EN to plead
volume_up
[pleaded|pleaded] {verbo}

1. generale

Let nobody plead the need to defend their country at national level and continental level!
Vi vill inte höra några invändningar om att det är nödvändigt att försvara fosterlandet på nationell och europeisk nivå!
Because of these kinds of problems the European Parliament must plead the case of the joint-funding of programmes.
På grund av dessa problem måste Europaparlamentet försvara programmens gemensamma finansiering.
We do not support terrorism, but we want to defend the principle where each person has the right to an impartial trial, and we are pleading in favour of the abolition of the death penalty.
Vi stöder inte terrorism, men vi vill försvara principen att alla individer har rätt till en opartisk rättegång och vi vädjar om att dödsstraffet ska avskaffas.
Finally, turning to the question of transparency and consultation of Parliament, I am astonished to hear some of you plead for the premature entry into force of the new treaty.
Jag är förvånad över att höra vissa av er tala för att det nya fördraget skall träda i kraft tidigare.
to plead (anche: to advocate, to promote)
Finally, turning to the question of transparency and consultation of Parliament, I am astonished to hear some of you plead for the premature entry into force of the new treaty.
Jag är förvånad över att höra vissa av er tala för att det nya fördraget skall träda i kraft tidigare.
This allows tobacco manufacturers to continue to plead ignorance of any detrimental effects on human health of these additives.
Detta ger tobakstillverkare möjlighet att fortsätta åberopa ovetskap om några skadliga effekter av dessa tillsatser på människors hälsa.
Particularly when that interest is one that can plead consequences right across Europe in terms of our economic viability.
I synnerhet när det rör sig om intressen som kan hänvisa till konsekvenser över hela Europa när det gäller vår ekonomiska livskraft.
to plead
to plead (anche: to retort)

2. "urgently request"

to plead
volume_up
be [bad|har bett] {v.} (be enträget (om något))
Could I plead with the Commission, the Council and indeed the summit to be sure that decision is respected in what they say and in the signals they give.
Kan jag få be kommissionen, rådet och för den delen toppmötet att se till att detta beslut respekteras i vad de säger och i vilka signaler de avger.
Rather than having to plead for a small amount to be returned to us, we should prefer to retain our funds and decide for ourselves how they are spent.
I stället för att behöva be om att ett litet belopp ska återbetalas till oss skulle vi föredra att behålla våra medel och själva besluta om hur de ska spenderas.
I wanted to ask her to plead with Air France not to switch, as is rumoured, its flight from City Airport to Gatwick - that is if the flight works, because this week it was cancelled.
Jag ville be henne att vädja till Air France att inte lägga om sina rutter från City Airport till Gatwick som ryktet säger att de skall göra - dvs. om färden blir av, den här veckan var den inställd.
to plead
volume_up
vädja {v.} (be enträget (om något))
So I would plead with all parties to persevere with the negotiation process.
Därför vill jag vädja till alla parter att fortsätta förhandlingarna.
However, I must also plead here for your understanding.
Jag måste emellertid vädja till er förståelse.
The Europeans can plead that these regimes be adapted to the realities of today and not to the realities of yesterday.
Européerna kan vädja om att detta system ska anpassas till dagens verklighet, och inte till gårdagens.

3. Diritto

to plead
I would therefore like to plead once again that we should take advantage of the political opportunities we have in Parliament.
Därför vill jag än en gång plädera för att vi också nyttjar och tillvaratar de politiska möjligheter som vi har i parlamentet.
I should therefore like on behalf of my group to plead for referral, to allow us to reconsider the whole matter thoroughly.
Därför skulle jag för min grupps räkning vilja plädera för återförvisning för att vi skall kunna göra en ordentlig översyn på nytt.
Reason enough to plead for a homogeneous application of the country of residence or country of employment principle for both systems.
Jag fann skäl i överflöd att plädera för en homogen tillämpning av antingen bosättningslands- eller arbetslandsprincipen för bägge systemen.
to plead

Esempi di utilizzo "to plead" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe plead with Member States to implement what they have said in their declarations.
Det måste finnas samordning mellan forskningens infrastruktur och regionalpolitik.
EnglishWe plead with Member States to implement what they have said in their declarations.
Vi vädjar till medlemsstaterna att genomföra det som de har sagt i sina förklaringar.
EnglishI plead with colleagues to vote against the proposal by the two leaders.
Jag vädjar till mina kolleger att rösta nej till förslaget från de två gruppledarna.
EnglishThe Brueghel economists have really lost their faith and now plead in favour of more spending.
Brueghelekonomerna har verkligen tappat tron och förespråkar nu större utgifter.
EnglishI would plead for three concrete European relief efforts for Iraqi Christians.
Jag skulle vilja se tre konkreta EU-insatser för de kristna i Irak.
EnglishIt is not enough for states to plead that this is difficult to do.
Det räcker inte att medlemsstaterna skyller på att det är svårt att genomföra.
EnglishI wish to plead once again for cooperation and the development of synergies within the Commission.
Jag förespråkar återigen samråd och utveckling av synergier inom kommissionen.
EnglishI naturally plead for the release of our fellow Member also.
Naturligtvis yrkar jag också för frigivandet av vår kollega parlamentsledamot.
EnglishFinally, I plead for cross-European action at the policing level.
Till sist vädjar jag om övergripande europeiska åtgärder på det strategiskapande planet.
EnglishI plead for Members to have vigorous debates in this Parliament.
Jag vädjar till ledamöterna att hålla intensiva debatter i parlamentet.
EnglishWe hope and plead for the release of all the political prisoners.
Vi hoppas och vädjar om en frigivning av alla politiska fångar.
EnglishWho shall plead their cause if not this Europe of ours, the inhabitants of which are 85% Christian?
Vem ska föra deras talan om inte detta vårt Europa, vars invånare till 85 procent är kristna?
EnglishI would plead strongly in favour of Turkey being treated in the same way as the other candidate Member States.
Jag pläderar starkt för lika behandling av Turkiet som av alla andra kandidatländer.
EnglishI plead with you, fellow MEPs, and Mr Brok, to stop playing this word game and stop clouding the issue.
Snälla ni, kolleger, Brok, låt oss sluta upp med sådana ordlekar, med att skapa sådan dimma.
EnglishThere are three areas for amendment which I would plead in favour of.
Det finns tre områden där jag skulle vilja se ändringar.
EnglishIf Parliament still grants discharge, it will not then be possible subsequently to plead ignorance.
Om parlamentet ändå beviljar ansvarsfrihet, kan man således inte efteråt säga att man inget visste.
EnglishFor that reason, I shall plead this case in the Council too.
Därför kommer jag också att arbeta för detta i rådet.
EnglishLooking beyond the institutional reforms which must be put in place, I would like to plead for a consistent approach.
Utöver nödvändiga institutionella reformer skulle jag vilja förespråka en sammanhållen metod.
EnglishI would plead in favour of one aspect, however: the funding for the EU programme to support peace in the north of Ireland.
Jag förespråkar dock en aspekt: medel till ett EU-program till stöd för fred i Nordirland.
EnglishI would plead for a fixed contribution of EUR 1 million per cultural capital if all the criteria have been met.
Detta bör beaktas vid anslagstilldelningen samt i kulturprogrammet och i budgetplanen för 2007 – 2013.