"toxicity" traduzione svedese

EN

"toxicity" in svedese

volume_up
toxicity {sostantivo}

EN toxicity
volume_up
{sostantivo}

toxicity
volume_up
toxicitet {gen. com.}
This threshold must be lowered in consideration of the toxicity of benzene.
Detta gränsvärde bör i vilket fall som helst sänkas, med tanke på bensenens toxicitet.
What effects does the toxicity of GMOs have on public health and the environment?
Vilka effekter har genetiskt modifierade organismers toxicitet på folkhälsan och miljön?
. – There should not be any secrecy or ambiguity surrounding the composition and toxicity of chemical substances.
. – Det får inte finnas någon sekretess eller några oklarheter om kemiska ämnens sammansättning och toxicitet.
toxicity
volume_up
giftighet {gen. com.}
Given the toxicity of mercury, that is a reasonable demand to make on the industry, and I invite the industry to respond.
Med tanke på kvicksilvers giftighet är det rimligt att kräva detta av industrin, och jag inbjuder industrin att svara.
But I would also like to talk about the toxicity that has permeated the debate and democracy here in the European Parliament today.
Men jag vill också prata om den giftighet som har genomsyrat debatten och demokratin här i Europaparlamentet i dag.
The instructions must contain information on the potential toxicity of the substances and their interaction with food, drink or other medicinal products.
Bipacksedeln måste innehålla information om ämnenas eventuella giftighet samt deras samverkan med födoämnen, drycker och övriga läkemedel.

Sinonimi (inglese) per "toxicity":

toxicity

Esempi di utilizzo "toxicity" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt appears that signs of toxicity have also been detected in some hives in Austria.
Även i Österrike ska förgiftningssymtom ha framkallats i några bigårdar.
EnglishThe risks to human and animal health stem from the high toxicity of certain PPPs.
Riskerna för människors och djurs hälsa beror på att vissa växtskyddsmedel är mycket giftiga.
EnglishBecause of their toxicity, we are today debating their restriction.
Eftersom de är giftiga debatterar vi begränsningar för dem i dag.
EnglishThe toxicity of PFOS is undisputed, including by industry.
Toxiciteten för PFOS är allmänt accepterad, till och med av industrin.
EnglishCollectively, it must be possible for us to be protected against toxicity.
Som kollektiv ska vi kunna skyddas mot förgiftningar.
EnglishThe standard says that the 1985 toxicity data are sufficient. The Commission's own experts want an update.
Standarden säger att giftighetsdata från 1985 räcker - kommissionens egna experter kräver uppdatering.
EnglishDid you know rats that ate genetically engineered corn had developed signs of liver and kidney toxicity?
Visste ni att råttor som äter genetiskt modifierad majs har visat tecken på förgiftning i lever och njurar?
EnglishGiven the high toxicity of benzene, there is a direct link between air quality and public health.
Med tanke på den höga toxiciteten hos bensen, är det fråga om ett direkt samband mellan luftkvalitet och folkhälsa.
EnglishToxicity tests are desirable and cannot be skipped.
Toxicitetstester är önskvärda och kan inte hoppas över.
EnglishNow we are removing acute toxicity category five.
Nu tar vi alltså bort akut toxiska kategorin nummer fem.
Englishthe high levels of toxicity as a result of the high levels of pollution have economic consequences for the fishermen concerned.
Den bristande kontrollen har följaktligen även ekonomiska konsekvenser för de anställda inom den marina sektorn.
EnglishIn this respect, toxicity testing will only be required if a Member State specifically requests it in cases where doubts remain.
I det här avseendet kommer toxicitetstester endast att krävas om en medlemsstat särskilt begär detta i fall då osäkerhet kvarstår.
EnglishThere is no data on the toxicity, persistence or bioaccumulation of the remaining 10 substances.
Vad beträffar de 10 återstående ämnena finns det, såvitt man i dag känner till, inga belägg för att de är toxiska, beständiga eller har benägenhet för bioackumulering.
EnglishWe all want to significantly reduce the quantities used and the toxicity of the various ingredients in detergents.
Vi vill i själva verket alla se en väsentlig minskning av de volymer som används och av toxiciteten hos de olika beståndsdelarna i tvätt- och rengöringsmedel.
EnglishThere is no way he could pay the estimated cost for the assessment of that product which is in a low toxicity range.
Det finns inte något sätt på vilket han skulle kunna betala den beräknade kostnaden för en utvärdering av denna produkt som ligger på en låg toxicitetsnivå.
EnglishFurthermore, we should bear in mind that, in order to establish the toxicity of any product, the dose and the exposure time of that product must be defined.
Dessutom måste man beakta att man för att fastställa toxiciteten i en produkt måste mängd och exponering fastställas.
EnglishThey did so on the basis of the recommendation of the Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment.
Kommissionen, Günter Verheugen, måste agera snabbt på området för medicinteknisk utrustning och på områdena för livsmedelsförpackning och golvbeläggningar.
EnglishEuropean marine waters, as indeed international waters, have often become the dustbin for waste of varying quantities and levels of toxicity.
EU:s havsvatten, och även internationellt vatten, har ofta blivit avstjälpningsplatser för avfall av varierande mängd och giftighetsnivå.
EnglishCases have recently been won in the United States against the tobacco multinationals for poisoning people and lying about the toxicity of their products.
Tidigare vanns några mål i Förenta staterna mot multinationella tobaksföretag för förgiftning och lögn om produkternas farlighet.
EnglishEnvironmental toxicity levels are high: for example, levels of contamination in seals and white-tailed eagles are approximately five times greater than in the Atlantic.
Graden av miljöförgiftning är hög: Graden av föroreningar i säl och havsörn är ungefär fem gånger större än i Atlanten.