EN tightened
volume_up
{aggettivo}

tightened
tightened

Esempi di utilizzo "tightened" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe regulations covering export subsidies have also been considerably tightened.
Bestämmelserna om kontroll av exportbidrag har också stramats åt ordentligt.
EnglishThe Commission has now proposed that the Stability and Growth Pact be tightened up.
Kommissionen har nu föreslagit en skärpning av stabilitets- och tillväxtpakten.
EnglishNew goals were set and existing goals were tightened up. Certain deadlines were set.
Nya mål stakades ut, existerande mål skärptes och vissa tidsfrister fastställdes.
EnglishToday, everyone is agreed that the monitoring system must be updated and tightened up.
I dag är alla överens om att övervakningssystemet måste uppdateras och skärpas.
EnglishThis system is now being tightened up and extended, which is the right thing to do.
Detta system håller nu på att stramas upp och utvidgas, vilket är helt rätt.
EnglishThe new directives have to be implemented, monitoring must be tightened up.
Som exempel på denna process vill jag nämna vad som hände när euron infördes.
EnglishFinally, the role and regulatory control of offshore centres need to be tightened.
Avslutningsvis måste offshorecentrens roll och tillsynsmyndigheternas kontroll skärpas.
EnglishThat is also a welcome clarification but the wording could be tightened up.
Detta är också ett välkommet klargörande, men ordalydelsen skulle gå att strama upp.
EnglishWe have also tightened up the arrangement for the accommodation of ships in distress.
Vi har också stramat upp arrangemangen för mottagandet av fartyg i sjönöd.
EnglishSo in our view the whole question of controls needs to be tightened up.
Så vad oss beträffar måste klara förbättringar göras vad kontrollen beträffar.
EnglishShe has added the much needed guidelines and criteria and has tightened up the time limits.
Hon har lagt till välbehövliga riktlinjer och kriterier och skärpt tidtabellen.
EnglishThe approval procedure for the use of antibiotics also needs to be tightened.
Det är också nödvändigt att proceduren för att godkänna användning av antibiotika skärps.
EnglishThe Commission is calling for the Stability and Growth Pact to be tightened up.
Kommissionen kräver att stabilitets- och tillväxtpakten ska skärpas.
EnglishI agree with you, Commissioner, that the current rules must be tightened.
Jag håller med er, herr kommissionär, om att de nuvarande bestämmelserna måste skärpas.
EnglishThe mechanisms for ensuring observance of these embargoes must also be tightened up.
Dessutom måste mekanismerna för att kontrollera efterlevnaden av dessa embargon förstärkas.
EnglishThanks to Parliament, the wording has been tightened in a number of areas.
Tack vare parlamentet har formuleringarna skärpts på ett antal områden.
EnglishFirstly, the minimum energy performance requirements for new buildings should be tightened.
För det första bör minimikraven för nya byggnaders energiprestanda skärpas.
EnglishHowever, lessons were learned from Piper Alpha and regulations were tightened up.
Vi drog emellertid lärdom av Piper Alpha och skärpte regelverken.
EnglishThe Stability and Growth Pact must be reformed and the rules tightened up.
Stabilitets- och tillväxtpakten måste reformeras och reglerna skärpas.
EnglishFirstly, we consider it self-evident that supervision needs to be further tightened up.
För det första anser vi att det är självklart att övervakningen måste skärpas ytterligare.