"seed" traduzione svedese

EN

"seed" in svedese

volume_up
seed {sostantivo}

EN seed
volume_up
{sostantivo}

1. generale

seed (anche: embryo, germ)
At best, this report will harbour a seed of doubt.
Betänkandet kommer i bästa fall att hysa ett frö av tvivel.
Jag betraktar detta betänkande som åtminstone ett frö.
Min favorit, frö- soppa.
seed (anche: corn, grain)
volume_up
säd {gen. com.}
lf any escape, their seed shall be scattered and accursed forever!
Om någon kommer undan skall deras säd spridas och fördömas för evigt!
Vi kan köpa säd, bevattna.
Fundamental to farmers ' practice of constant innovation is free access and exchange of seeds and genetic material.
Fri tillgång till och fritt utbyte av säd och genetiskt material är grundläggande för jordbrukarnas ständiga nyskapande.
seed (anche: body, core, heart, kernel)
volume_up
kärna {gen. com.}
volume_up
avkomma {gen. com.}
seed
volume_up
sädesvätska {gen. com.}
seed
volume_up
mjölke {gen. com.}

2. Botanica: "in stone fruit"

seed
volume_up
sten {gen. com.} (i stenfrukt)

3. Sport

seed (anche: seeded player)
seed (anche: seeded player)

Sinonimi (inglese) per "seed":

seed

Esempi di utilizzo "seed" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishVery high-yield oil seed rape grows right next to an existing petrochemical industry.
Mycket högavkastande raps växer strax intill en befintlig petrokemisk industri.
EnglishIn recent years we lost the gene bank, the seed bank in Iraq and Afghanistan.
På senare år har vi förlorat genbanken, fröbanken i Irak och Afghanistan.
EnglishHe let it go to seed, he took the seeds, he planted it on his 30 acres, all around.
Han lät den fröa, tog fröna, planterade dem på sina 12 hektar, överallt.
EnglishImported seeds arrive in Austria and then the so-called 'pressed seed oil' is sold there.
Importerad raps kommer till Österrike och sedan säljs ”pressad rapsolja” här.
EnglishI would even go one step further and argue in favour of the seed to spoon approach.
Jag är också nöjd med synsättet från lantbrukare till tallrik och från räfsa till gaffel.
EnglishThis line of thinking shows that the seed of ethnic cleansing had already been planted.
Resonerar man på det viset så har man redan en etnisk rensning i tankarna.
English Does the EU intend to introduce a general ban on neonicotinoid-based seed treatments?
 Planerar EU ett allmänt förbud mot betmedel på basis av neonikotinoider?
EnglishConsequently it will, for example, affect thresholds when it comes to seed regulation.
Följaktligen kommer till exempel trösklarna beträffande utsädesdirektiven att påverkas.
EnglishMany varieties of seed, both cereal and vegetable, are no longer in everyday use.
Många typer av grödor, både bland sädesslag och grönsaker, finns inte längre i dagligt bruk.
EnglishThe report finds that this new procedure will not significantly downgrade seed standards.
Av dessa skäl kommer vi att rösta mot betänkandet och förslaget till rådets direktiv.
EnglishThis is especially important for the seed sector and I had to stress it.
Denna punkt är särskilt viktig för utsädesframställningen och detta ville jag framhäva.
EnglishThe second report which I am presenting here is connected with the seed marketing law.
Det andra betänkandet som jag har lagt fram har samband med den s.k. utsädeshandelslagen.
EnglishI would like to restrict myself to the subject of seed and seed marketing.
Jag håller mig därför till frågan om utsäde och saluföringen av utsäde.
EnglishWith your planned limit value for seed, this value is not achievable.
Med ert planerade gränsvärde för utsäde går det inte att uppnå detta värde!
EnglishThe provision of good seed is ultimately a prerequisite for a secure nutrition system.
Tillgången på bra utsäde är förutsättningen för en livsmedelsgaranti.
EnglishFor example, it is clear that we can discuss, debate the price of fertilisers and seed.
Det är exempelvis uppenbart att vi kan diskutera och debattera priset på gödsel och utsäde.
EnglishThe Commission has also introduced measures to extend the seed time beyond 15 June.
Kommissionen har likaså inlett åtgärder för en förlängning av tiden för sådd efter den 15 juni.
EnglishSo you, in fact, put a seed of doubt into our minds as to whether that support would last.
Egentligen sådde ni tvivel angående frågan om det stödet verkligen kommer att fortsätta.
EnglishFor these reasons, the inspection of plant and seed stocks naturally assumes great importance.
Av den anledningen är besiktningen av utsäde naturligtvis av stor betydelse.
EnglishThis is nothing more than the right of farmers to raise their livestock and to sow their seed.
Det är ingenting annat än bönders rätt att föda upp sina djur och att så sitt utsäde.