"to invoke" traduzione svedese

EN

"to invoke" in svedese

EN to invoke
volume_up
[invoked|invoked] {verbo}

to invoke (anche: to cite, to plead, to quote, to refer to)
To invoke the Treaty of Lisbon is therefore an expression of unacceptable arrogance.
Att åberopa Lissabonfördraget är därför ett uttryck för en oacceptabel arrogans.
In this case, I wish to invoke both Community law and the Convention on the Law of the Sea.
Här vill jag åberopa både gemenskapsrätten och havsrättskonventionen.
In this case it is not possible to invoke the precautionary principle in order to ban the substance.
I detta fall går det inte att åberopa försiktighetsprincipen för att förbjuda.
to invoke (anche: to arouse)
to invoke (anche: to call, to challenge, to solicit)
Det gick inte att anropa extern bildvisare
to invoke
Att åkalla den friheten är bara ett svepskäl.
to invoke (anche: to conjure up)

Esempi di utilizzo "to invoke" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe cannot invoke old customs to defend the persecution of homosexuals, bisexuals and transsexuals.
Man kan inte hävda gamla seder och bruk för att försvara hets mot HBT-personer.
EnglishI therefore invoke Rule 108 of the Rules of Procedure, personal statements.
Jag åberopar artikel 108 i arbetsordningen, personliga uttalanden.
EnglishI wish to invoke this Hungarian folk greeting to wish you a blessed new year.
Jag vill använda denna folkliga ungerska välgångsönskning för att önska er ett välsignat nytt år.
EnglishVice-President of the Commission, you invoke the spirit of compromise.
Herr vice kommissionsordförande, ni förespråkar kompromissanda!
EnglishI should like to focus on the type of liability the House might invoke.
Herr talman, jag skulle vilja koncentrera mig på frågan om vilket slags ansvar parlament kan begära.
EnglishWhen we speak of regional identity in the European Union, it goes without saying that we invoke culture.
När vi talar om regional identitet inom EU, är det underförstått att vi syftar på kultur.
EnglishIn other words, when reason fails, we must invoke legal, or even criminal, liability.
Kort sagt, i brist på förnuft måste man erinra om det juridiska eller till och med det straffrättsliga ansvaret.
EnglishI would point out that the latter made no mention of Europe and we should therefore not invoke him.
Jag vill påpeka att han inte nämnde EU och att vi därför inte bör nämna honom i det här sammanhanget.
English   Mr President, I invoke the same article as Mr Wurtz.
   – Herr talman! Jag åberopar samma artikel som Francis Wurtz.
EnglishMr President, I would like to take the floor in order to invoke the Rules of Procedure, for future reference, of course.
Herr ordförande! Jag begärde ordet i en ordningsfråga med tanke på framtiden.
EnglishMr President, I invoke the same article as Mr Wurtz.
En sådan begäran måste framställas innan omröstningen inleds. ”
EnglishMr President, I do indeed wish to take the floor on a point of order, specifically to invoke the Rules of Procedure.
Herr talman! Ja, det är faktiskt en ordningsfråga, mer bestämt en hänvisning till arbetsordningen.
EnglishThis explains NATO' s decision to invoke Article 5.
Detta förklarar Natos beslut att aktivera artikel 5.
EnglishDoing so would at least prove your commitment to the democratic ideals you so frequently invoke.
Om ni gjorde det skulle det åtminstone vara ett bevis på ert engagemang för de demokratiska ideal som ni så ofta åberopar.
EnglishThis explains NATO's decision to invoke Article 5.
Detta förklarar Natos beslut att aktivera artikel 5.
EnglishThat depends on which of the two types of product guarantee you want to invoke: the legal guarantee or the commercial guarantee.
Det beror på om du vill hänvisa till din lagstadgade reklamationsrätt eller produktgarantin.
EnglishYou know that if you do not invoke that article, the proposal will not have the same binding force on the Commission.
Om ni inte åberopar denna artikel vet ni att förslaget inte får samma tvingande tyngd för kommissionen.
EnglishIt is true that there are rabble-rousers in Kenya trying to invoke hatred between ethnic groups in order to gain power.
Det stämmer att det finns uppviglare som försöker väcka hat mellan etniska grupper för att vinna makt.
EnglishIt is therefore appropriate to invoke strictly penal liability for them and for the producers who also played the game.
För dessa personer och för de producenter som gick med i spelet måste ett strikt rättsligt ansvar utkrävas.
EnglishI would like to invoke a classic liberal.
Jag skulle vilja återuppväcka en klassisk liberal.