"out-of-date" traduzione svedese

EN

"out-of-date" in svedese

EN out-of-date
volume_up
{aggettivo}

1. "old-fashioned, outdated"

out-of-date (anche: antique, behindhand, obsolescent, passé)
Women with an inadequate and out-of-date educational background, etc., etc.
Kvinnor med otillräcklig och föråldrad utbildning och så vidare, och så vidare.
What right of reply and defence, indeed of correction of incorrect or out-of-date data is there?
Vilken rätt till svaromål och försvar finns det, och rätt att rätta felaktiga eller föråldrade uppgifter?
We have not reacted promptly to the increased number of frauds resulting from an out-of-date system.
Man har inte reagerat i tid på det ökade antalet bedrägerier som blivit följden av det föråldrade systemet.
out-of-date (anche: out, outmoded)
The Chicago Convention has become completely out-of-date on this point.
Chicagokonventionen har blivit helt omodern på denna punkt.
out-of-date (anche: antique, dowdy, old-fashioned, fusty)
It is an old-fashioned, unrealistic and out-of-date idea.
Det är en gammaldags, orealistisk och otidsenlig föreställning.

2. Business

out-of-date
Women with an inadequate and out-of-date educational background, etc., etc.
Kvinnor med otillräcklig och föråldrad utbildning och så vidare, och så vidare.
What right of reply and defence, indeed of correction of incorrect or out-of-date data is there?
Vilken rätt till svaromål och försvar finns det, och rätt att rätta felaktiga eller föråldrade uppgifter?
We have not reacted promptly to the increased number of frauds resulting from an out-of-date system.
Man har inte reagerat i tid på det ökade antalet bedrägerier som blivit följden av det föråldrade systemet.

Sinonimi (inglese) per "out-of-date":

out-of-date

Esempi di utilizzo "out-of-date" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishOperating theatres have raw sewage dripping in, and out-of-date equipment.
Det droppar in avloppsvatten i operationssalarna och utrustningen är för gammal.
EnglishToo many people have a view of the applicant countries that is 10 years out of date.
Allt för många människor har en syn på ansökarländerna som är tio år gammal.
EnglishSecondly, every enlargement carried out to date has been an economic success.
För det andra har alla utvidgningar som genomförts hittills varit ekonomiska framgångar.
EnglishI am afraid that, unusually, the honourable Member's information is slightly out of date.
Jag är rädd att ledamotens information är något förlegad, vilket är ovanligt.
EnglishI do not think there is much point voting on a report that is totally out of date.
Jag tror inte att det är någon idé att rösta om ett betänkande som inte längre är aktuellt.
EnglishFirstly, these are not the only points on which the Treaty of Nice is already out of date.
1) Det här är inte de enda punkter som Nicefördraget redan är dåligt anpassat till.
EnglishI draw your attention to Amendment No 11, which is already out of date.
Jag fäster er uppmärksamhet på ändringsförslag 11, som redan är otidsenligt.
EnglishUnfortunately she has left now, but she asked 'is this out of date? '
Tyvärr har hon nu gått, men hon ställde sig frågan? är inte detta förlegat??
EnglishUnfortunately she has left now, but she asked 'is this out of date?'
Tyvärr har hon nu gått, men hon ställde sig frågan ?är inte detta förlegat??
EnglishAlthough the presentation of the resolution is very recent, it may be slightly out of date.
Trots att resolutionsförslaget är mycket nytt, torde vissa eftersläpningar dock ingå.
EnglishAnd more than a half of the 80 references were out of date in 1987.
Och av de 80 referenserna var redan då, år 1987, mer än hälften föråldrade.
EnglishThe Treaty of Nice, which has just been adopted, is already out of date on certain points.
Nicefördraget, som just antagits, är redan inaktuellt på vissa punkter.
EnglishIt is simply an adjustment, because the report was out of date.
Det är helt enkelt en justering eftersom betänkandet hade blivit inaktuellt.
EnglishAre we discussing a proposal that is completely out of date or is the timing wrong?
Håller vi på att diskutera ett förslag som är fullständigt förlegat eller är tidpunkten illa vald?
EnglishArticle 43 is now out of date, and the European Parliament does not have any influence over this.
Tiden har sprungit ifrån artikel 43, som Europaparlamentet inte har inflytande över.
EnglishBy the year 2007, 80 % of technology used today will be out of date.
År 2007 kommer 80 % av den teknik som används i dag att vara förlegad.
EnglishMr President, I believe that the approach of this directive is out of date.
Herr talman! Jag menar att det tillvägagångssätt man använder sig av i detta direktiv är förlegat.
EnglishMinimum amounts insured are out of date and this figure is a much more realistic sum.
De lägsta försäkringsbelopp som gäller i dag är föråldrade och denna siffra mycket mer realistisk.
EnglishIndeed, many references to Ireland in the report are out of date.
Många hänvisningar till Irland i den rapporten är verkligen föråldrade.
EnglishThe system is totally out of date; it is oldfashioned and actually invites fraud.
Systemet verkar ha hamnat helt på efterkälken, det är gammalmodigt och uppmuntrar i sig till bedrägeri.