"to occupy" traduzione svedese

EN

"to occupy" in svedese

EN to occupy
volume_up
[occupied|occupied] {verbo}

1. generale

A candidate country cannot occupy European Union territory.
Ett kandidatland kan inte ockupera Europeiska unionens territorium.
There has been no tough line on Turkey, which continues to occupy Cyprus illegally.
Man har inte intagit någon hård linje mot Turkiet som fortsätter att orättmätigt ockupera Cypern.
A state which continues to occupy the territory of an EU Member State even as we speak.
En stat som fortsätter att ockupera en EU-medlemsstats territorium i detta nu.
Unfortunately, the European Union is not always able to occupy its rightful place at meetings.
Tyvärr kan Europeiska unionen inte alltid inta sin rättmätiga plats vid möten.
The Northern Dimension continues to occupy an extremely important place on the Commission's external relations agenda.
Den nordliga dimensionen fortsätter att inta en ytterst viktig plats på kommissionens dagordning för yttre förbindelser.
It must now occupy a place commensurate with these factors both in European strategic documents and in the taking of concrete measures.
Kärnenergin måste nu inta en plats som motsvarar dessa faktorer både i EU: s strategidokument och när man vidtar konkreta åtgärder.
This problem will occupy us for the next six or seven years, and probably even longer.
Detta problem kommer att sysselsätta oss under de närmaste sex, sju åren och förmodligen längre.
(DE) Madam President, I believe that the subject of timber will occupy us even more intensively in future.
Jag tror att timmerfrågan kommer att sysselsätta oss ännu mer intensivt i framtiden.
It is something which is going to occupy us for some time to come.
Det kommer att sysselsätta oss ett bra tag.
What are the criteria for the morality of candidates who will have to occupy this post?
Vilka är dessa kriterier när det gäller moralen hos de kandidater som skall inneha denna tjänst?
Our role model should be those confident women who very effectively occupy senior positions and who actively participate in the community.
Vi föreställer oss självmedvetna kvinnor, som mycket väl kan inneha ledande positioner och aktivt delta i samhällslivet.
There is no doubt that such proposals conflict with the principle that every country is equally qualified to occupy the position of President.
Det råder inget tvivel om att ett sådant förslag bryter med principen om att alla länder är lika kvalificerade att inneha ordförandeskapet.
We have a role to play on the international stage, a position to occupy, a vocation to live up to.
Vi har en roll att spela på den internationella scenen, en plats att uppta och en uppgift att fullgöra.
These may consist of just a few families or individuals living in one block of flats or they may occupy an entire neighbourhood with thousands of inhabitants.
Dessa kan bestå av endast några få familjer eller individer som bor ett hyreshus eller uppta hela kvarter med tusentals invånare.
I think that there will hardly be a topic that will occupy us as much during this and the forthcoming decades as the question of the availability of food.
Jag tror inte att det finns någon annan fråga som kommer att uppta vår tid så mycket under detta och de kommande årtiondena som frågan om tillgången på mat.
to occupy (anche: to inhabit)

2. "occupy (someone's) thoughts"

to occupy
volume_up
inneha [innehade|har innehaft] {v.} (helt uppta (någons) tankar)
What are the criteria for the morality of candidates who will have to occupy this post?
Vilka är dessa kriterier när det gäller moralen hos de kandidater som skall inneha denna tjänst?
Our role model should be those confident women who very effectively occupy senior positions and who actively participate in the community.
Vi föreställer oss självmedvetna kvinnor, som mycket väl kan inneha ledande positioner och aktivt delta i samhällslivet.
There is no doubt that such proposals conflict with the principle that every country is equally qualified to occupy the position of President.
Det råder inget tvivel om att ett sådant förslag bryter med principen om att alla länder är lika kvalificerade att inneha ordförandeskapet.
to occupy
volume_up
vara innehavare av {v.} (helt uppta (någons) tankar)

Esempi di utilizzo "to occupy" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAt the same time, they occupy positions at the peak of economic competitiveness.
Samtidigt har de en hög ställning när det gäller den ekonomiska konkurrenskraften.
EnglishThat's important, but actually most people in the crowd occupy these other roles.
Detta är viktigt, men de flesta människorna i folkmassan har dom här andra rollerna.
EnglishEthical questions occupy an important place in the science/ society action plan.
De etiska frågorna har en viktig plats i denna handlingsplan för vetenskap och samhälle.
EnglishEthical questions occupy an important place in the science/society action plan.
De etiska frågorna har en viktig plats i denna handlingsplan för vetenskap och samhälle.
EnglishAdjustments are needed here, and they will occupy us in the immediate future.
Här behövs justeringar, och de kommer att hålla oss sysselsatta den närmaste framtiden.
EnglishLinguistic scripts occupy the middle range. ~~~ Now what about the Indus script?
Skrivtecken ligger i mitten av skalan Hur är det då med Indusskriften?
EnglishThat tragic occurrence must occupy a place in the collective memory of the Balkans.
Denna tragiska händelse måste ges en plats i Balkans gemensamma minne.
EnglishIf infants or children do not occupy a seat they are not recorded in the statistics.
Om spädbarn eller mindre barn inte upptar ett eget säte registreras de inte i statistiken.
EnglishIt shows that Europe is prepared to prioritise matters that occupy the minds of the citizens.
Det visar att EU är redo att prioritera frågor som medborgarna bryr sig om.
EnglishIt is time for the regional question to occupy the place that it deserves.
Det är hög tid att de regionala frågorna får den plats de förtjänar.
EnglishIn the creation of new jobs, small and medium-sized enterprises occupy a key position.
I skapandet av nya arbetstillfällen intar de små och medelstora företagen en nyckelställning.
EnglishFirstly, in France, for example, women only occupy 10 % of all jobs.
För det första att kvinnorna i Frankrike arbetar inom 10 procent av männens alla yrken.
EnglishFirstly, in France, for example, women only occupy 10% of all jobs.
För det första att kvinnorna i Frankrike arbetar inom 10 procent av männens alla yrken.
EnglishIt may not occupy centre stage but is very needy despite this.
Det står inte i centrum för intresset, men trots detta är nöden mycket stor.
EnglishI wanted to ask you what place the regions will occupy within the framework of the Convention.
Jag ville vad avser konventet fråga er vilken plats regionerna skall få.
EnglishIn Norway, 70 women, known as 'golden skirts', occupy about 300 seats on management boards.
I Norge upptar 70 kvinnor, som kallas ”guldkjolarna” cirka 300 platser i företagsstyrelserna.
EnglishForeign affairs will occupy a special place during the German Presidency.
Frågan om förbindelserna med tredje land kommer att lämnas öppen under det tyska ordförandeskapet.
EnglishQuality and food safety must occupy centre stage in that connection.
En sådan reform måste fokusera på kvalitet och livsmedelssäkerhet.
EnglishMen occupy two-thirds of all jobs in new technology sectors.
Två tredjedelar av alla tjänster i de nya tekniksektorerna innehas av män.
EnglishThis topic, like that of Kenya, is one that will continue to occupy us in the months ahead.
Det ämnet, liksom frågan om Kenya, kommer att hålla oss sysselsatta under flera månader framöver.