"on thin ice" traduzione svedese

EN

"on thin ice" in svedese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "on thin ice" viene usato.

Traduzioni simili a "on thin ice" in svedese

on aggettivo
on avverbio
on preposizione
thin aggettivo
thin avverbio
Swedish
to thin verbo
ice sostantivo
Swedish
to ice verbo
Swedish

Esempi di utilizzo "on thin ice" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI have no doubt your leadership will have us all skating on very thin ice.
Jag är övertygad om att ert ledarskap kommer att leda oss alla ut på mycket tunn is.
EnglishMr President, when we began this work we were aware that we were walking on thin ice.
Herr talman! När vi började arbeta med detta var vi medvetna om att vi var ute på tunn is.
EnglishAs one of our experts said, the United States is skating on very thin ice.
Förenta staterna är ute på mycket tunn is, hävdade en av våra experter.
EnglishHowever, we must admit that we are skating on very thin ice with these stress tests.
Vi måste emellertid erkänna att vi är ute på mycket hal is när det gäller dessa stresstester.
EnglishThe Sudanese Government is skating on very thin ice, and should not exhaust African solidarity.
Den sudanesiska regeringen är ute på mycket svag is och bör inte räkna med ständig solidaritet från de afrikanska länderna.
EnglishOn February 5 spoke researcher Katrine Costenius and Mia Tossavainen of Health pilot project on thin ice in P4 Norrbotten.
Den 5 februari pratade forskare Catrine Kostenius och Mia Tossavainen om pilotprojekt Hälsa på hal is i P4 Norrbotten.
EnglishIn my opinion, the proposal on data protection fails to offer the intended protection, and the Council is on thin ice with its extension of the framework decision.
Enligt min mening erbjuder inte förslaget om uppgiftsskydd det avsedda skyddet, och rådet är ute på hal is när det vill utvidga rambeslutet.
EnglishHealth Preliminary investigation on thin ice will provide a better basis for the planning of attractive outdoor environment that encourages physical activity in cold climates.
Förundersökningen Hälsa på hal is ska ge ett förbättrat underlag för planering av attraktiva utemiljöer som lockar till fysisk aktivitet i kallt klimat.
English. - (FI) It is understandable that the EU should try to make goodwill gestures towards its citizens prior to the elections, but this time the Commission is treading on thin ice.
skriftlig. - (FI) Det är förståeligt att EU försöker ställa sig in hos medborgarna inför valet, men denna gång är kommissionen ute på hal is.
EnglishWe have seen that with our previous courts we have legally been skating on thin ice and that the room for action of these courts has been very limited.
Vi har märkt att vi, vad gäller rättsväsendet, hittills rör oss på ett slags tunn is med de bestående domstolarna, och att dessa domstolars aktionsförmåga är synnerligen inskränkt.
EnglishI congratulate you, and want to express my respect for you, on having got the constitutional project out of the pack ice; that showed leadership, that was a freestyle performance on thin ice.
Jag gratulerar er och uttrycker min respekt för att ni lyckades föra det konstitutionella projektet ut ur kylan. Det vittnade om ledarskap och var en fristilsuppvisning på tunn is.

Impara nuove parole

English
  • on thin ice

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Italiano-Spagnolo.