"to originate from" traduzione svedese

EN

"to originate from" in svedese

EN to originate from
volume_up
{verbo}

to originate from (anche: to arise, to date, to go back, to stem from)

Traduzioni simili a "to originate from" in svedese

to originate verbo
Swedish
origin sostantivo
from avverbio
Swedish
from preposizione
from congiunzione
Swedish

Esempi di utilizzo "to originate from" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAs regards the payments, most of them originate from the period between 2000 and 2006.
När det gäller utbetalningarna är de flesta av dem från perioden 2000-2006.
EnglishAlso, 10% of the fuel consumed is to originate from renewable sources.
Dessutom ska 10 procent av drivmedelsanvändningen komma från förnybara källor.
EnglishMany excellent wines now originate from the UK and particularly in the south-east of England.
Många utmärkta viner kommer nu från Storbritannien och särskilt från sydöstra England.
EnglishIt has been said here that European Union aid should originate from the principle of solidarity.
Man har här uttalat att Europeiska unionens stöd bör utgå från solidaritetsprincipen.
EnglishMedicinal products which originate from biotechnology are now a reality.
Mediciner som är bioteknologiska tillämpningar är i dag verklighet.
EnglishOver half the bananas eaten in Switzerland originate from imports based on fair trade.
Mer än hälften av de bananer som äts i Schweiz kommer från import som grundar sig på rättvis handel.
EnglishTen per cent of greenhouse gases still originate from agriculture.
Tio procent av växthusgaserna kommer fortfarande från jordbruket.
EnglishRetailers do not even label which animal the furs originate from.
Återförsäljarna anger inte ens från vilket djur skinnen kommer.
EnglishThe templates originate from these folders and sub-folders.
Mallarna kommer från de mappar och underordnade mappar som finns här.
EnglishIs this disinformation being put about by European citizens, or does it originate from outside Europe?
Sprids denna vilseledande information av EU-medborgare, eller har den sitt ursprung utanför Europa?
EnglishThe entries, which are offered as a list from which users may select, may originate from any database table.
De poster som finns på listan kan komma från valfri databastabell.
EnglishNow any astronomer will tell you, this is the telltale sign of something that doesn't originate from Earth.
Vilken astronom som helst skulle berätta att det betyder att det inte kommer från någonting på Jorden.
EnglishBathing waters may be contaminated by bacteria which originate from households, hotels or maybe office buildings.
Badvattnet kan vara förorenat av bakterier från hushåll, hotell eller kanske kontorsfastigheter.
EnglishThis sentiment must originate from the bottom and not the top.
Känslan måste komma nedifrån och inte uppifrån.
EnglishThe question is then, of course, where does the volume of alcohol originate from which is not imported by travellers?
Frågan är då naturligtvis var den mängd alkohol som inte förs in av resenärer då kommer ifrån.
EnglishIt was clear from the start that the Community regulation was to originate from scientifically founded data.
Det stod från början klart att den gemensamma regleringen skulle baseras på vetenskapligt grundade fakta.
EnglishQueries must originate from users inputting data directly into the search box and cannot be modified.
Sökfrågor måste komma från användare som skriver in uppgifter direkt i sökrutan. Utgivaren får inte ändra uppgifterna.
EnglishDo they originate from individual investigations, or were they obtained through national police or intelligence services?
Härrör de från egna undersökningar eller har de erhållits via nationella polis- eller underrättelsetjänster?
EnglishThat, of course, becomes very tiresome, especially for those participants in the debate who do not originate from that country.
Det blir naturligtvis väldigt tröttsamt, särskilt för de deltagare i debatten som inte kommer därifrån.
EnglishLet me remind you that, as the rapporteur has said, the symbols originate from the Constitutional Treaty.
Låt mig få påminna er om att symbolerna, precis som föredraganden har sagt, har sitt ursprung i det konstitutionella fördraget.