"to summon" traduzione svedese

EN

"to summon" in svedese

EN to summon
volume_up
{verbo}

1. generale

to summon (anche: to call, to call for, to cite, to describe)
Kalla in alla stridsdugliga till Dune Harv.
This should have been carried out by summoning Mrs Andreasen to appear before the Committee on Budgetary Control.
Det borde ha skett genom att kalla Marta Andreasen till budgetkontrollutskottet.
At the Conference of the Presidents, we decided to summon the ombudsman and Mr Prodi to a discussion concerning transparency.
Under talmanskonferensen har vi beslutat att kalla in ombudsmannen och Prodi till ett samtal om öppenhet.
They could not even be bothered to summon a tourism council.
Det orkar inte ens sammankalla ett turismråd.
Since most of the Commission is here, it would make sense to summon all our colleagues in order to hold a real debate on what the European Union is going to be.
Eftersom de flesta kommissionärerna är här skulle det vara klokt att sammankalla alla våra kolleger för att hålla en verklig debatt om Europeiska unionens utveckling.
It is planned that a constitutional assembly be summoned to decide what form the state should take in future, and the Maoists have declared themselves willing to accept its decision.
Man planerar att sammankalla en konstitutionell församling för att fatta beslut om vilken form staten ska ha i framtiden, och maoisterna har förklarat sig beredda att godta församlingens beslut.
to summon (anche: to call in, to call out)
Kalla in alla stridsdugliga till Dune Harv.
At the Conference of the Presidents, we decided to summon the ombudsman and Mr Prodi to a discussion concerning transparency.
Under talmanskonferensen har vi beslutat att kalla in ombudsmannen och Prodi till ett samtal om öppenhet.
to summon (anche: to convene)
to summon
to summon (anche: to call upon, to invite)
to summon

2. Diritto

to summon (anche: to sue)
If this House believes that this or that country can be induced to make progress by threatening it with a court summons, then it is, in my view, making a mistake.
Om kammaren anser att man kan förmå vilket land som helst att göra framsteg genom att hota att stämma det så anser jag att kammaren har fel.
to summon (anche: to cite)
We could summon anyone in the country before the Ombudsman committee, and the select committee procedure which I will discuss in two minutes is something that we could learn from.
Vi kunde instämma vem som helst i landet inför ombudsmannens utskott, och det särskilda utskottsförfarandet, vilket jag kommer att diskutera på två minuter, är något som vi kan lära av.

3. Business

to summon (anche: to sue, to take legal action)
If this House believes that this or that country can be induced to make progress by threatening it with a court summons, then it is, in my view, making a mistake.
Om kammaren anser att man kan förmå vilket land som helst att göra framsteg genom att hota att stämma det så anser jag att kammaren har fel.

Esempi di utilizzo "to summon" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishTogether we must summon up the courage and will to meet the challenges of the 21st century.
Vi måste tillsammans samla mod och ha viljan att anta 2000-talets utmaningar.
EnglishLet me give two reasons why I think it essential that you summon up the courage to do this.
Låt mig nämna två skäl till att jag tror att det är viktigt att uppbringa detta mod.
EnglishWe should summon up the courage to look our own people in the eye and accept their judgments.
Vi måste förmå oss att se vår egen befolkning i ögonen och godta dess åsikt.
EnglishWe need to summon up the political will actually to get on with it.
Vi måste uppbringa den politiska viljan för att verkligen även göra detta.
EnglishWe must realise that we cannot only summon the UN when we need it.
FN kan inte bara citeras just när man behöver dem, det bör man också veta.
EnglishIn difficult times, our Parliament has been able to launch ideas and summon the European spirit.
I svåra tider har vårt parlament kunnat lansera idéer och frammana den europeiska andan.
EnglishHere, the Commission must summon up the courage to state the reasons for this.
Kommissionen måste våga gå ut med anledningen till detta.
EnglishThe man who can wield the power of this sword...... can summon to him an army more deadly than any that walks this earth.
Mannen som kan dra detta svärd...... kan samla en arme dödligare än något annat på denna jord.
EnglishThe key question for these countries is this: will they manage to summon the strength to undertake reforms?
Den avgörande frågan i dessa länder kommer att vara följande: Kan man uppbringa den styrka som krävs för reformer?
EnglishNot all his colleagues in the European Council can manage to summon up the nerve to come here and affirm their belief in Europe.
Alla hans kolleger i Europeiska rådet har inte samma mod att komma hit och bekräfta sin tro på EU.
EnglishEurope's leaders should bear in mind that they will be judged as individuals for the courage they summon up in Washington.
EU:s ledare bör tänka på att de kommer att bedömas som individer för det mod som de uppbringar i Washington.
EnglishIn difficult times, our Parliament has been able to launch ideas and summon the European spirit.
Vi skall försöka komma ihåg att kommissionen visserligen kommer att vara fördragens väktare, men att vi är EU-medborgarnas företrädare.
EnglishAt the Conference of the Presidents, we decided to summon the ombudsman and Mr Prodi to a discussion concerning transparency.
Folkvalda belönas med privilegier, samtidigt som elementära handlingar från beslutsprocessen hålls hemliga.
EnglishI summon you to fulfill your oath.
EnglishI call on both Commissioners to summon up all their courage to deal with this topic, and to combat the faint-heartedness of the Council.
Jag uppmanar de båda kommissionsledamöterna att uppbringa allt sitt mod för att ta itu med detta ämne, och att bekämpa rådets feghet.
EnglishThis is why I firmly believe that the Council will summon up the strength to send out a clear signal at its meeting next week.
Därför är jag fast övertygad om att rådet kommer att samla den nödvändiga styrkan för att sända en tydlig signal om detta vid nästa veckas möte.
EnglishI should like to say a few words on two subjects on which I believe Europe should summon up all its political prestige and use it in Geneva.
Jag skulle vilja säga ett par ord om två områden, där jag anser att EU bör uppbåda all sin politiska prestige och utnyttja den i Genève.
EnglishThe Council needs to summon up the political courage to spend more time on the internal human rights situation within the EU in the next annual report.
Rådet måste uppbringa mer politiskt mod för att i nästa årsrapport ge större uppmärksamhet åt den interna människorättssituationen inom EU.
EnglishMy group therefore expresses the hope that the Council and Parliament will summon up the political courage to follow the tenor of this initiative.
Min partigrupp uttrycker därför sin förhoppning att rådet och parlamentet samlar det politiska mod som behövs för att följa andemeningen i dessa insatser.
EnglishWe must not disappoint the people whom we have, to some degree, motivated to summon up the courage to bring about changes, and whom we have helped to do so in a transparent manner.
Ryssland måste naturligtvis erkänna att det har skett förändringar som landet finner otrevliga, men som folket själv har valt.