EN press
volume_up
{sostantivo}

press (anche: accent, heat, pinch, pressure)
Add " + A3 " (without the quotation marks) to the formula and press the Enter key.
Tillfoga " + A3 " (utan citationstecken) vid formelns slut och tryck på returtangenten.
At the press of a button you can produce an exact clone of the original CD.
Med ett tryck på en knapp kan du framställa en exakt klon av original-CD: n.
First press (Alt Gr), then the first modifier, then the second modifier.
Tryck först på AltGr, sedan den första modifiern, sedan den andra modifiern.
press (anche: die, heat, jam, mill)
volume_up
press {gen. com.}
Journalists were also beaten, including Associated Press reporter Ben Stocking.
Även journalister misshandlades, däribland reportern Ben Stocking från Associated Press.
Independence and freedom of the press is of utmost importance for democracy.
En oberoende press och pressfrihet är mycket viktiga för demokratin.
Today's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
Dagens press utmärks av pessimism: Kommer man att uppnå ett avtal eller ej?
press (anche: publisher)
And I took it to MIT press and they said, "Cute, but not for us.
Och tog dem till MITs förlag, och de sade "Fiffigt. ~~~ Men inte vår grej.
It is no secret that the key media in the Czech Republic belong to foreign concerns and that the regional press belongs to a German publishing company.
Det är ingen hemlighet att de mest betydelsefulla medierna i Tjeckien tillhör utländska koncerner och att den regionala pressen tillhör ett tyskt förlag.
Despite the express commitment made in this respect by journalists' associations and press, radio and television companies, the position and image of women in the media is improving only very slowly.
Trots att branschorganisationer och förlag inom tidnings-, radio- och tv-branschen har lovat att arbeta mot detta mål förbättras bilden av kvinnor och deras ställning i media mycket långsamt.
press (anche: impression, pressure, squeeze)
volume_up
tryckning {gen. com.}
The fact that the authorities are able to take such action means that they have a de facto monopoly over the press, newsprint, the printing houses and advertising.
Om detta slags förfarande är möjligt för dem som sitter vid makten beror det på att de verkligen har monopol på press, papper, tryckning och reklam.
Otherwise: first press goes to the end of the active cell, second press goes to the end of the current table, third press goes to the end of the document.
Hoppar vid första tryckningen till slutet av den aktuella cellen, vid nästa tryckning till slutet av den aktuella tabellen, vid tredje tryckningen till slutet av dokumentet.
Otherwise: first press goes to beginning of the active cell, second press goes to beginning of the current table, third press goes to beginning of document.
Hoppar vid första tryckningen till början av den aktuella cellen, vid nästa tryckning till början av den aktuella tabellen, vid tredje tryckningen till början av dokumentet.
press (anche: bustle, haste, hastiness, hurry)
volume_up
brådska {gen. com.}
Mr President, in my hurry to join the vote I pressed Mrs Reding's button instead of my own.
I min brådska att delta i omröstningen, tryckte jag på Redings knapp i stället för min egen.
press (anche: crush, jam, scrum, squeeze)
volume_up
trängsel {gen. com.}
press
My colleagues in the press are coming up against major obstacles in the distribution of their newspapers.
Om man i en publikation kritiserar myndigheterna leder det automatiskt till problem med tryckerierna.
press
volume_up
tryckpress {gen. com.}
Once upon a time, those who did not see the new age wanted to smash Gutenberg's printing press.
En gång ville de som inte såg den nya tiden slå sönder Gutenbergs tryckpress.
So Yochai showed you the graph of what the cost of a printing press was.
Yochai visade ett diagram över kostnaden för en tryckpress.
press (anche: crowd, crush, multitude, multitudes)
volume_up
folkmassa {gen. com.}
press (anche: compaction, crush)
volume_up
pressning {gen. com.}
Over the years, research in the simulation of manufacturing processes such as milling, welding, forming, pressing, heat treatment, etc., has been carried out with successful results.
Genom åren har forskning om simuleringar av tillverkningsprocesser såsom skärande bearbetning, svetsning, formning, pressning, värmebehandling etc. framgångsrikt bedrivits.
press (anche: crease)
press
Well, he has a very pressing diary with many engagements.
Men han har ett mycket pressande schema med många åtaganden.
In the case of Brazil, this concern is even more pressing.
I fallet Brasilien är denna oro ännu mer pressande.
The interview ends with a very serious and pressing appeal to the European Union, the only one that can help call off the siege.
Intervjun slutar med en mycket allvarlig och pressande vädjan till Europeiska unionen, som är ensam om att kunna bidra till att avbryta belägringen.
press (anche: rush)
press
volume_up
tidningspress {gen. com.}

Esempi di utilizzo "press" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishFor example, they are now forbidden to talk to the press and to make statements.
De har nu till exempel förbjudits att tala med pressen och att göra uttalanden.
EnglishIt is not a case of us asking for money for ourselves, as alleged by the press.
Det handlar inte om att vi begär pengar till oss själva som det påstås i pressen.
EnglishI am very surprised at the reaction in the press to last night' s developments.
Jag är mycket förvånad över reaktionen i pressen av nattens händelseutveckling.
EnglishThese are, in my view, the two measures for which Europe must steadfastly press.
Enligt min åsikt är det dessa två åtgärder som EU ståndaktigt måste hålla fast vid.
EnglishIt is not a case of us asking for money for ourselves, as alleged by the press.
Det handlar inte om att vi ber om pengar för egen del, som det sägs i pressen.
EnglishNothing less would be expected from a member of the press such as Mrs Daskalaki.
Man kunde inte vänta sig något annat från en pressens person, som fru Daskalaki är.
EnglishMadam President, Commissioner, you said that you had not held a press conference.
Fru talman, herr kommissionär! Ni sade att ni inte hade gett någon presskonferens.
EnglishMr Gollnisch publicly took a stand in support of an outrageous press release.
Bruno Gollnisch har offentligt gett sitt stöd åt ett skandalöst pressmeddelande.
EnglishWe are not only counting on it, we will also press for it to actually happen.
Vi räknar inte bara med det, utan kommer även att kräva att det ska förverkligas.
EnglishTo obtain valid Security Certificates from a Directory, press Get Certificates.
Välj Hämta certifikat om du vill hämta giltiga säkerhetscertifikat från en katalog.
EnglishPress twice the Escape key if the URL is highlighted or only once if it is not.
Om hela URL:en är markerad trycker du två gånger på Esc, i annat fall bara en gång.
EnglishPress the Shift key while dragging to create a square instead of a rectangle.
Om Du vill skapa en kvadrat håller Du ned skifttangenten samtidigt som Du drar.
EnglishSo, with regard to freedom of the press in Congo, I believe that it is not a problem.
Så när det gäller tryckfriheten i Kongo anser jag inte att vi har något problem.
EnglishIn fact, the impression given by the press is that not even our government knows.
Enligt det intryck massmedia ger verkar inte ens vår regering känna till denna plan.
EnglishPress (PgUp) to jump from the footnote area to the footnote anchor in the text.
Du kan hoppa från fotnotsområdet till fotnotsankaret i texten med Page Up-tangenten.
EnglishThere are lots of horror stories presented by the press to misinform people.
Det cirkulerar många skräckhistorier i tidningarna för att vilseleda människor.
EnglishAnd she did that long before her family circumstances were seized upon by the press.
Och hon gjorde detta långt innan pressen fick reda på hennes familjeförhållanden.
EnglishAs I said in my press conference today it is an au revoir, not a 'goodbye '.
Som jag sade på min presskonferens i dag är det ett på återseende, inte ett adjö.
EnglishThe ignorance of the press - sometimes the quality press - also confirms this view.
Också pressens ignorans - delvis också den seriösa pressens - bekräftar detta.
EnglishSelect a menu item, then press the mouse button while you drag it to a new location.
Markera ett menyalternativ, håll ner musknappen och dra det till önskat ställe.