"to optimise" traduzione svedese

EN

"to optimise" in svedese

EN to optimise
volume_up
{verbo}

1. Inglese britannico

to optimise (anche: to optimize)
At the same time, we need to optimise financial resources and existing structures.
Samtidigt måste vi optimera de ekonomiska resurserna och befintliga strukturer.
Contracting parties are required to optimise the multifunctional role of mountain farming.
Konventionsparterna är skyldiga att optimera bergsjordbrukets flerfunktionella roll.
First, intermodality and the need to optimise infrastructure links to the hinterland.
För det första intermodalitet och behovet av att optimera infrastrukturlänkar till inlandet.

Esempi di utilizzo "to optimise" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishDo you believe that the best-practice method could optimise our performance?
Tror ni att best practice-metoden skulle kunna ge ett optimalt resultat?
EnglishFor them, it is important to optimise their chance of repatriation with dignity.
För dem måste vi söka det bästa alternativet för att ge dem chansen att återvända på ett värdigt sätt.
EnglishAlso, EU agriculture policy is working to optimise a carbon sink function of agricultural soils.
EU:s jordbrukspolitik arbetar även för att maximera jordbruksmarkernas koldioxidupptagning.
EnglishIn addition, the size of the aid and its experimental character impose a flexible procedure in order to optimise its efficiency.
Till sist vill jag framhålla den dynamiska karaktären i den här sortens samarbete.
EnglishThis means that a proper mechanism needs to be established to optimise participants' representation.
Därför måste vi inrätta en lämplig mekanism som gör det möjligt att maximera de deltagande ländernas representation.
EnglishThis means that a proper mechanism needs to be established to optimise participants ' representation.
Därför måste vi inrätta en lämplig mekanism som gör det möjligt att maximera de deltagande ländernas representation.
EnglishSee how Jabra and Jabra's handsfree audio solutions support the deployment and optimise the UC experience for Wortell
Se hur Jabra och Jabras handsfree-lösningar stödjer installationen och optimerar UC-upplevelsen för Wortell
EnglishI think that that is necessary in order to optimise the internal market, which is, after all, one of the European Union's cornerstones.
Detta saknas fortfarande eftersom det ännu finns virtuella gränser som hindrar rörligheten.
EnglishIt is not enough to optimise the customer' s freedom of choice by providing information on the services on offer.
Det räcker inte med optimeringen av konsumentens valfrihet genom upplåtande av information om de erbjudna tjänsterna.
EnglishOne of the problems existing in the EU is a lack of awareness of how to optimise research and development procurement.
Ett av problemen i EU är bristen på kunskap om hur man ska få bäst nytta av upphandling av forskning och utveckling.
EnglishThis goes to show that it is time to establish a new regulatory framework in order to optimise this cooperation, enabling reciprocal assistance.
Lyckligtvis kom britterna, tyskarna, nederländarna och norrmännen spontant till vår hjälp.
EnglishIt is not enough to optimise the customer's freedom of choice by providing information on the services on offer.
I den här sektorn handlar det dock inte endast om tillgång för var och en och så mycket frihet som möjligt för konsumenten.
EnglishThey will allow us to optimise existing technologies, and to identify and respond to the remaining challenges.
De kommer att leda till att vi så mycket som möjligt utvecklar befintlig teknik och kartlägger och tar itu med de uppgifter som återstår.
EnglishWe therefore continue to hope for another European legislative framework that will optimise and develop public services in particular.
Därför hoppas vi fortfarande på en ny europeisk ramlagstiftning som optimerar och utvecklar särskilt de offentliga tjänsterna.
EnglishTo achieve this objective, we do not need a supervisory ‘big bang’, but rather to optimise the functioning of the Lamfalussy structure.
I syfte att nå detta mål behöver vi inte en ”big bang” när det gäller tillsyn utan snarare en optimering av Lamfalussy-strukturen.
EnglishTo achieve this objective, we do not need a supervisory ‘ big bang’, but rather to optimise the functioning of the Lamfalussy structure.
I syfte att nå detta mål behöver vi inte en ” big bang ” när det gäller tillsyn utan snarare en optimering av Lamfalussy-strukturen.
EnglishTo achieve this, it is crucial for the Consensus to promote these humanitarian values, and for various players to optimise resources.
För att uppnå detta är det nödvändigt att samförståndet främjar dessa humanitära värderingar, och att olika aktörer optimerar sina resurser.
EnglishIn my view it is indeed important that we optimise OLAF and constantly look for new solutions to improve our fight against fraud.
Enligt min mening är det definitivt viktigt att använda OLAF på bästa sätt och ständigt söka nya lösningar för att förbättra vår bedrägeribekämpning.
EnglishIn the third section, I discuss how we in the European Parliament can better optimise the regulatory impact assessment as an instrument.
I det tredje avsnittet redogör jag för hur vi i Europaparlamentet kan bli bättre på att använda konsekvensbedömningar då ny lagstiftning utarbetas.
EnglishThis might increase the quality of statistics and optimise their usefulness, in particular with regard to monitoring the financial services sector.
Detta kan öka kvaliteten på statistiken och förbättra användbarheten, särskilt med tanke på övervakningen av den finansiella tjänstesektorn.