"to operate" traduzione svedese

EN

"to operate" in svedese

SV

"opera" in inglese

volume_up
opera {gen. com.}
EN

EN to operate
volume_up
[operated|operated] {verbo}

This is why I think that in future we ought to operate slightly differently.
Det är anledningen till att jag anser att vi i framtiden måste arbeta lite annorlunda.
This is the scenario in which our major businesses are forced to operate.
Detta är den situation våra största företag tvingas arbeta i.
We will have to operate on two levels to combat these diseases.
Vi kommer att bli tvungna att arbeta på två nivåer för att bekämpa de här sjukdomarna.
If all this is to operate satisfactorily, common regulations are required.
För att detta ska fungera tillfredsställande krävs ett gemensamt regelverk.
It must be able to operate free of political interference and certification processes.
Den måste kunna fungera utan politisk inblandning och certifieringsprocesser.
There is no doubt that the institution will operate with absolute clarity.
Det råder ingen tvekan om att institutionen kommer att fungera med absolut öppenhet.
The Lebanon is a focal point from which we can operate and through which we can operate.
Libanon är en brännpunkt från vilken vi kan verka och genom vilken vi kan verka.
It gives Member States the opportunity to operate solely in relevant river basins.
Det ger medlemsstaterna möjlighet att verka uteslutande i relevanta flodområden.
The spacecraft carries a payload and will operate in a special orbit in space.
En rymdfarkost bär med sig en nyttolast och ska verka i en speciell bana i rymden.
That is another way of encouraging business owners to operate safely.
På så sätt uppmuntras företagen att driva sin verksamhet på ett säkert sätt.
His task is to develop and operate the research subject forward.
Hans uppgift är att utveckla och driva ämnet framåt.
Companies throughout Europe should be able to operate in an environment free from excessive burdens.
Företag inom hela EU bör kunna driva sin verksamhet i en miljö utan onödiga bördor.
It may increase the effectiveness with which the centralised and decentralised procedures operate.
Detta kan leda till effektivare centraliserade och decentraliserade förfaranden.
Furthermore, this control is initiated and operated by Parliament itself.
Detta nya system kommer också att leda till många olika slag av diskriminering.
This move is preventing Mr Van Rens operating a tight ship in Thessaloniki itself.
Flytten hindrar herr Van Rens från att leda en riktig verksamhet i själva Thessaloniki.
The CAP will be much simpler to operate and will be a lot better for farmers.
Den gemensamma jordbrukspolitiken kommer att bli enklare att sköta och bättre för jordbrukarna.
It was simply that they could not find a way to operate Rangoon airport either.
Det var helt enkelt så att de inte kunde hitta ett sätt att sköta Rangoons flygplats heller.
We should not keep changing the Agenda because then it is extremely difficult for us to operate.
Vi bör inte göra ändringar i föredragningslistan, eftersom det då blir oerhört svårt för oss att sköta vår verksamhet.
Our armed forces agreed that they could operate without anti-personnel landmines.
Våra väpnade styrkor har sagt att de kan operera utan antipersonella landminor.
The instruments should be optimised so that they can operate more effectively at all levels.
Instrumenten bör optimeras så att de kan operera effektivare på alla nivåer.
The person who controls the network and its content can operate on the network and thus rule.
Den som kontrollerar näten och deras innehåll, kan operera på nätet, och därmed ha makten.
to operate (anche: to keep up, to run, to sustain)
to operate (anche: to be up, to proceed, to run)

Esempi di utilizzo "to operate" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWhat was it that you said today: "the Commission and Parliament will co-operate" ?
Vad var det ni sade i dag? "Kommissionen och parlamentet kommer att samarbeta".
EnglishWe want these multiannual plans to operate smoothly and to be duly evaluated.
Vi vill att dessa flerårsplaner ska löpa friktionsfritt och utvärderas ordentligt.
EnglishThe Council, as you know, does not operate as it should, at least in my opinion.
Detta har, åtminstone enligt min mening, en funktion som det inte borde ha.
EnglishCooperation must operate in both directions — I repeat — in both directions.
Samarbetet måste ske i båda riktningarna – jag upprepar – i båda riktningarna.
EnglishThese operate outside Community waters and are deemed the most advanced in the world.
Den fiskar utanför gemenskapsvatten och anses vara den mest avancerade i världen.
EnglishThese offices operate in each and every Member State and are familiar with the debate.
Det är även därför vi måste engagera oss i exempelvis journalistutbildningarna.
EnglishMafia groups operate much more frequently now that there is apparently less risk.
Maffiagruppernas verksamhet är mycket mer omfattande nu när risken framstår som mindre.
EnglishWe see this through the absurd Comitology committees which operate in Brussels.
Vi kan se detta genom det absurda kommittéförfarandet som sker i Bryssel.
EnglishThis is not possible, however, because the committee has not yet started to operate.
Detta är emellertid inte möjligt, eftersom utskottet ännu inte har påbörjat arbetet.
EnglishSome parts of our industry operate at global level and others at local level.
Vissa delar av vår industri verkar på global nivå och andra på lokal nivå.
EnglishNational agencies operate in Member States in concrete national languages.
Nationella myndigheter i medlemsstaterna är verksamma på konkreta nationella språk.
EnglishWe can see from how the buttons operate that the votes against are not recorded.
Det framgår av hur knapparna fungerar att röster emot inte registreras.
EnglishIf you do not have a certificate then you are not allowed to operate the vehicle.
Om man inte har något besiktningsinstrument, får man inte köra fordonet.
EnglishMarkets are always about just one thing: they always operate in the here and now.
Marknaden driver alltid bara en sak, de fungerar alltid bara här och nu.
EnglishCases where internal controls do not operate correctly must be eliminated.
Det får inte förekomma några fall där den interna kontrollen inte fungerar korrekt.
EnglishThey never see that there is a middle ground as well and an area where you can operate.
Man ser aldrig att det finns ett mellanläge också och ett möjligt handlingsutrymme.
EnglishBut the burden of debt will never allow the shipyards to operate profitably.
Men till följd av skuldbördan kommer de aldrig att kunna bedriva en lönsam verksamhet.
EnglishThe services offered to visitors to Parliament do however operate relatively smoothly.
De tjänster som besökare i parlamentet erbjuds fungerar dock förhållandevis smidigt.
EnglishThese offices operate in each and every Member State and are familiar with the debate.
Dessa kontor finns i varje medlemsstat och känner till hur diskussionen går.
EnglishI simply wish, through his colleagues, to offer him my willingness to co-operate.
Jag vill bara genom hans kolleger erbjuda honom min samarbetsvillighet.