EN model
volume_up
{sostantivo}

1. generale

model (anche: dummy, mark, mock-up, mold)
volume_up
modell {gen. com.}
It serves as a social model, an economic model, a political model, and also as a model of integration.
Unionen är en social och ekonomisk modell, och även en modell för integrering.
That is primarily a model built on social justice, a model we should be exporting.
Det är främst en modell som bygger på social rättvisa, en modell som vi borde exportera.
We are a model, and a model secured by the European Constitution.
Vi är en modell, en modell som tryggas av den europeiska konstitutionen.
volume_up
förebild {gen. com.}
Let me only say that Greece has a role model, and the role model is Ireland.
Låt mig bara säga att Grekland har en förebild, och denna förebild är Irland.
Such a model of autonomy benefits not only the minority, but also the majority.
En sådan förebild för autonomi gynnar inte bara minoriteten, utan även majoriteten.
The Commission hopes that it will serve as a model for other cigarette producers.
Kommissionen hoppas att den kommer att tjäna som förebild för andra cigarettproducenter.
model (anche: example, pattern)
Ladies and gentlemen, the European Union is a role model for the rest of the world.
Europeiska unionen är ett föredöme för övriga världen.
This makes European energy policy a model for others to follow.
På det sättet kan den europeiska politiken bli ett föredöme.
We therefore maintain that India is a model of cultural and religious pluralism.
Vi vidhåller därför att Indien är ett föredöme i fråga om kulturell och religiös mångfald.
model
volume_up
typ {gen. com.} (sort, kategori)
The Tobin tax is one model of a financial transaction tax which has been proposed.
Tobinskatten är en typ av skatt på finansiella transaktioner som har föreslagits.
What type of corporate governance do we want for our social model in Europe?
Vilken typ av företagsstyrning vill vi ha för EU: s sociala modell?
What type of corporate governance do we want for our social model in Europe?
Vilken typ av företagsstyrning vill vi ha för EU:s sociala modell?
model (anche: design, device, example, fashion)
Of course, in this context we recognise other models.
Självklart erkänner vi andra mönster i detta sammanhang.
We need to strengthen the European social model, but we must avoid introducing a mandatory model based on a single pattern.
Vi behöver stärka den europeiska sociala modellen, men vi måste undvika att införa en obligatorisk modell som grundas på ett enda mönster.
Subject: Adoption of the regulation on designs and models When is the regulation on designs and models scheduled to be adopted?
Angående: Godkännande av förordningen om mönster och modeller När förväntas förordningen om mönster och modeller att godkännas?
model
volume_up
fotomodell {gen. com.}
Yet it seems that he is more concerned with a retired fashion model than liberalising the economy.
Det verkar dock som om Nicolas Sarkozy är mer intresserad av en före detta fotomodell än av avreglering av ekonomin.
model (anche: copy, original)
volume_up
förlaga {gen. com.}
Here, the Commission has already submitted a model as an annex to the directive in all the EU languages.
Här har kommissionen redan lagt fram en förlaga som bilaga till direktivet på alla EU-språken.
The Tindemans Plan provided us with a model that is just as relevant to the current situation as it was all those years ago.
Med den dåvarande Tindemans-planen förfogar vi över en förlaga som i dag är lika aktuell som för åratal sedan.
model
volume_up
föredömen {gen. com.}
Not that they are models of democracy, but what will happen to them?
Inte för att de är några demokratiska föredömen men vad kommer att hända där?
Women are in a minority in top-level sport and they are role models for young people.
Kvinnor är en minoritet inom elitidrotten och bildar föredömen för de yngre generationerna.
Children who are left to their own devices in problem families imitate the models they see promoted in the media.
Barn i problemfamiljer som lämnas att klara sig själva tar efter de föredömen som lyfts fram i medierna.

2. Inglese britannico, colloquiale

model (anche: prostitute)
volume_up
prostituerad {gen. com.}

Esempi di utilizzo "model" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWhat are at stake are both Europe's model of society and its democratic identity.
Det som står på spel är både EU:s samhällsmodell och dess demokratiska identitet.
EnglishThat is what the European social model is, and that is what we want to defend.
Det är det den europeiska sociala modellen ger, och det är det vi vill försvara.
EnglishThat is how it should be, because it is the basis of our European Rhineland model.
Det är så det ska vara, för detta är grunden för vår europeiska Rhenlandsmodell.
EnglishWe are talking here about the European social model that we want and that we love.
Det jag talar om är den europeiska sociala modellen, som vi vill ha och älskar.
EnglishThe Cuban people are fully entitled to choose a socialist model for their society.
Det kubanska folket är i sin fulla rätt att välja en socialistisk samhällsmodell.
EnglishLadies and gentlemen, the European social model is being literally demolished.
Ärade kolleger, den europeiska sociala modellen jämnas bokstavligen med marken.
EnglishOur development depends first and foremost on the viability of our social model.
Vår sociala modells livskraft utgör den främsta förutsättningen för vår utveckling.
EnglishSolidarity and subsidiarity are the basic principles of the European social model.
Solidaritet och subsidiaritet är grundprinciperna i den europeiska socialmodellen.
EnglishIt therefore helps to build a stronger and more modern European social model.
Det är inte deras fel att de har slösat bort sin tid, utan det är presidiets fel.
EnglishIt therefore helps to build a stronger and more modern European social model.
Det hjälper därför till att bygga en starkare och modernare socialmodell i EU.
EnglishWe believe public services are an important part of our European model of society.
Vi anser att offentliga tjänster är en viktig del av vår europeiska samhällsmodell.
EnglishThe mother is the model of all altruism for human beings, in spiritual traditions.
Denna mor är modellen för all altruism för mänskligheten i spirituella traditioner.
EnglishFrom this point of view I think that the model of guilds is an example to follow.
I det avseendet verkar modellen för gesälltid vara ett exempel att ta efter.
EnglishWe need to modernise the European social model, which is characterised by solidarity.
Den europeiska sociala modellen, som utmärks av solidaritet, måste moderniseras.
EnglishThe work of the German Ethics Commission should be a shining model for Europe.
Den tyska etikkommissionens arbete bör utgöra ett lysande exempel för Europa.
EnglishFor nearly twenty-five years Bangladesh has been moving towards the European model.
I nästan tjugofem år har Bangladesh varit på väg mot den europeiska modellen.
EnglishWe insist that the Community model in the Union's external relations is preserved.
Vi insisterar på att gemenskapsmodellen för unionens yttre förbindelser ska bevaras.
EnglishEconomic recovery will largely come as a result of changing our energy model.
Ekonomisk återhämtning kommer sannolikt som resultat av att vi ändrar energimodell.
EnglishWhat we certainly do not need is to adopt the Swedish social model for Europe.
Vad Europa absolut inte behöver är att ta över den svenska sociala modellen.
EnglishThe European agricultural model has to be forcefully promoted in the talks.
Den europeiska jordbruksmodellen måste drivas i förhandlingarna med full kraft.