagits för att spåra klonade djur och deras avkommor?
EnglishFinally, I wish to emphasise that, in our opinion, traceability is very important.
Slutligen vill jag understryka att spårbarheten enligt vår mening är mycket viktig.
EnglishThis system delivers the highest standards of food safety and traceability.
Men man undviker onödiga kostnader och byråkrati för jordbrukare och djurägare.
EnglishTraceability is possible because they keep records of where they sell their products.
Spårbarheten är möjlig eftersom de för register över var de säljer sina produkter.
EnglishWe are therefore talking about setting up identification and traceability systems;
Vi talar då om genomförandet av identifikations- och spårbarhetssystemet.
EnglishWith regard to that, traceability has worked very well but there are limitations.
Med avseende på detta har spårbarheten fungerat mycket bra, men det finns begränsningar.
EnglishSecondly, the launch of a study on the traceability of cultural objects.
För det andra har vi startat en undersökning om möjligheten att spåra kulturföremål.
EnglishAs far as I am concerned, paper traceability instead of factual traceability is a mistake.
Påvisbarhet på papper i stället för faktisk påvisbarhet är enligt mig ett misstag.
EnglishWe must ensure fair competition and also reinforce traceability during marketing.
Vi måste se till att det råder sund konkurrens och även öka spårbarheten under saluföringen.
EnglishWe need to introduce a labelling requirement for meat to enable its traceability.
Vi måste införa märkningskrav för kött för att det ska kunna spåras.
EnglishThe Commission also agrees that traceability is an issue for further improvements.
Kommissionen håller också med om att spårbarheten bör förbättras.
EnglishWe need traceability and labelling there as much as anywhere else.
Vi måste ha ursprungsidentifiering och märkning där på samma sätt som i andra fall.
EnglishWe must guarantee vigilance and consistency in traceability and labelling.
Vi måste vara uppmärksamma och följa upp spårbarheten och märkningen.
EnglishYou can only try to develop the best possible system of traceability.
Man kan bara försöka utveckla det bästa systemet för ursprungsbestämning.
EnglishWe already have a system in the EU for the identification and traceability of each individual cow.
Vi har redan ett system i EU för identifiering och spårning av varje enskild ko.
EnglishThe traceability of foodstuffs must be guaranteed throughout the entire production chain.
Möjligheten att följa livsmedlet inom hela livsmedelsproduktionskedjan måste säkerställas.
EnglishMr President, the traceability of foods from the field to the supermarket shelf is a must.
Herr talman! Spårbarheten hos livsmedel är ett måste, från fältet fram till butiksdisken.
EnglishDoes the traceability system enable you to follow these toys all the way to their destruction?
Gör spårbarhetssystemet det möjligt för er att följa dessa leksaker tills de förstörs?
EnglishLabelling and traceability do not automatically guarantee safety.
Märkningen och spårbarheten garanterar inte automatiskt någon säkerhet.
EnglishTo ensure this, we must guarantee better use of resources and product traceability.
För att se till att så inte sker måste vi garantera bättre utnyttjande av resurser och produktspårbarhet.