"loaded onto" traduzione svedese

EN

"loaded onto" in svedese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "loaded onto" viene usato.

Traduzioni simili a "loaded onto" in svedese

loaded aggettivo
Swedish
to load verbo
load sostantivo
onto preposizione
Swedish

Esempi di utilizzo "loaded onto" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIf you still want the Ark, it is being loaded onto a truck for Cairo.
Om du fortfarande vill ha arken, den lastas på en lastbil till Kairo.
EnglishToday, I'll give orders for the gold to be loaded onto our ship.
I dag ger jag order om att guldet ska lastas på vårt skepp.
EnglishThe Council has, in a very elegant way, disclaimed any responsibility and has loaded all the responsibilities onto you.
Rådet har, på ett väldigt elegant sätt, avsagt sig allt ansvar och lagt allt ansvar på er.
EnglishThey are torn from their home stables, put into strange stalls, loaded onto transporters without food or water.
De slits ut från sina hemmastall, ställs in i främmande stall, ställs in i transportfordon utan något att dricka eller att äta.
EnglishIf the animals have been mostly paid for, when they are loaded onto the vehicles, then one can hardly wonder if they are treated in this way.
När djuren till väsentlig del är betalda när de står i vagnen, skall man inte förvånas över att de behandlas på sådant sätt.
EnglishWe could certainly continue on this path, but the products must be loaded onto transportation equipment such as ships, on which they travel for weeks or months.
Vi skulle säkert kunna fortsätta på detta sätt, men produkterna måste lastas på transportmedel som fartyg och fraktas i veckor eller månader.
EnglishThere is a real slave trade in women operating around Europe; migrants are loaded onto buses and containers for shipment over the EU borders.
Slavhandeln med kvinnor pågår för fullt runtom i Europa, migranter packas in i bagageutrymmen på bussar eller i lastcontainrar för att köras över gränsen till EU.
EnglishMy disapproval is aimed precisely at this type of behaviour, because the responsibility cannot be off-loaded onto the House for expenditure which should have been budgeted for.
Min kritik gäller just detta slags uppträdande, för man kan inte ge parlamentet ansvaret för kostnader som borde ha förutsetts.
EnglishWas the extremely slippery road surface to blame, or rolls of paper loaded too loosely onto the vehicle; or was the accident that took the lives of 23 young people due to something else?
Var orsaken det extremt hala väglaget, löst lastade pappersrullar eller berodde olyckan som tog 23 unga människors liv på något annat?
EnglishI am extremely satisfied with the report's amendments, the implementation of which would mean less stress for animals while being loaded onto vehicles and during transportation.
Jag är mycket nöjd med ändringsförslagen till betänkandet, vars genomförande innebär att djurens stress under lastning och transport kan minskas.

Impara nuove parole

English
  • loaded onto

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Francese-Italiano.