"out of circulation" traduzione svedese

EN

"out of circulation" in svedese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "out of circulation" viene usato.

Esempi di utilizzo "out of circulation" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishOne billion plastic bags have been taken out of circulation in six months.
Under loppet av sex månader har en miljard plastpåsar dragits tillbaka från marknaden.
EnglishOn that basis, it was decided to take 243 vessels out of circulation.
På grundval av det har det avtalats att 243 fartyg skall tas ur drift.
EnglishSuch hazardous substances as phthalates have to be taken out of circulation and replaced by safe ones.
Sådana farliga ämnen som ftalater måste tas bort från marknaden och ersättas av ofarliga.
EnglishDCM is one of these substances and must be taken out of circulation.
DCM är ett av dessa ämnen och det måste tas ur omlopp.
EnglishSuch hazardous substances as phthalates have to be taken out of circulation and replaced by safe ones.
Det är en skärpning av de danska bestämmelserna, i vilka förbudet enbart gäller för leksaker avsedda för barn under tre år.
EnglishIt has by now become a matter of common knowledge that mercury is highly toxic, and that is of course reason enough why it needs to be taken out of circulation.
Information till allmänheten är oerhört betydelsefull i ett fall som detta.
EnglishDangerous products are to be reported to the Commission without delay so that they can be taken out of circulation in all member countries.
Farliga produkter ska utan dröjsmål rapporteras till kommissionen så att de kan dras tillbaka från marknaden i alla medlemsstater.
EnglishIt is nothing short of cynical to take hazardous products out of circulation here but continue to permit their export to other countries.
Det är enbart cyniskt att ta bort farliga produkter från avsättning här, men fortsätta att tillåta att de exporteras till andra länder.
EnglishIf the price of gold were to rise above the face value of the coins, these would find their way out of circulation.
Guldpriset kommer att variera med tillgång och efterfrågan. Om då guldpriset stiger över denna nominella nivå, så kommer alla dessa euromynt att försvinna ur cirkulationen.
EnglishPlant protection products that are particularly harmful must be taken out of circulation and the use of chemicals for this purpose must be significantly reduced.
Särskilt skadliga växtskyddsmedel måste tas bort från marknaden, och användning av kemikalier i detta syfte måste minskas avsevärt.
EnglishNext, UNMIK police are trying as quickly as possible to identify those responsible for these attacks so that they can be taken out of circulation and punished.
UNMIK:s polisstyrka försöker nu så snabbt som möjligt slå fast vem som bär ansvaret för attackerna så att de kan gripas och straffas.
EnglishAn important task is to identify the materials that should be taken out of circulation and materials in different ways can be utilized, directly or through processing.
En viktig uppgift är att identifiera de material som bör tas ur kretsloppet och de material som på olika sätt kan nyttiggöras, direkt eller genom förädling.
EnglishPakistan is responsible not just for catching terrorists before they reach the border, but also for meting out appropriate punishment and taking them out of circulation.
Pakistan bär ansvaret för att inte bara gripa terroristerna vid gränsen, utan även för att bestraffa dem på tillbörligt sätt och så att säga ta dem ur trafik.
EnglishWe must establish whether there are actually effects on human health and the environment, so that we can either sound the all-clear or take such weapons out of circulation for all time.
Vi måste fastställa om det har funnits effekter på hälsa och miljö, för att sedan antingen blåsa faran över eller dra tillbaka sådana här vapen för gott.
EnglishThe way to improve road safety is certainly not to take them out of circulation but to teach people how to ride safely, by introducing training and preparation courses in schools.
Att ta dem ur bruk är inte att förbättra trafiksäkerheten, utan det gör vi genom att lära folk att köra säkert genom att införa utbildning och förberedande kurser i skolorna.

Impara nuove parole

English
  • out of circulation

Dai un’occhiata nel dizionario Italiano-inglese di bab.la.