"new" traduzione svedese

EN

"new" in svedese

volume_up
new {agg.}

EN new
volume_up
{aggettivo}

new
volume_up
nya {agg.}
These new methods of intervention are the result of new methods of management.
Dessa nya interventionsmetoder kommer att ge upphov till nya förvaltningsmetoder.
No new thoughts, no new vision, no new initiatives and no urgency.
Inga nya tankar, inga nya visioner, inga nya initiativ och ingen brådska.
We need new investment in energy, new innovative technologies and new operators.
Vi behöver nya investeringar i energi, ny innovativ teknik och nya aktörer.
volume_up
ny {agg.}
However, the relationship lacks a real new structure, a real new architecture.
Men förbindelsen saknar en ordentlig ny struktur, en ordentlig ny konstruktion.
This is a new interpretation of the Rules of Procedure, a new innovation by Parliament.
Det här är en ny tolkning av arbetsordningen, en ny innovation av parlamentet.
This gives the call for a new dynamic in relations with ASEAN a new dimension.
Därmed får kravet på en ny dynamik i relationerna med ASEAN en ny dimension.
new
volume_up
nytt {agg.}
This is a new section of the directive, new since its rejection by us in 1996.
Detta utgör ett nytt avsnitt i direktivet, nytt sedan det förkastades av oss 1996.
Create a new mail or newsgroup message/nNew Message (Ctrl+M)/nNew Msg
Skapar ett nytt e-brev eller inlägg/nNytt meddelande (Ctrl+M)/nNytt
Truly a new market for a new Europe and a new hope for all our people.
I sanning en ny marknad för ett nytt Europa och ett nytt hopp för alla våra folk.
new
volume_up
annan {agg.}
New target files are written (with the new file name extension) in the same or a new folder.
Nya målfiler skrivs (med nytt filnamnstillägg), i samma eller en annan mapp.
By applying color alienation, the image acquires a completley new character.
Genom färgförändring får ditt grafikobjekt en helt annan karaktär.
Citizens of the new Member States placed great importance on this and still do.
En annan viktig fråga är upprättandet av permanenta förbindelser med landsbygdsområden.
The Commission should therefore withdraw its draft and present a new legislative proposal that pays attention to the above points.
Därmed borde kommissionen dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt lagstiftningsförslag som beaktar punkterna ovan.
We therefore call for a Green Paper, to inform us of the Commission's new actions to fulfil the Union's new health policy, as I mentioned earlier.
Därför kräver vi en grönbok för att lära känna, som jag sagt ovan, kommissionens nya åtgärder för att uppfylla denna nya hälsopolitik i unionen.
In the framework of the current negotiations on a new agreement with Russia and considering the developments highlighted above:
Med hänsyn till de pågående förhandlingarna om ett nytt avtal med Ryssland och den utveckling som beskrivs ovan vill jag be rådet besvara följande frågor:
new (anche: fresh, recent, sweet)
volume_up
färsk {agg.}
According to a new opinion poll, this enjoys the support of a clear majority in my country.
Enligt en färsk opinionsundersökning har detta i mitt hemland stöd av en klar majoritet av folket.
För att den är ny, för att den är färsk.
This is new and I am pleased that Parliament wishes to support this fresh initiative.
Detta är nytt och jag är glad över att parlamentet stöder detta färska initiativ.
new (anche: emergent)
The solution is described in a new doctoral thesis written by Maiju Hietala, PhD in Wood and Bionanocomposites.
Lösningen beskrivs i en ny avhandling av Maiju Hietala, nybliven doktor i trä-och bionanokompositer.
Vi har en vinnare, en nybliven bilägare.
I read in an Italian newspaper the statement made by Mrs Bouffet, the new Minister for Youth and Sport in the Jospin government.
I en italienska dagstidning läste jag ett uttalande av Bouffet, nybliven ungdoms- och idrottsminister i regeringen Jospin.
new (anche: fresh)
new

Sinonimi (inglese) per "new":

new

Esempi di utilizzo "new" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishPresident Karzai made a welcome promise of a new start in his inaugural address.
President Karzais installationstal var ett välkommet löfte om en sådan nystart.
EnglishAs far as I remember, this meeting took place in New York at the end of August.
Det var ett möte som ägde rum i slutet av augusti, har jag för mig, i New York.
EnglishThank you, Commissioner, for this new information on the trans-European networks.
Tack, fru kommissionär, för denna färska information om de transeuropeiska näten.
EnglishThe EU is just seizing new powers for itself and wants more money to that end.
EU skaffar sig bara större inflytande och vill ha mer pengar till detta ändamål.
EnglishI would also like to warmly welcome the new president who has taken the chair.
Jag vill också varmt välkomna den nye ordföranden som tar över ordförandeskapet.
EnglishToday, we are debating the next reform, the new approach of the CAP after 2013.
I dag diskuterar vi nästa reform, den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013.
EnglishWe all know that the cost of saving is now lower than the cost of new production.
Vi vet alla att besparingskostnaderna nu understiger kostnaderna för nyproduktion.
EnglishWe have to rethink the general objectives of a new common agricultural policy.
Vi behöver omdefiniera de allmänna målen för den gemensamma jordbrukspolitiken.
EnglishWe want to defend a strong euro and the stability of our new European currency.
Vi vill ha en stark euro och värna om stabiliteten hos vår unga europeiska valuta.
EnglishI firmly believe that the Commission should be involved in this new initiative.
Det är min bestämda uppfattning att kommissionen ska delta i detta initiativ.
EnglishMoreover, at least 60% of the staff of this new service will be EU officials.
Dessutom kommer minst 60 procent av de anställda vid EEAS att vara EU-tjänstemän.
EnglishOn the Values tab page, enter the conditions for new values entered into cells.
Klicka på fliken Kriterier och ange de villkor som värdena i cellen måste uppfylla.
EnglishFrom now on the new entrants will fight alongside us for the future of the Union.
Det är nu tillsammans med dem som vi bör bedriva kampen för unionens framtid.
EnglishI would like to welcome the new Ombudsman, who is taking on this valuable heritage.
Jag vill hälsa den nye ombudsmannen, som övertar detta värdefulla arv, välkommen.
EnglishThose are the principles that go to the heart of this new agreement if you read it.
Dessa är de principer som ligger till grund för det här avtalet om man läser det.
EnglishThe new Member States have increased the Union's economic and demographic strength.
Europa med 27 medlemsstater har ökat unionens ekonomiska och demografiska styrka.
EnglishThis new budget line will therefore be included using a token entry (p.m.).
Denna budgetpost ska därför endast läggas till som ett symboliskt anslag (p.m.).
EnglishI lived in New York for 10 years, and I am a big fan of "Sex and the City."
Jag bodde i New York i 10 år, och är ett stort fan av serien "Sex and the City".
EnglishThis is good for new investment and the modernisation of old monopoly companies.
Detta är bra för nyinvesteringar och modernisering av gamla monopolföretag.
EnglishOh, and I'll see you back in New York when you come to clean out your desk ass wipe.
Och vi ses i New York...... när du kommer för att rensa ditt bord, din skithög.