"supervising" traduzione svedese


Risultati per "to supervise". "supervising" non è ancora nel nostro dizionario
EN

"supervising" in svedese

EN

to supervise {verbo}

volume_up
1. generale
Neither the Central Bank nor the Commission will supervise these agencies.
Varken Europeiska centralbanken eller kommissionen kommer att övervaka dessa institut.
Secondly, we must supervise elections there with international observers.
För det andra måste vi övervaka valen där med internationella observatörer.
- supervise the market independently of the pharmaceutical industry;
övervaka marknaden oberoende av läkemedelsindustrin
Livsmedelssäkerheten måste vi kontrollera på europeisk nivå.
Naturally, it might be claimed that the exporter is unable to supervise the transportation process.
Man kan självfallet alltid framhålla att exportören inte har möjligheter att kontrollera transporterna.
Vem skall i slutändan kontrollera vad?
If this does not take place, then Parliament cannot fulfil its own task of supervising the activity of the Bank.
Om detta inte sker kan inte heller parlamentet sköta sin uppgift att kontrollera bankens verksamhet.
           Keeping accounts, paying taxes, recruiting and supervising qualified staff can all be decisive factors for success.
Att hålla bokföring, betala skatt, rekrytera och leda personal är faktorer som alla kan avgöra hur det går för företaget.
We believe that the Commission, as the body which supervises competition, will adopt decisions and measures in the medium term that will facilitate balanced growth.
Vi hoppas att kommissionen, som är det organ som skall kontrollera konkurrensen, skall fatta beslut och vidta åtgärder på medellång sikt som kan leda till en balanserad tillväxt.
to supervise (anche: to tutor)
to supervise (anche: to boss)
2. Business
to supervise (anche: to guard, to monitor)
The current negotiating texts must be made available to Parliament so that it can supervise the agreements and possibly offer suggestions to ACTA participants.
Parlamentet måste få tillgång till förhandlingstexterna så att man kan bevaka avtalet och har möjlighet att komma med förslag till Actadeltagarna.

Esempi di utilizzo "supervising" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishMoreover, I welcome the measures for supervising control of this fishery.
Dessutom välkomnar jag åtgärderna för tillsynen över kontrollen av detta fiske.
EnglishTo validate authenticity, it needs to be signed by the supervising officer.
För att vara giltigt, måste det vara underskrivet av inspektören.
EnglishThe same applies when it comes to supervising the financial markets.
Samma sak gäller övervakningen av finansmarknaderna.
EnglishTherefore, it is important to set up a mechanism for monitoring and supervising rating agencies.
Därför är det viktigt att inrätta en mekanism för övervakning och tillsyn av kreditvärderingsinstituten.
EnglishI hope that the supervising agency will also focus on price discrimination due to the place of residence.
Jag hoppas att kontrollorganet även kommer att fokusera på prisdiskriminering på grund av bostadsort.
EnglishWe all know that we have had, and still are having, very great problems supervising and enforcing this.
Vi vet alla att vi haft det mycket svårt och fortfarande har det med kontrollen och hanteringen av det.
EnglishThe first amendment refers to Article 4, which establishes what will be the competent authority for supervising the bid.
Den första ändringen handlar om artikel 4, i vilken behörig kontrollmyndighet för övertagandet fastställs.
EnglishWho is coordinating and supervising this work?
EnglishIntroducing a mechanism for monitoring and supervising credit rating agencies at EU level is proving to be a necessity.
Det har visat sig nödvändigt att införa en mekanism för övervakning och tillsyn av kreditvärderingsinstitut på EU-nivå.
EnglishProper understanding of models and underlying assumptions should be a more intensive way of supervising than tick-boxes.
Att korrekt förstå modeller och underliggande antaganden bör vara en mer krävande form av tillsyn är att kryssa i rutor.
EnglishLastly, what advantage do we gain by having the Commission and not the European Central Bank supervising these loans?
Vilken är slutligen fördelen med att det skall vara kommissionen och inte Europeiska centralbanken som skall handlägga dessa lån?
EnglishI think that the new authority should have sole responsibility for registering and supervising existing rating agencies.
Jag anser att den nya myndigheten ensam bör vara ansvarig för registrering och tillsyn av befintliga kreditvärderingsinstitut.
EnglishThe European Union also pledged a sum of money in order to strengthen the committee supervising the joint implementation mechanism.
EU utlovade också en summa pengar för att stärka den kommitté som övervakar mekanismen för ett gemensamt genomförande.
EnglishWho was supervising the mortgage brokers as they lent so generously to households that would never be capable of repaying?
Vem övervakade mäklarna av hypotekslån när de så frikostigt lånade ut pengar till hushåll som aldrig skulle kunna betala tillbaka?
EnglishThe recent economic crisis has laid bare the shortcomings of the system for regulating and supervising global finance.
Den nyligen inträffade ekonomiska krisen har blottlagt bristerna i systemet för reglering och övervakning av det globala finansväsendet.
EnglishWe welcome, as a first step, the decision of the Committee supervising the application of this regulation at the end of this month.
Som ett första steg välkomnar vi utskottets beslut att granska genomförandet av denna förordning i slutet av den här månaden.
EnglishMr President, this is the first time that the new Parliament is fulfilling its mission of supervising the European Central Bank.
Herr talman, kära kolleger! Det är första gången som det nya parlamentet utför sitt uppdrag att följa upp Europeiska centralbanken.
EnglishIt is also a very important tool which citizens have for scrutinising and supervising the European Union's activities and holding it accountable.
Det är också ett mycket viktigt instrument för medborgaren för insyn, ansvar och kontroll över unionens verksamhet.
EnglishIt is also a very important tool which citizens have for scrutinising and supervising the European Union' s activities and holding it accountable.
Det är också ett mycket viktigt instrument för medborgaren för insyn, ansvar och kontroll över unionens verksamhet.
EnglishMy amendment would allow Member States this discretion, while carefully supervising the authorisation of appropriate dispensers of the medicines.
Det skulle innebära att det handelsbaserade systemet för att bevilja licenser och kontroll i Irland skulle få fortsätta.