"straightforward" traduzione svedese

EN

"straightforward" in svedese

EN

straightforward {aggettivo}

volume_up
straightforward (anche: artless, coarse, common, crude)
The facts are relatively straightforward. The Court of Auditors reported them.
Bakgrunden är relativt enkel och revisionsrätten har redogjort för den.
Although the issue is a straightforward one in principle, in practice it is not.
Även om frågan i princip är tämligen enkel är den inte det i praktiken.
In the light of general food legislation, this question seems straightforward to answer.
Med ledning av den allmänna livsmedelslagstiftningen tycks frågan enkel att besvara.
straightforward (anche: aboveboard, candid, honest, plain)
Nevertheless, I also want to see an honest and straightforward policy and cannot therefore endorse the proposal for the directive on the tobacco advertising ban.
Trots detta försvarar jag en ärlig och rätlinjig politik och kan därför inte acceptera förslaget till direktiv om förbud mot tobaksreklam.
The past we share, the time – thirty years ago – that we sang together, oblige me to be frank and perfectly straightforward with you.
Vårt gemensamma förflutna, den tid – för trettio år sedan – när vi sjöng tillsammans, tvingar mig att vara fullständigt ärlig och uppriktig mot er.
I am delighted that it is a more straightforward and honest system, so that Members will no longer be able to profit from the unfair travel expenses system currently in operation.
Det gläder mig att det är ett rakare och mer ärligt system som inte ger möjlighet för ledamöter att göra privata vinster på ett sjukt reseersättningssystem, som det är idag.
straightforward (anche: candid, devout, direct, downright)
The past we share, the time – thirty years ago – that we sang together, oblige me to be frank and perfectly straightforward with you.
Vårt gemensamma förflutna, den tid – för trettio år sedan – när vi sjöng tillsammans, tvingar mig att vara fullständigt ärlig och uppriktig mot er.
Although he is a rigorous scholar recognised for being straightforward and highly competent, he has declared himself in favour of policies that are utterly unacceptable.
Även om han är en mycket lärd person och känd för att vara uppriktig och ytterst kompetent har han sagt att han ställer sig bakom politik som är helt oacceptabel.
First that, when applications are made, the invitation to tender should be clear, unequivocal and straightforward.
Till att börja med att anbudsinfordran naturligtvis är klar, entydig och enkel.
So that clear, unequivocal and straightforward applications can be submitted.
Att det därmed är möjligt att skriva klara, entydiga och enkla anbud.
What is more, the situation in our country is not as straightforward as it might appear to the superficial observer.
Dessutom är inte situationen i vårt land lika entydig som det kan tyckas för en ytlig betraktare.

Sinonimi (inglese) per "straightforward":

straightforward

Esempi di utilizzo "straightforward" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt was quite straightforward for our fellow citizens while the Berlin Wall was there.
Den var mycket påtaglig för vissa av våra medborgare när Berlinmuren fanns kvar.
EnglishOf course, progress is not always straightforward with positive developments.
Naturligtvis är utvecklingen inte alltid okomplicerad och enbart av positiv natur.
EnglishIt also makes sense for us to have as straightforward a process as possible.
Det verkar också förnuftigt att vi har en så okomplicerad process som möjligt.
EnglishWith regard to policy, improving the lot of the poorest is not as straightforward.
När det gäller politiken är det inte så enkelt att förbättra livet för de fattigaste.
EnglishThis seemingly straightforward desire seems difficult, nigh impossible, to implement.
Denna enkla önskan förefaller ändå svår, eller till och med omöjlig, att genomföra.
EnglishI am acutely aware of the fact that a 30% reduction is not straightforward.
Jag är högst medveten om att en 30-procentig minskning inte är okomplicerad.
EnglishSecondly, the European Parliament should be able to make straightforward choices.
För det andra måste Europaparlamentet vara i stånd att göra tydliga val.
EnglishThe draft regulation itself was fairly straightforward and has been amended.
Själva förslaget till förordning var ganska okomplicerat, och har ändrats.
EnglishCommon sense tells us, however, that this is not at all a straightforward matter.
Det sunda förnuftet talar dock om för oss att detta inte alls är någon okomplicerad fråga.
EnglishSyria is not a straightforward country, but a problematic one in a problematic region.
Syrien är inte ett ärligt land, utan ett problematiskt land i en problematisk region.
EnglishEven a comparison between the Eurozone and the zone beyond it is not straightforward.
Inte ens en jämförelse mellan euroområdet och området bortom det är helt okomplicerad.
EnglishI would like a straightforward answer about the use of this Parliament's facilities.
Jag skulle vilja ha ett rakt svar på frågan om användningen av detta parlaments lokaler.
EnglishThe draft recommendation for a regulation is quite straightforward in a number of respects.
Rekommendationen avseende en förordning är mycket okomplicerad i flera avseenden.
EnglishThirdly, this is not a straightforward matter, of course, and I am perfectly aware of this.
För det tredje är detta naturligtvis inte enkelt, jag är fullt medveten om det.
EnglishNaturally, the procedures must be simplified, straightforward and flexible.
Förfarandena måste givetvis vara förenklade, okomplicerade och flexibla.
EnglishCommon sense tells us, however, that this is not at all a straightforward matter.
Män och kvinnor kallas för män och kvinnor just för att de är olika.
EnglishThis is straightforward language, which indicates, in fact, the failure of this programme.
Det är klarspråk och på det sättet anges egentligen programmets misslyckande.
EnglishStraightforward advice and the distribution of condoms would be a better solution.
Korrekt information och distribution av kondomer är ett bättre svar.
EnglishNo codecision that gets to that stage is ever entirely straightforward.
Ett medbeslutandeförfarande som hamnar i ett sådant läge är aldrig helt okomplicerat.
EnglishSo that clear, unequivocal and straightforward applications can be submitted.
Att det därmed är möjligt att skriva klara, entydiga och enkla anbud.