"quotation" traduzione svedese

EN

"quotation" in svedese

volume_up
quotation {sostantivo}

EN quotation
volume_up
{sostantivo}

1. generale

quotation (anche: citation, quote)
I will repeat that quotation: ‘The European arrest warrant is a crime in itself.
Jag repeterar detta citat: ”Den europeiska arresteringsordern är ett brott i sig.
However, please let me respond to your musical allusion with a literary quotation.
Men låt mig svara på er musikaliska anspelning med ett litterärt citat.
I know that the Commissioner is familiar with this famous quotation.
Jag vet att kommissionsledamoten känner till detta berömda citat.
quotation (anche: advance, bid, offer)
quotation (anche: quote)
volume_up
prisuppgift {gen. com.}
quotation (anche: entry, note, registration)
volume_up
notering {gen. com.}
Converts a quotation that has been given as a decimal fraction into a decimal number.
Omvandlar en notering, som har angivits som ett bråk, till ett decimaltal.
Converts a quotation that has been given as a decimal number into a mixed decimal fraction.
Omvandlar en notering, som har angivits som ett decimaltal, till ett tal uttryckt som ett bråk.
quotation (anche: bid)
volume_up
offert {gen. com.}
quotation
volume_up
anförande {n} (deta att citera)
quotation
volume_up
citerande {n} (deta att citera)

2. Linguistica

quotation
Standard quotation marks are replaced with custom quotes, e.g., curved double quotes.
Raka citattecken ("x") ersätts med typografiska citattecken ("x").
Enter the units of measures directly as text in quotation marks or as a reference.
Måttenheterna anger du direkt som text med citattecken eller som referens.
Text is a valid date expression and must be entered in quotation marks.
text är ett giltigt datumuttryck som måste anges inom citattecken.

3. Economia

quotation
volume_up
kurs {gen. com.}

4. Business

quotation (anche: tender, bid, proposal)
quotation (anche: offer, tender, bid)
volume_up
offert {gen. com.}

5. Commercio

quotation

Sinonimi (inglese) per "quotation":

quotation

Esempi di utilizzo "quotation" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishEnter " 0 1/5 " in a cell (without the quotation marks) and press the input key.
Mata in " 0 1 / 5 " i en cell (utan citationstecknen) och tryck på returtangenten.
EnglishItaly suspends the official quotation of foreign currencies against the lira.
Italien upphör med den officiella noteringen av utländska valutor gentemot liran.
EnglishAdd " + A3 " (without the quotation marks) to the formula and press the Enter key.
Tillfoga " + A3 " (utan citationstecken) vid formelns slut och tryck på returtangenten.
EnglishItaly resumes official quotation of foreign currencies against the lira.
Italien återupptar den officiella noteringen av utländska valutor gentemot liran.
EnglishIf this command has a quotation mark, the data field in this line is a primary key.
Om det finns en bock framför kommandot är datafältet på den här raden en primärnyckel.
EnglishI should just like to make a quick comment on the François Mitterrand quotation.
Jag vill bara helt kort kommentera citatet av François Mitterrand.
EnglishTexts are automatically put in quotation marks, numbers are written directly.
Texter sätts automatiskt inom citationstecken, tal skrivs direkt.
EnglishI will not accept responsibility for what is not a quotation of my own.
Jag kan inte godta att bära ansvar för något som inte är mina egna ord.
EnglishI am quoting Dante, and, much as it pains me, I feel that the quotation is appropriate.
Jag citerar Dante, och hur mycket det än smärtar mig känner jag att citatet är på sin plats.
EnglishThat is why the joint resolution no longer contains the quotation.
Det är därför citatet inte längre finns med i den gemensamma resolutionen.
EnglishThe full quotation reads: ' You have arrived late, but you have arrived.
Det fullständiga citatet lyder: " Sent kommer ni, men ni kommer!
EnglishThank you, Mr Fatuzzo, for your indirect quotation of the great Kant.
Tack, Fatuzzo, för den indirekta hänvisningen till den store Kant.
EnglishThe quotation is not complete, however, because there is another sentence.
Men citatet är inte komplett, för det finns en mening till.
EnglishSearch text without quotation marks will be sent directly to the specified search engine in the Internet.
Sådana ordkombinationer överförs direkt till önskad sökmotor på Internet.
EnglishI am also of the opinion that the quotation at the beginning of the resolution is incorrect and unreliable.
Jag anser även att citatet i början av detta yrkande är felaktigt och inte tillförlitligt.
EnglishMr President, I cannot comment on that quotation because the Council has not considered this matter.
Herr ordförande! Jag kan inte kommentera det citatet, eftersom inte rådet har ägnat sig åt frågan.
EnglishMr President, in my group "Europe" , in quotation marks, quite often stands for a meddlesome attitude.
Herr talman! "Europa", och det står inom citationstecken, står ibland för beskäftighet inom min grupp.
EnglishThis is a quotation from Belgium' s Liberal Prime Minister.
Jag har just citerat Belgiens liberale premiärminister.
EnglishThis is a quotation from Belgium's Liberal Prime Minister.
Jag har just citerat Belgiens liberale premiärminister.
EnglishI will not go any further into the quotation, but will be available for private consultation on it later on!
Jag tänker inte här upprepa exakt vad som sades men finns tillgänglig för privata förfrågningar senare!