EN

outlaw {sostantivo}

volume_up
outlaw (anche: bad man, brigand, thug, bandit)
So Hank and I, we banded together to apprehend these outlaws.
Så Hank och jag gick ihop för att anhålla de där banditerna.
outlaw

Esempi di utilizzo "outlaw" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI warmly welcome this proposal to outlaw sharp practices by rogue traders.
Jag välkomnar varmt detta förslag om förbud mot otillbörliga affärsmetoder av svindlare.
EnglishThat is not on, and I believe that we should, in future, outlaw it.
Detta är helt otänkbart, och jag menar att vi bör avskriva den möjligheten framöver.
EnglishIt will outlaw a revolutionary decision by the European Court of Justice dated 18 December 2007.
Det upphäver ett revolutionerande beslut som EG-domstolen fattade den 18 december 2007.
EnglishThere are, however, calls far and wide to outlaw this improper competitive practice.
Det kommer dock krav från flera håll på att få rätt att utnyttja just detta förkastliga konkurrensmedel.
EnglishThey outlaw using the small print of any document to hide the true cost of a service.
Enligt dessa är det förbjudet att använda sig av finstilt text i ett dokument för att dölja den faktiska kostnaden för en tjänst.
EnglishThey are claiming, wrongly, that this would outlaw financing of political parties that are opposed to the European Union.
Det representerar inte partier, till skillnad från talmanskonferensen, vilkas ledamöter representerar grupper.
EnglishPoint 119 of the proposal for the Resolution complains that more and more districts, particularly in France and Germany, outlaw begging.
I punkt 119 i förslaget till resolution beklagas att alltfler kommuner, särskilt i Frankrike och Tyskland, förbjuder tiggeri.
EnglishIn the long term, I am convinced we will be forced to take large-scale action to outlaw and abolish offshore banking and tax havens.
På lång sikt är jag övertygad om att man inte kan undvika en bred insats för att häva banksekretessen och avskaffa skatteparadisen.
EnglishHopefully, this will outlaw abuses and lead in the longer term, once the system is in place, to increases in public revenue.
Förhoppningsvis kommer detta att sätta stopp för brott och på längre sikt leda till, när systemet väl är på plats, en ökning av samhällets inkomster.
EnglishIn the WTO framework we urgently need better rules designed to outlaw, as far as possible, trade-distorting measures such as export duties.
I WTO:s ramverk behövs det omedelbart bättre regler som så långt det är möjligt förbjuder handelshindrande åtgärder såsom exporttullar.
EnglishThe European Union has pressed Iran to ensure that no such sentences are passed and to bring in without delay new legislation that will outlaw them.
EU har försökt förmå Iran att se till att inga sådana domar fälls och att utan dröjsmål införa ny lagstiftning som förbjuder dem.
EnglishWe in the Group of the European People' s Party and European Democrats want the international community to outlaw such fanaticism and vandalism!
Vi i Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) och Europademokrater förespråkar att den internationella statsgemenskapen fördömer denna fanatism och vandalism!
EnglishHowever, contrary to what has been suggested, this proposal does not merely suggest training people to use ladders, nor does it outlaw the use of ladders.
Men i motsats till vad som har påståtts innebär förslaget inte enbart att folk skall utbildas i att använda stegar, eller att användning av stegar skall förbjudas.
EnglishIt must outlaw torture, guarantee press freedom and the free expression of opinion, and press on with the fight against corruption.
När det jättelika brittiska kolonialimperiet i Sydasien 1947 delades upp efter regionernas dominerande religioner, tilldelades den östra delen av provinsen Bengalien den muslimska staten Pakistan.
EnglishWe all have a huge responsibility when addressing them because promoting double standards would morally outlaw us, and we certainly lose credibility.
Vi har alla ett enormt ansvar när vi tar upp dessa frågor eftersom vi skulle bli moraliskt utstötta om vi använde dubbla måttstockar och vi skulle säkerligen förlora vår trovärdighet.