EN

helps {verbo}

volume_up
1. "third pers. sing. simple present"
These could be implemented successfully by the coastal states, if Europe helps them.
Dessa kan omsättas framgångsrikt av kustländerna, om Europa hjälper dem.
The relationship with Europe helps this Latin America, and the relationship with Latin America helps Europe.
Förbindelserna med Europa hjälper Latinamerika och förbindelserna med Latinamerika hjälper Europa.
It helps to spread the risks of injury widely and ensure compensation.
Den hjälper till med att sprida skaderisken rent allmänt och säkerställa skadestånd.

Esempi di utilizzo "helps" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThis, of course, also helps to reduce the risk of a wave of migrants into Europe.
Detta bidrar naturligtvis till att minska risken för en migrationsvåg till EU.
EnglishAt the same time it helps to improve the free circulation of these medicines.
Samtidigt bidrar det till att förbättra den fria rörligheten för dessa läkemedel.
EnglishIt therefore helps to build a stronger and more modern European social model.
Det är inte deras fel att de har slösat bort sin tid, utan det är presidiets fel.
EnglishDoes the Presidency think that this helps or hinders the issue of emissions?
Anser ordförandeskapet att detta är till fördel eller nackdel för utsläppsfrågan?
EnglishIt helps to ensure a high quality of education throughout the entire Community.
Det bidrar till en kvalitativt högtstående utbildning över hela gemenskapen.
EnglishWe must make sure that the citizens' initiative helps to support and develop Europe.
Vi måste se till att medborgarinitiativet bidrar till att stödja och utveckla EU.
EnglishThe contemporary lifestyle helps camouflage this new poverty to a large extent.
Vår nuvarande livsstil bidrar till att i stor utsträckning dölja denna nya fattigdom.
EnglishUsing this alternative text as a title helps the user, and it also can help your site.
Användarna tittar efter sina sökord eller andra tecken på relevans i resultaten.
EnglishCommunication helps understanding, builds common values and creates communities.
Kommunikation underlättar förståelse, bygger gemensamma värden och skapar gemenskaper.
EnglishThis fund does not replace national policies, but helps them to be more efficient.
Detta ersätter inte nationell politik, men det bidrar till att göra den effektivare.
EnglishWe should not exclude the option of a boycott if it helps to achieve results.
Vi bör inte utesluta möjligheten till en bojkott om det främjar våra syften.
EnglishThis helps ensure that your ads always run -- even if your electricity doesn't.
På så sätt visas dina annonser utan avbrott även om du glömmer att betala räkningarna.
EnglishThis helps to easily identify the number of referrals to each advertiser.
På så sätt blir det enklare att identifiera antalet länkar till varje annonsör.
EnglishIt helps improve the implementation of a European system on the right to asylum.
Det bidrar till att förbättra genomförandet av ett europeiskt system om rätten till asyl.
EnglishThis in turn helps increase the inequitable distribution of tax revenues.
Detta bidrar i sin tur till att den orättvisa fördelningen av skatteintäkter ökar.
EnglishThis amendment therefore helps employment and helps companies to remain viable.
Genom ändringsförslaget främjas således såväl sysselsättningen som företagens livskraft.
EnglishThat is of inestimable value and helps peoples to live together in peace.
Detta har ett omätligt värde och är till stöd för en fredlig samvaro i Europa.
EnglishThis helps provide a good overview and to identify the different phases of the model.
På detta sätt kan man snabbt orientera sig och identifiera de olika stegen i modellen.
EnglishI believe it really helps if we manage to fund in the appropriate way.
Jag tror att det verkligen bidrar om vi kan förvalta fonden på ett lämpligt sätt.
EnglishThis function helps set the font and font effects, among other things.
Med den här funktionen kan du bland annat ställa in teckensnitt och teckeneffekt.