EN

lapse {sostantivo}

volume_up
There may be a momentary lapse of concentration, a human error.
Det krävs bara ett ögonblicks bristande koncentration, ett mänskligt misstag.
If a worsening economic climate brings increased pressure to bear on the older workers to leave the labour market prematurely, we shall lapse into old errors.
Om det försämrade ekonomiska klimatet ökar pressen på de äldre arbetstagarna att lämna arbetsmarknaden i förtid kommer vi att falla tillbaka i gamla misstag.
If there is even the slightest political lapse their anger will take hold again.
Vid minsta politiska felsteg kommer folkets ilska att åter grassera.
There have been real lapses in the way in which it has been managed.
Det har skett verkliga felsteg i det sätt på vilket det har skötts.
Dessa felsteg är helt enkelt oacceptabla.
lapse (anche: distance)
It must also be emphasised, as a number of speakers have already said, that the Protocol is only valid for one year and more than half of this period has already lapsed in any case.
Det bör också framhållas - och det gjorde också olika talare - att protokollet bara har en giltighetsperiod på ett år, och av denna tidsrymd har i alla fall redan hälften förflutit.
lapse
lapse (anche: sin)

Esempi di utilizzo "lapse" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

English   As the authors are not present, Questions Nos 14, 15, 16 and 18 lapse.
   – Eftersom frågeställarna är frånvarande utgår frågorna nr 14, 15, 16 och 18.
EnglishAs the authors are not present, Questions Nos 17, 18, 19, 20 and 21 lapse.
Eftersom frågeställarna är frånvarande bortfaller frågorna nr 17, 18, 19, 20 och 21.
EnglishThis is January, in time lapse, of people editing ... that's the earthquake.
Det här är en animering över tid från januari, folk redigerar, där har vi jordbävningen.
EnglishIt was, however, brought to my attention today that there was a lapse in this communication.
I dag fick jag emellertid veta att det har funnits brister i denna kommunikation.
EnglishAs the authors are not present, Questions Nos 14, 15, 16 and 18 lapse.
– Eftersom frågeställarna är frånvarande utgår frågorna nr 14, 15, 16 och 18.
EnglishAs the authors are not present, Questions Nos 20 to 24 and 27 lapse.
Eftersom frågeställarna är frånvarande bortfaller frågorna nr 20-24 och nr 27.
EnglishQuestions Nos 73, 74 and 78 lapse, as the authors are not present.
Det inkluderade faktiskt tillhandahållandet av fem licenser, som aldrig användes.
EnglishIf that request is approved by a majority, the other two will lapse.
Om den begäran godkänns av en majoritet kommer de andra två att falla bort.
EnglishOf course, however, here too - or here in particular - our efforts must not lapse in future.
Även här - eller särskilt här - får våra insatser inte upphöra i framtiden.
EnglishWhen it enters into force, 35 earlier laws will suddenly lapse.
Om det träder i kraft, kommer 35 gamla lagar att ogiltigförklaras i ett enda slag.
EnglishAs the authors are not present, Questions Nos 15 to 21 lapse.
Eftersom frågeställarna är frånvarande, bortfaller frågorna nr 15 t.o.m. nr 21.
EnglishWhen these contracts lapse, it is likely that economic insights will have changed yet again.
I slutet av dessa kontrakts löptid har de ekonomiska insikterna antagligen ändrats igen.
EnglishAnd it's been filmed under time-lapse, which is why you can see it moving.
Och det har filmats under ett tidsintervall, vilket är anledningen att man kan se det röra sig.
EnglishAs the authors are not present, Questions Nos 12, 13 and 14 lapse.
Eftersom frågeställarna är frånvarane bortfaller frågorna 12, 13 och 14.
EnglishQuestions Nos 73, 74 and 78 lapse, as the authors are not present.
Eftersom frågeställarna är frånvarande utgår frågorna nr 73, 74 och 78.
EnglishThere is no doubt in my mind that this amendment must lapse.
Enligt min åsikt finns det ingen tvekan om att ändringsförslaget faller bort.
EnglishIf it does not appear on this session’ s agenda, it will lapse.
Den andra anledningen är att det gett upphov till en avsevärd arbetsbörda i utskottet.
EnglishAs the author is not present, Questions Nos 10 and 11 lapse.
Eftersom frågeställarna är frånvarande, bortfaller frågorna nr 10 och nr 11.
EnglishAs the authors are not present, Questions Nos 57 and 58 lapse.
Eftersom frågeställarna är frånvarande, bortfaller frågorna nr 57 och 58.
EnglishIt should also lapse when a design that does not have a replacement ceases to be manufactured.
Skyddet bör också upphöra när man slutar att tillverka en formgivning som saknar ersättning.