"nursery" traduzione svedese

EN

"nursery" in svedese

volume_up
nursery {sostantivo}

EN nursery
volume_up
{sostantivo}

I would furthermore like to mention one amendment connected with Parliament’s day nursery.
Jag skulle dessutom vilja nämna ett ändringsförslag som har att göra med Europaparlamentets daghem.
For this reason, a nursery should be maintained as close to Parliament and public transport services as possible.
Av detta skäl bör ett daghem finnas så nära Europaparlamentet och kollektivtrafiken som möjligt.
We are not just talking about nurseries, we are talking about care for the elderly and the sick.
Det gäller inte bara daghem, det gäller också vård och omsorg om äldre och sjuka.
nursery (anche: nursery garden)
volume_up
plantskola {gen. com.}
nursery
volume_up
barnkammare {gen. com.} [antq.]
A black hole does not make a kind neighbor to a stellar nursery.
Ett svart hål är ingen snäll granne för en galaktisk barnkammare.
I particularly welcome the fact that the Commission is to further reduce the capacity of the fleet in the 12-mile zone, which is where the nursery stocks are usually found.
Fiskbeståndens barnkammare finns i många fall i dessa zoner.
nursery (anche: nursery garden)
volume_up
trädskola {gen. com.}

Sinonimi (inglese) per "nursery":

nursery

Esempi di utilizzo "nursery" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThey also expect the children's nursery and school to be repaired as soon as possible.
De förväntar sig också att daghemmet och skolan renoveras så snart som möjligt.
EnglishThe Irish Box is one of the most important nursery and spawning grounds in European waters.
Irländska boxen är en av de viktigaste lek- och fortplantningsplatserna i Europa.
EnglishYou know, we had to take our little brothers to nursery school... if that's okay with you.
Vet du, vi var tvugna att ta me våran lillebror till vårdskolan... om det okay för dig.
EnglishI would further like to mention one detail connected with the children’s nursery.
Jag vill dessutom nämna en sak som har att göra med daghemmet.
EnglishI would further like to mention one detail connected with the children ’ s nursery.
Jag vill dessutom nämna en sak som har att göra med daghemmet.
EnglishNinety millimetres should be the minimum mesh size in order to protect nursery areas and reduce discards.
I år har fiske med drivgarn förbjudits på vatten som är djupare än 200 meter.
EnglishIn Schirnding, for example, we have a German-Czech nursery school.
I Schirnding har vi till exempel en tysk-tjeckisk förskola.
EnglishThe nursery ought to have been in this building or close by.
Daghemmet borde ha inrättats i denna byggnad eller i närheten.
EnglishJoint further education must be organised by cooperation between nursery schools, schools and parents.
I samarbete mellan förskola, skola och föräldrar måste en gemensam vidareutbildning organiseras.
EnglishAfter a few days, she leaves her children at the day nursery.
Efter några dagar lämnar hon sina barn på daghemmet.
EnglishIf that is to be the case, then our work here in the future will be like that of a nursery school and we will never make any progress.
I så fall kan vi arbeta här som i en lekskola i framtiden och kommer ingen vart.
EnglishLeadership - and I learnt this back in nursery school - is primarily achieved by setting a good example.
Ledarskap - och det fick jag lära mig redan i förskolan - uppnås framför allt genom att vara ett gott föredöme.
EnglishA Portuguese nursery rhyme says a tree is a friend.
Enligt en portugisisk barnramsa är ett träd en vän.
EnglishNeither are they maternity wards or nursery schools.
De är inte heller BB-avdelningar eller förskolor.
EnglishIn many countries of the EU, guaranteeing a place in a nursery means applying even before the child is born.
I många EU-länder måste man ansöka om en daghemsplats redan innan barnet är fött för att vara garanterad en plats.
EnglishSpecial studies on these dying species are therefore needed in seed production, plant breeding and nursery management.
Särskilda studier av dessa utdöende arter behövs därför inom fröproduktion, växtförädling och trädskoledrift.
EnglishParagraph 24 talks about the importance of offering sports coeducation for children at nursery and primary schools.
I punkt 24 skriver man om vikten av att erbjuda könssammansatta idrottslektioner för förskole- och grundskolebarn.
EnglishGermany's Law on nurseries, which lays down the right to a nursery place, is a good beginning which other countries should copy.
Lagen om lekskolor i Tyskland med rätt till en lekskoleplats är en bra början, och värd att ta efter.
EnglishThey do not realise that media education must take place both in the family home and in the classroom, and start at nursery school.
De är inte medvetna om att mediauppfostran måste ske både i hemmet och i skolan, och redan i förskolan.
EnglishSpecies conservation and nursery practices should extend to associated microbial and fungal species.
Bevarandet av arter bör, tillsammans med plantskolepraxisen, utvidgas till att omfatta mikrob- och svamparter med anknytning till skogen.