EN

place {sostantivo}

volume_up
place (anche: chamber, room, space)
In principle, the vote ought to take place now, but if not it will take place this evening.
Omröstningen bör i princip äga rum nu, om inte kommer den att äga rum i kväll.
Fertilisation itself takes place in the spring (known as delayed implantation).
Själva befruktningen äger rum på våren (så kallad fördröjd implantation).
This evaluation process is taking place in the wider context of the report.
Denna utvärderingsprocess äger rum i rapportens större sammanhang.
They all wish to take their place, their rightful place in this common Chamber.
De vill alla inta sin plats, sin rättmätiga plats i detta gemensamma hus.
Matter flows from place to place and momentarily comes together to be you.
Materia flödar från plats till plats och kommer för ett ögonblick samman för att vara du.
Unfortunately, there is no place for this original truth in the equality ideology.
Tyvärr finns det ingen plats för denna ursanning i jämlikhetsideologin.
place (anche: locus)
volume_up
ort {gen. com.}
A couple of other Members suggested that we should concentrate our support on one place: Famugusta.
Ett par andra ledamöter föreslog att vi skulle koncentrera stödet till en ort, nämligen Famagusta.
However, all of them can now benefit from research findings and the structures already in place elsewhere.
Nu kan de dock alla dra nytta av forskningsresultat och av strukturer som finns på annan ort.
The basis for this was and still is the passport for each individual animal which provides information on place, origin and birth.
Grundvalen för detta var och förblir passet för varje enskilt djur, som ger uppgifter om ort, ursprung och födelse.
If we no longer export to these destinations, others will do it in our place.
Om vi inte längre exporterar till dem kommer andra att göra det i vårt ställe.
– Luleå is a nice place to live in and the university has strong research.
– Luleå är ett fint ställe att bo på och universitet har en bra forskningsmiljö.
It's going to be a pretty crowded place, at least eight billion people.
Det kommer vara ett ganska trångt ställe, med åtminstone åtta miljarder människor.
place
Enter the just place name or the place name and the region where it resides.
Ange bara platsens namn eller platsens namn och den region där platsen ligger.
Click Edit this place at the top of the Place Page to edit the business listing.
Klicka på Redigera den här platsen högst upp på platssidan och redigera företagsuppgifterna.
Click Edit this place at the top of the Place Page to edit the business listing.
Klicka på Redigera den här platsen högst upp på platsens sida och redigera företagsuppgifterna.
There is no place, however, for revolutionary change or high-risk experimentation.
Däremot finns inget utrymme för omvälvande förändringar eller riskfyllda experiment.
There was no place in this debate for the reality of everyday life for consumers.
Det fanns inget utrymme i denna debatt för realiteten i konsumenternas vardag.
There was no place in this debate for the reality of everyday life for consumers.
Det fanns inget utrymme i den här debatten för realiteten i konsumenternas vardag.
place (anche: attitude, capacity, case, degree)
Disabled people still do not have the right to a proper place in our societies.
Funktionshindrade har ännu inte rätt till en fullvärdig ställning i våra samhällen.
Will there be unambiguous rules in place regarding the legal position of Members then?
Kommer då ledamöternas rättsliga ställning vara reglerad på ett entydigt sätt?
It is not my place to go into those further or comment on them.
Min ställning tillåter mig inte att lägga mig i det eller ge kommentarer om det.
It is hardly the place of the EMI to demand integration of such policy in its annual report.
Det är knappast EMI: s uppgift att kräva samordning av denna politik i sin årsrapport.
This is where the European Union's place and role lies.
Det är här EU har sin uppgift och roll.
Katyn, which demonstrated that liberation and destruction can take place at the same time.
Det viktiga är inte att förklara för kammaren vad EU: s politiska uppgift är; det kan vi göra dag ut och dag in.
Ukraine has put in place the foundations of a democracy and strengthened its international position.
Ukraina har lagt grunden till en demokrati och förstärkt sin internationella position.
We put it in place so we knew it was an accurate position.
Vi satte den på plats så vi visste att det var en korrekt position.
Agriculture actually has a crucial place and a role to play in the fight against global warming.
Jordbruket har en mycket viktig position och roll i kampen mot global uppvärmning.
place (anche: habitation, home)
One goes, another takes its place; this is a ‘halfway house’, not a safe home.
En går, en annan tar platsen; det är ett ”rastställe”, inte ett tryggt hem.
Three out of every four births took place in the woman’s home.
Tre av fyra förlossningar skedde i kvinnans hem.
So this is a story of a place that I now call home.
Det här är en berättelse om en plats som jag nu kallar för mitt hem.
place (anche: employment, favor, office, post)
Not until sufficient transparency and financial responsibility are in place will this service be fully capable of action.
Denna tjänst kommer inte att ha full förmåga att agera innan det råder tillräcklig öppenhet och ekonomiskt ansvar.
In 2010 a vacancy advertisement was placed in newspapers in all 27 Member States.
År 2010 ledigförklarades en tjänst i alla de 27 medlemsstaternas tidningar.
Let the strong economy be placed at the service of the whole.
Låt den rådande ekonomin stå till helhetens tjänst.
place
volume_up
hus {n} [coll.]
They all wish to take their place, their rightful place in this common Chamber.
De vill alla inta sin plats, sin rättmätiga plats i detta gemensamma hus.
(IT) Mr President, Open Days have been taking place here in Brussels over the last few days.
Under de senaste dagarna har vi haft öppet hus här i Bryssel.
Jag vill att du ser efter mina föräldrars hus.
place
Lokal:Visionen, Hus B. Tid: kl 10:15
It is important that continuous work takes place both locally and nationally.
Det är viktigt att det sker ett fortlöpande arbete både lokalt och nationellt.
How can we guarantee that the liberalisation of the last mile will take place?
Matikainen-Kallström har ställt en fråga om den lokala lagstiftningen och om lokalnätet.
It is impossible to force people to live in the same place, in the same state, as the murderers of their families.
Man kan inte tvinga någon annan att leva tillsammans med den som mördat dennes familj i samma bostad, i samma stat.
If everyone has to fight for a job, a place in education or house, a battle of interests will ensue.
Om var och en måste kämpa för att få en arbetsplats, en utbildningsplats eller en bostad framkallas en intressestrid mellan grupper.
Housing policy is an important tool for the Member States to use in combating segregation, and the right to a place to live is fundamental.
Bostadspolitiken är ett viktigt instrument för medlemsstaterna att motverka segregation, och rätten till en bostad är grundläggande.
In order to place temporary pilots and aircraft engineers with an airline in Italy, a EUR 400 000 deposit and the establishment of four offices are required.
För att ge tillfällig anställning åt piloter och flygplansingenjörer inom italienska flygbolag krävs en deposition på 400 000 euro och inrättandet av fyra kontor.
As a result, there are few training places available for EU junior officers and ratings and, sadly, redundancy is being offered to many in this industry in the EU.
Som ett resultat av detta finns det mycket få tillgängliga utbildningsplatser för lägre befäl och manskap från EU och, tyvärr, får många erbjudande om att sluta sin anställning i denna bransch i EU.
place (anche: degree, echelon, grade, rank)
The squabbling between Member States has relegated the birth of the euro to second place and has diminished its importance as an event.
Hårklyverierna staterna emellan förvisade eurons tillkomst och händelsens betydelse till andra rang.
place (anche: seat)
Jag tycker att hennes rätta plats i dag vore här med oss.
If the port package belongs anywhere, that is where it belongs, in amongst the port’s waste; that is the right place for it.
Det är dess rätta plats.
It will ultimately have to have its rightful place as the preamble to a constitution, but that is a matter for our long-term institutional development.
Den måste ha sin rätta plats som inledning till en konstitution, men tyvärr gäller det en framtida institutionell historia.

Esempi di utilizzo "place" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishLearn more about every section of a Place Page by taking this interactive tour.
Läs mer om de olika delarna av en platssida genom den här interaktiva rundturen.
EnglishIs there proper fostering in place and are there pending cases still unresolved?
Har ordentliga fosterhem inrättats, och är de pågående fallen fortfarande olösta?
EnglishI think that was one of the longest Commission speeches ever made in this place.
Jag tror det var ett av de längsta kommissionsanföranden som någonsin gjorts här.
EnglishReconciliation is almost inconceivable unless a just new order is put in place.
Det är nästan omöjligt med försoning såvida inte ett rättvist nytt system införs.
EnglishTo place that appropriately on record, I am submitting this explanation of vote.
För att detta på lämpligt sätt ska noteras lämnar jag in denna röstförklaring.
EnglishThe ambitious plans are in place; now we need ambitious implementation of them.
De ambitiösa planerna finns där, nu behöver vi bara genomföra dem lika ambitiöst.
EnglishI wish to thank all those people today from this place, the European Parliament.
Jag skulle vilja tacka dessa människor i dag härifrån, från Europaparlamentet.
EnglishSince then, intense negotiations have taken place among the three institutions.
Sedan dess har det förts intensiva förhandlingar mellan de tre institutionerna.
EnglishIn the first place, this is about the EU’s autonomy in matters concerning Europe.
För det första handlar det här om EU:s självständighet i frågor som rör Europa.
EnglishIt is particularly hard for us to prove that discrimination takes place at work.
Särskilt svårt är det dock för oss att bevisa att det sker på arbetsplatserna.
EnglishAlongside Piet Dankert we have been working to try to make sure that takes place.
Vid sidan av Piet Dankert har vi arbetar för att tillse att detta verkligen sker.
EnglishIn the first place, this is about the EU’ s autonomy in matters concerning Europe.
För det första handlar det här om EU: s självständighet i frågor som rör Europa.
EnglishThe principle of 'equal pay for equal work in the same place' must be guaranteed.
Principen om ”lika lön för lika arbete på samma arbetsplats” måste garanteras.
EnglishThe framework in which further discussions may take place will then be clear.
De ramar inom vilka fortsatta diskussioner kan föras kommer då att vara tydliga.
EnglishSun Tzu remarked that the first place to win a war is in the mind of the enemy.
Sun Zi påpekade att kriget först och främst ska vinnas i motståndarens medvetande.
EnglishIf, for example, it is on the place where Parliament should sit, we should respond.
Om det till exempel handlar om var parlamentet bör ha sitt säte så bör vi svara.
EnglishI do not think that such statements have any place in a European Parliament text.
Jag tycker inte att sådana påståenden bör finnas i en text från Europaparlamentet.
EnglishWhat they did is they put in place a new treaty - it was called the Lisbon Treaty.
Vad de gjorde var att införa ett nytt fördrag - det kallades Lissabonfördraget.
EnglishIt also put in place new standards for management and control in these two areas.
Den införde även nya normer för förvaltning och kontroll på dessa två områden.
EnglishAmendment No 48, which I tabled, is in the more appropriate place, in my view.
Ändringsförslag 48, som jag har ingivit, är enligt min mening mer ändamålsenligt.