"to strengthen" traduzione svedese

EN

"to strengthen" in svedese

EN to strengthen
volume_up
[strengthened|strengthened] {verbo}

to strengthen the coordination and surveillance of their budgetary discipline;
stärka samordningen och övervakningen av dessa staters budgetdisciplin,
It welcomes both organisations' desire to further strengthen their partnership.
Båda organisationernas önskan att stärka sitt partnerskap ytterligare välkomnas.
In Europe we need to strengthen competitiveness, growth and employment.
Inom EU måste vi stärka konkurrensförmågan, tillväxten och sysselsättningen.
At the same time it is obviously necessary to strengthen the marketability of labour.
Samtidigt måste man givetvis förstärka arbetets konkurrenskraft.
The Commission recommends that Member States strengthen all resources for this fight.
Kommissionen rekommenderar medlemsstaterna att förstärka alla resurser i denna kamp.
The European Parliament must be consistent and strengthen its vote from first reading.
Europaparlamentet måste vara konsekvent och förstärka förstabehandlingens omröstning.
Parliament hopes to reinvigorate and strengthen them and get them back on track.
Parlamentet hoppas att kunna ge dem ny livskraft och styrka och få in dem på rätt spår.
That system works well for other central banks and would strengthen the ECB and increase its reputation.
Det fungerar bra för andra centralbanker och skulle ge ECB ytterligare styrka och anseende.
The social movement is strengthening, rejecting and making claims.
Den sociala rörelsen växer i styrka, sätter ned foten och ställer krav.
to strengthen
This will serve to strengthen the presence of European economic actors in China.
På detta sätt kommer närvaron av aktörerna inom europeisk vetenskap att förstärkas i Kina.
Innovative measures can also help us to strengthen special regional and local features.
Med innovativa åtgärder kan både regionala och lokala särdrag förstärkas.
We must also strengthen consumer health production to allay people's concerns.
Dessutom måste skyddet för konsumenternas hälsa förstärkas för att svara mot medborgarnas oro.

Esempi di utilizzo "to strengthen" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishMr Bowis also added that it is necessary to strengthen research and development.
John Bowis tillade också att man måste satsa mer på forskning och utveckling.
EnglishThe reports of nepotism do not strengthen confidence in the Commission in any way.
Uppgifterna om nepotism förbättrar på intet sätt förtroendet för kommissionen.
EnglishWeakness and equivocation merely strengthen those who seek to undermine democracy.
Svaghet och tvetydighet stärker endast dem som försöker undergräva demokratin.
EnglishI have no doubt that this response will strengthen the very status of the statement.
Jag tvivlar inte på att detta svar kommer att ge policyförklaringen ökad tyngd.
EnglishThey help to strengthen the cohesion between the economies of the EU Member States.
Å ena sidan är det också så men å den andra gör de vårt samhälle mer sårbart.
EnglishThat will be the start of our task to strengthen stability in the whole Balkan region.
Där börjar vårt arbete för förstärkning av stabiliteten inom hela Balkanregionen.
EnglishThis will strengthen, not weaken, the effectiveness of the Union’s development policy.
Detta kommer att öka, inte minska, effektiviteten i unionens biståndspolitik.
EnglishLinking up with the Eastern Partnership project should strengthen Moldova on this path.
Deltagandet i det östliga partnerskapsprojektet bör hjälpa Moldavien på vägen.
EnglishImplement this so that we strengthen patients' rights instead of reducing them.
Genomför det här så att vi stärker patienternas rättigheter istället för att minska dem.
EnglishIf Europe is to survive, we must strengthen that potential, not only business potential.
Om EU ska överleva måste vi förbättra den möjligheten, inte bara företagsklimatet.
EnglishThat demonstrates how important it is to strengthen our dialogue with the US Government.
Detta visar vikten av att vi förstärker vår dialog med den amerikanska regeringen!
EnglishOur mutual relationship is strong and we can and should strengthen it further.
Våra förbindelser är goda och vi kan och bör förbättra dem ytterligare.
EnglishWe must make use of its power in order to strengthen financial scrutiny.
Vi måste utnyttja ECB:s befogenheter för att förbättra de finansiella kontrollerna.
EnglishInstead we must strengthen our effort to ease the burden on our companies.
I stället måste vi anstränga oss mer för att lätta bördan för våra företag.
EnglishThis should strengthen international competitiveness in the long term.
Den internationella konkurrensförmågan skall därmed stärkas på ett hållbart sätt.
EnglishMore importantly, this package will strengthen consumer protection and food safety.
Desto viktigare är det att detta paket stärker konsumentskyddet och livsmedelssäkerheten.
EnglishBut the most pressing need is still to strengthen risk investment funds.
Men det främsta behovet är i dag stärkandet av medlen för riskinvesteringar.
EnglishMany of these amendments will strengthen and add coherence to the proposal.
Som ni vet håller kommissionen också på att förbereda en grönbok om energieffektivitet.
EnglishThey help to strengthen the cohesion between the economies of the EU Member States.
De bidrar till att EU-medlemsstaternas ekonomier blir allt mer sammanflätade med varandra.
EnglishIn this way, we shall be able to strengthen the EU's overall position in the world.
Då kan vi också totalt sett göra EU starkare, även gentemot omvärlden.