"institution" traduzione svedese

EN

"institution" in svedese

volume_up
institution {sostantivo}
SV

"institution" in inglese

EN institution
volume_up
{sostantivo}

1. generale

institution
volume_up
institution {gen. com.} ((vård)institution, inrättning)
Within our institution includes Swebrec, a center of excellence for explosives.
Inom vår institution ingår också Swebrec, ett kompetenscentrum för sprängteknik.
There is apparently no independent institution that scrutinises the Bank's activities.
Det finns uppenbarligen ingen oberoende institution som reviderar bankens verksamhet.
The Commission is an institution that is half political and half technocratic.
Kommissionen är en institution mittemellan politiken och teknokratin.
institution (anche: body, brotherhood, communion, community)
Churches and religious communities should take part in the dialogue with the Union's institutions in the same way as all other organisations.
Kyrkor och religiösa samfund ska delta i dialogen med unionens institutioner på samma sätt som övriga organisationer.
Churches and religious communities should take part in the dialogue with the Union's institutions in the same way as all the other organisations.
Kyrkor och religiösa samfund ska delta i dialogen med unionens institutioner på samma sätt som övriga organisationer.
The Legal Services of the European Institutions are a corporation which enjoys the greatest freedom to act and whose initiatives are not subject to any control.
De europeiska institutionernas rättstjänster är samfund som åtnjuter den största handlingsfrihet och vars initiativ inte kontrolleras på något sätt.
institution
volume_up
institut {n} ((vård)institution, inrättning)
People should not assume that things are always better if they are done by a public law institution.
Man får inte utgå från att allting alltid blir bättre om det görs av ett offentligt institut.
I am not going to list every institution that is based in the territories of the fifteen old Member States.
Jag ska inte räkna upp alla institut som är baserade inom de femton gamla medlemsstaterna.
Some Member States had difficulty coming to terms with yet another institution, and that was never our intention.
Vissa medlemsstater hade svårt att godta ännu ett nytt institut, och det var aldrig vår avsikt.
institution
volume_up
anstalt {gen. com.} ((vård)institution, inrättning)
Instead, efforts must be directed at making institutions drug-free.
I stället skall insatser inriktas på att få anstalterna drogfria.
Drogmissbruket på anstalterna skulle då legitimeras.
The rapporteur emphasises the presence of drugs in institutions and proposes that disinfection facilities for syringes and needles should be made available in prisons.
Föredraganden betonar att det förekommer droger på anstalter och föreslår att det i fängelserna skall tillhandahållas desinfektionsmedel för sprutor och nålar.
institution (anche: constitution, makeup)
What is the time-scale for its creation and what common rules will all institutions have?
Hur ser tidsramen för dess inrättande ut, och vilka är de gemensamma föreskrifter som alla institutioner kommer att få?
The report proposes the setting-up of a new unit to investigate fraud internally in the EU institutions.
I betänkandet föreslås ett inrättande av en ny enhet för undersökning av internt bedrägeri inom EU: s institutioner.
However, having listened to the debate on this proposal I do not believe that setting up another institution is a step in the right direction.
Men efter att ha lyssnat till debatten om detta förslag så anser jag att ett inrättande av ytterligare en institution inte är ett steg i rätt riktning.
institution
volume_up
stiftelse {gen. com.} ((vård)institution, inrättning)
That is why I propose the creation of an institution - a foundation for democracy.
Därför föreslår jag att vi inrättar en institution, en stiftelse för demokrati.
I share the belief that an institution such as the proposed foundation can achieve something positive.
Jag är också av den uppfattningen att en sådan institution som en stiftelse kan utföra mycket.
We urgently need European institutions modelled on American government-funded foundations and which are able to effectively support human rights defenders the world over.
Det finns ett trängande behov av EU-institutioner som efterliknar de amerikanska regeringsfinansierade stiftelserna och som effektivt kan stödja människorättsförsvarare över hela världen.
institution
volume_up
sjukvårdsinrättning {gen. com.} ((vård)institution, inrättning)

2. Religione

institution
volume_up
installation {gen. com.}

Esempi di utilizzo "institution" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishMy main desire was to defend the prerogatives of the parliamentary institution.
Min huvudsakliga strävan var att försvara parlamentsinstitutionens privilegier.
EnglishI think we are already the most supervised international financial institution.
Jag anser att vi redan är det mest kontrollerade internationella finansinstitutet.
EnglishThis institute will be the first EU institution in a new Member State - Lithuania.
Detta kommer att bli den första EU-institutionen i en ny medlemsstat - Litauen.
EnglishEveryone is aware that this institution's 2009 budget was investigated by OLAF.
Alla är medvetna om att denna institutions budget för 2009 har undersökts av Olaf.
EnglishThis is more a project of the European Parliament than of any other institution.
Detta är Europaparlamentets projekt mer än någon annan institutions projekt.
EnglishI question whether there is any need for this institution at European level.
Jag ifrågasätter om det finns behov av den här institutionen på europeisk nivå.
EnglishBut a European Council is also the result of the effort made by each institution.
Men ett möte i Europeiska rådet är också resultatet av alla institutioners insatser.
EnglishTo mark the occasion we published a volume tracing the history of the institution.
För att uppmärksamma jubileumet publicerade vi en skrift om institutionens historia.
EnglishWe must support the approval procedure and the institution of the BREF in general.
Vi måste stödja godkännandeförfarandet och inrättandet av BREF i allmänhet.
EnglishIn seven cases the institution concerned has accepted a draft recommendation.
I sju fall godtog den berörda institutionen ett förslag till rekommendation.
EnglishWhat kind of solutions has the Commission in mind for this type of credit institution?
Vilka lösningar har kommissionen tänkt sig för den här typen av kreditinstitut?
EnglishAs the law stands at present, only the institution as a whole can be sanctioned.
I texternas nuvarande utformning kan endast hela institutionen utsättas för sanktioner.
EnglishMake no mistake, I shall go on being the conscience of this institution.
Begå inga misstag, för jag kommer att fortsätta vara denna institutions samvete.
EnglishIt is, to a certain extent, the external guarantor of our institution's credibility.
Den är på sätt och vis den yttre garantin för vår institutions trovärdighet.
EnglishMy assessment is that neither institution is likely to get more from conciliation.
Min bedömning är att ingen av institutionerna kan tänkas få igenom mer vid en medling.
EnglishThis is totally contrary to the purportedly democratic principles of this institution.
Detta strider fullständigt mot institutionens påstått demokratiska principer.
EnglishNo self-respecting EU institution should record something like this in the resolutions.
Sådant bör inte skrivas in i resolutionerna för ett EU-organ med självaktning.
EnglishThe European Parliament is the only democratically-elected EU institution.
Europaparlamentet är den enda EU-institutionen som utses genom ett demokratiskt val.
EnglishCommissioner, you are flouting the operating rules of this institution.
Herr kommissionsledamot! Ni trotsar reglerna för denna institutions verksamhet.
EnglishOtherwise we abuse the powers of an important external control institution.
I annat fall missbrukar vi makten hos en viktig extern kontrollinstitution.