"powerless" traduzione svedese

EN

"powerless" in svedese

EN

powerless {aggettivo}

volume_up
powerless (anche: ineffective)
Today we have to concede that Europe is powerless in this situation.
I dag måste vi erkänna att EU står maktlös inför den här situationen.
The trade union movement is rendered powerless by these rulings.
Fackföreningsrörelsen står maktlös till följd av dessa domar.
The EU is not powerless. We can in actual fact make a difference.
Europeiska unionen är inte maktlös, vi kan faktiskt påverka.
Yet even the best anti-fraud authority is powerless if the Member States fail to provide any information.
Även den bästa myndighet för bedrägeribekämpning är kraftlös om medlemsstaterna inte tillhandahåller någon information.
In the case of its own Member States, however, it has often been powerless following their accession.
Men när det gäller dess egna medlemsstater har den ofta blivit kraftlös efter deras anslutning.
   Mr President, Mr Winkler, Mr Barroso, a strategy without resources is like Napoleon without an army: powerless and ultimately useless.
En strategi utan resurser är som Napoleon utan armé: kraftlös och i slutändan värdelös.
powerless (anche: helpless, perplexed)
European foreign policy should not remain powerless while the world changes.
Den europeiska utrikespolitiken får inte stå handfallen medan världen förändras.
powerless
The European Union cannot remain silent, powerless and passive in the face of the dramatic events that are taking place in that country.
Europeiska unionen kan alltså inte förbli stillatigande, vanmäktig och passiv inför de dramatiska händelser som utspelar sig i det här landet.

Esempi di utilizzo "powerless" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishBut we should not render the European Authority powerless right from the outset.
Men vi får inte klippa vingarna på den europeiska livsmedelsmyndigheten i förväg.
EnglishWith over 600 000 troops occupying the country, the Czechs and Slovaks are powerless.
Tjecker och slovaker står maktlösa mot de 600 000 soldater som ockuperar landet.
EnglishRoad accidents are not a natural disaster in the face of which we are powerless.
Otrygghet i trafiken är inget naturfenomen som vi skall stå maktlösa inför.
EnglishEurope is openly revealed as being powerless to manage its land and maritime borders.
EU avslöjas nu som oförmöget att förvalta sina gränser till lands och till sjöss.
EnglishOnce again, people are going to die, and we are going to say we are powerless.
Återigen kommer människor att dö och vi kommer att säga att vi är maktlösa.
EnglishThat proves how powerless the international community is in dealing with human suffering.
Det visar hur maktlöst världssamfundet är när det handlar om mänskligt lidande.
EnglishWhen the refugees began streaming in, the EU acted slowly and was completely powerless to act.
När flyktingströmmarna började komma agerade EU långsamt och var handlingsförlamat.
EnglishFirst of all, these votes simply illustrate how powerless this Parliament really is.
För det första illustrerar dessa omröstningar bara hur maktlöst detta parlament egentligen är.
EnglishNations are powerless to act alone in the face of the major challenges of our times.
Nationer är maktlösa om de handlar på egen hand i samband med de stora utmaningarna i vår tid.
EnglishEurope is in a constitutional crisis and spiritually powerless at the same time.
EU befinner sig i en konstitutionell kris och saknar idéer.
EnglishThe WTO, which should be acting as a global regulator, is not only powerless but complicit.
WTO, som borde agera som en global regulator, är inte bara maktlöst utan också medskyldigt.
EnglishWe are not powerless. Let us use the influence and power we have.
Vi är inte maktlösa, låt oss utnyttja det inflytande och den makt vi har.
EnglishFaced with these human dramas, we are, in a sense, powerless.
Tokia Saïfis svar, som syftar till att bekämpa dessa gissel, är dock otillräckliga.
EnglishIf we fail to do so, the ESDP will be simply a paper policy, and we shall be powerless.
Om vi misslyckas kommer ESFP bara att bli en politik på papperet, och vi kommer att vara maktlösa.
EnglishAt this time we are, practically speaking, powerless and the only tool left to us is that of words.
Nu är vi praktiskt taget maktlösa och det enda verktyg vi har kvar är ord.
EnglishWe know of the environmental degradation suffered particularly by powerless indigenous peoples.
Vi känner till den miljöförstörelse som i synnerhet maktlösa lokalbefolkningar drabbas av.
EnglishIf the ECOFIN Council does not apply the rules to itself, the Commission is powerless.
Om det saknas vilja att tillämpa budgetdisciplin så kommer det inte heller att hjälpa med reformer.
EnglishAs you hear, Mr Solana and Mr Patten, we all feel incredibly powerless, disgusted and frustrated.
Som ni hör, Solana och Patten, upplever vi alla en enorm vanmakt, avsky och frustration.
EnglishThe UN, the NGOs, the observers were all powerless to do anything.
FN, de icke-statliga organisationerna, observatörerna stod maktlösa.
EnglishWe do not need to be powerless, however: we can do quite a lot.
Men vi behöver inte stå maktlösa: det finns ganska mycket vi kan göra.