"outlay" traduzione svedese

EN

"outlay" in svedese

volume_up
outlay {sostantivo}

EN outlay
volume_up
{sostantivo}

1. "expense"

outlay (anche: charge, expenditure, expense, spending)
volume_up
utgift {gen. com.}
The savings in administrative costs more than outweigh initial outlay.
Besparingarna på administrativa kostnader uppväger mer än väl utgiften i början.
It is not a very generous outlay of money, but if we can use it in order to guide their economic policies in the direction that we think is best, then the money can be usefully spent.
Det är inte en särskilt stor utgift, men om vi kan använda den för att styra deras ekonomiska politik i den riktning vi anser vara bäst, så är det väl använda pengar.
outlay (anche: expense)
However, this can, certainly, be changed, but it requires significant outlays.
Detta kan icke desto mindre förändras, men då krävs betydande utlägg.
We also need to improve the rules on the submission of reports by firms of lobbyists regarding their outlays on lobbying activities.
Vi måste också förbättra reglerna för rapporterna från lobbysammanslutningar när det gäller deras utlägg för lobbyverksamhet.
For the strategy to be successful, greater outlays are needed on cohesion at regional and European level, promotion of employment and combating the effects of the crisis.
För att strategin ska bli framgångsrik behövs större utlägg för sammanhållning på regional nivå och på EU-nivå, främjande av sysselsättning och bekämpning av krisens effekter.

Sinonimi (inglese) per "outlay":

outlay

Esempi di utilizzo "outlay" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe savings in administrative costs more than outweigh initial outlay.
Besparingarna på administrativa kostnader uppväger mer än väl utgiften i början.
EnglishThis is the area where impressive savings can be realised with relatively small outlay.
På det här området kan omfattande besparingar göras med ganska små insatser.
English- public investment outlay should be excluded when calculating the deficit?
- att kostnader för offentliga investeringar inte bör ingå i beräkningen av budgetunderskottet?
EnglishIt is approximately half of the annual global aid outlay.
Detta motsvarar ungefär hälften av utgifterna för det årliga globala biståndet.
EnglishEach country would like to allocate as much outlay as possible to the category of development aid.
Varje land vill hänföra så stora utgifter som möjligt till kategorin utvecklingsbistånd.
EnglishThat saves him a considerable financial outlay in these transactions.
Resultatet blir att handeln besparas en avsevärd kostnad.
EnglishThe Union will have to act in those areas where a stimulus that does not entail a large outlay is needed.
Unionen bör påverka de områden där det krävs stimulansåtgärder som inte innebär några större utgifter.
EnglishIn the EU today we continue to see inadequate outlay on scientific research and academic education.
I dagens EU kan vi alltjämt se att satsningarna på vetenskaplig forskning och akademisk utbildning är otillräckliga.
EnglishIt is, indeed, an unpaid and gratuitous activity, but this does not mean, however, that it does not involve any financial outlay.
Det är en verksamhet som är gratis och oavlönad men det innebär inte att finansiella aspekter saknas.
EnglishPension entitlements acquired in Italy are subject to enormous outlay before they reach the German pensioner.
För de pensionspoäng som inarbetats i Italien krävs det våldsamma ansträngningar innan den tyske pensionären kan dra nytta av dem.
EnglishPreferential treatment has created local sugar crops, often small-scale with a minimum outlay, in various ACP countries.
Förmånsbehandling har gett upphov till lokala sockergrödor, ofta i liten skala och med mycket begränsad avsättning, i olika AVS-länder.
EnglishSince their request was refused, Latvian citizenship becomes the only way in which to travel to Hungary without a considerable outlay on visas.
Eftersom deras begäran avslogs blir lettiskt medborgarskap det enda sättet att resa till Ungern utan stora kostnader för visum.
EnglishThe EU itself rightly does not take account in this connection of outlay for its own administration established in Brussels (EUR 3 880.2 million ).
EU självt inkluderar i sammanhanget med rätta inte utgifter för sin egen administration med säte i Bryssel (3 880,2 miljoner euro).
EnglishTobacco is habit-forming and harmful to health, and it can have catastrophic consequences on the individual, costing society dearly in terms of health outlay.
Tobaken är vanebildande och hälsofarlig, den kan bli en katastrof för den enskilde och ålägger samhället enorma hälsoutgifter.
EnglishIt is generally the case that new political challenges demand increased financial outlay, but not - I might add - at the expense of others.
Generellt gäller att nya politiska utmaningar också kräver större finansiella insatser, och större finansiella insatser betyder inte på andras bekostnad.
EnglishThis is the total outlay on the Institute and the network of Knowledge and Innovation Communities (KICs) that are expected to absorb most of the funds.
Detta är det totala utlägget för institutet och nätverket med kunskaps- och innovationsgrupper som förväntas absorbera den största delen av medlen.
EnglishIt will need to be solved, but not at the cost of farmers who have tied themselves to tobacco production and incurred the relevant investment outlay.
Det kommer att behöva lösas, men inte på bekostnad av de jordbrukare som har knutit sig till tobaksproduktionen och åtagit sig att göra de investeringar som krävs.
English(PL) Madam President, Commissioner, the reform of the sugar market which was begun in 2005 is not achieving the anticipated results, despite huge financial outlay.
(PL) Fru talman, fru kommissionsledamot! Reformen av sockermarknaden som inleddes 2005 ger inte de resultat som man räknat med, trots enorma finansiella utgifter.
EnglishSurely, it makes no sense to impose new legislation on a sector that is particularly badly affected by the crisis in the car sector if this would involve extra outlay and red tape.
Det är verkligen ingen mening att införa ny lagstiftning för en sektor som har drabbats särskilt hårt av krisen inom bilindustrin om det medför extra utgifter och byråkrati.
EnglishTo ensure that small and medium-sized undertakings in particular are not faced with an unreasonable logistical and financial outlay, we are seeking a limitation period of six to twelve months.
För att inte de logistiska och finansiella kraven skall bli för stora för de små och medelstora företagen, förespråkar vi en preskriptionstid på sex till tolv månader.