EN

imperative {sostantivo}

volume_up
1. generale
imperative
But this imperative could be the subject of a simple injunction of principle to COTIF.
Men denna tvingande nödvändighet skulle helt enkelt kunna ses som ett åtagande på grund av en princip i COTIF.
Det är en tvingande nödvändighet.
Gender equality is not only a matter of justice but also an imperative for social and economic development.
Jämställdhet mellan könen är inte bara en fråga om rättvisa utan också en tvingande nödvändighet för social och ekonomisk utveckling.
imperative (anche: commission, order, fiat)
imperative (anche: charge, command, direction, injunction)
2. Grammatica
imperative
This is an imperative of the first order, given the development of flags of convenience and dual registration.
Med tanke på utvecklingen av utflaggnings- och andra register är det ett imperativ av högsta rang.
On closer inspection both tasks are important democratic imperatives.
Nåväl, vid närmare beskådande är båda uppgifterna lika demokratiska imperativ.
If anything, it should provide the political imperative to ensure that it never happens again.
Snarare borde det medföra ett politiskt imperativ för att se till att det inte inträffar igen.

Sinonimi (inglese) per "imperative":

imperative

Esempi di utilizzo "imperative" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt is imperative that the means provided in the joint draft budget be restored.
De medel som tillhandahölls i det gemensamma budgetförslaget måste återinsättas.
EnglishMadam President, greater consumer protection for ordinary citizens is imperative.
Fru ordförande! Bättre konsumentskydd för vanliga medborgare är mycket viktigt.
EnglishIt is imperative that the assassins of Rafiq Hariri are finally brought to justice.
Det är absolut nödvändigt att Rafiq Hariris mördare äntligen ställs inför rätta.
EnglishIf restrictions have to be imposed, that is an imperative of the democratic state.
De eventuella begränsningar som påläggs är en nödvändighet i en demokratisk stat.
EnglishThe imperative is to keep people safe - and Europe has a key role to play here.
Det viktigaste är människors säkerhet - och här fyller EU en viktig funktion.
EnglishI believe that the broader footwear issue confronts us with that imperative.
Jag anser att den bredare frågan om skor ställer oss inför denna nödvändighet.
EnglishIt is therefore imperative to be able to sell these books easily across borders.
Det är därför oundgängligt att kunna distribuera böckerna över gränserna utan problem.
EnglishHe did not pursue the pressing imperative of redistributing land ownership.
Han gick inte vidare med det absolut dominerande kravet att omfördela markägandet.
EnglishTherefore, I think that the need for the Single European Sky project is imperative.
Därför anser jag att ett gemensamt europeiskt luftrum är absolut nödvändigt.
EnglishIt is imperative that rules for travel costs should be transparent and comprehensible.
Det är absolut nödvändigt med en öppen och begriplig reglering av resekostnaderna.
EnglishSo it is imperative to resolve this structural problem as quickly as possible.
Det är därför brådskande att snarast avhjälpa detta strukturella problem.
EnglishThus, we consider imperative the application of the principle of precaution.
Vi anser därför att det är nödvändigt att tillämpa försiktighetsprincipen.
EnglishIt is imperative that this discrepancy between promises and reality is overcome.
Vi måste absolut överbrygga denna klyfta mellan löften och verklighet.
EnglishRapid crime detection and strict enforcement of penalties are imperative.
Det är av avgörande vikt att snabbt upptäcka brott och tillämpa sträng bestraffning.
EnglishIt is imperative that this level of funding be viewed as an absolute minimum.
Det är absolut nödvändigt att denna finansieringsnivå skall ses som ett absolut minimum.
EnglishThat is why it is imperative that the Treaty of Lisbon comes into force soon.
Det är anledningen till att Lissabonfördraget måste träda i kraft snart.
EnglishIt is now imperative that we supplement the regulatory measures with economic instruments.
Det är därför absolut nödvändigt att komplettera reglerna med ekonomiska verktyg.
EnglishIt is imperative, for its credibility, that it starts taking action now.
Det är av största vikt för landets trovärdighet att man börjar agera direkt.
EnglishWe consider that it is absolutely imperative that in urgent cases we can act rapidly.
Vi anser att det är en absolut nödvändighet att man i brådskande fall kan agera snabbt.
EnglishI therefore believe updating is imperative. Several points are now obsolete.
Enligt min åsikt är det absolut nödvändigt att förändra denna situation.