"helpline" traduzione svedese

EN

"helpline" in svedese

volume_up
helpline {sostantivo}
EN

helpline {sostantivo}

volume_up
National and international telephone helplines need to be set up and publicised on national and local television.
Nationella och internationella journummer måste upprättas och offentliggöras på nationell och lokal TV.

Esempi di utilizzo "helpline" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI fully agree with the idea of a European helpline for victims, particularly children.
Jag instämmer helt med idén om en europeisk hjälplinje för offer, särskilt barn.
EnglishIt is essential to press ahead as quickly as possible with the launch of the helpline.
Det är nödvändigt att driva på genomförandet av hjälptelefonlinjen så mycket som det går.
EnglishEven now, two years later, such a helpline has not been set up.
Fortfarande, två år senare, har ännu ingen sådan hjälptelefonlinje inrättats.
EnglishWe have an SME helpline to make cooperation easier.
Vi har en särskild hjälptelefon för små och medelstora företag för att underlätta samarbetet.
EnglishEvery country should support the telephone helpline for children.
Varje land bör stödja en telefonhjälplinje för barn.
EnglishCommissioner, you spoke about the telephone helpline.
Herr kommissionsledamot! Ni talade om akuttelefonlinjen.
EnglishWe are thinking about launching a European emergency helpline in the near future for children who are in difficulty.
Vi tänker lansera en europeisk nödhjälplinje för barn i svårigheter inom den närmaste framtiden.
EnglishWhat is missing, though, is a general, multi-lingual helpline which Lolita can ring if she is forced into prostitution.
Vad som saknas är dock en allmän flerspråkig hjälplinje som Lolita kan ringa till om hon tvingas att prostituera sig.
EnglishTwo final remarks: the first is that much has been said about a European telephone helpline to help children in difficulties.
Två avslutande kommentarer: för det första har det talats mycket om en europeisk telefonlinje för att hjälpa barn i svårigheter.
EnglishTwo weeks ago, I attended the launch by Commissioner Kuneva of a helpline for disappointed consumers during Euro 2008.
För två veckor sedan deltog jag i kommissionsledamot Meglena Kunevas lansering av en hjälptelefonlinje för besvikna konsumenter under fotbolls-EM 2008.
English(NL) Madam President, during the 2006 World Cup, attention was also drawn to a helpline for victims of trafficking in women and forced prostitution.
(NL) Fru talman! Under VM 2006 uppmärksammades också en hjälptelefonlinje för offren för handeln med kvinnor och tvångsprostitution.
EnglishIn Turkey, for example, a helpline has already been active for some years now, which women can call to report cases of trafficking in women.
I Turkiet har exempelvis redan en hjälptelefonlinje varit aktiv i några år, och kvinnor kan ringa dit för att rapportera fall av kvinnohandel.
EnglishOther measures now under way include the creation of a standard helpline telephone number, 116 000, which will be the same throughout Europe.
Andra åtgärder som är på gång inkluderar upprättandet av ett standardnummer till en hjälptelefon, 116 000, som kommer att vara detsamma över hela Europa.
EnglishI can now tell you that preparations for the framework decision on the single European helpline are under way and we shall actually submit it very soon.
Jag kan nu tala om för er att rambeslutet om en enda europeisk hjälptelefonlinje är under utarbetande, och vi kommer i själva verket att lägga fram det mycket snart.
EnglishBack in 2006, the European Parliament called for such a helpline to be set up that could speak to victims of human trafficking in several languages and offer assistance.
Under 2006 bad Europaparlamentet att en sådan hjälptelefonlinje skulle inrättas där man kunde tala med offren för människohandeln på flera språk och erbjuda stöd.
EnglishThere is also, in my view, a very grave concern which has been expressed to me by the National Hereditary Breast Cancer Helpline, which is based in my constituency.
Det finns också, enligt mitt sätt att se det, en mycket allvarlig farhåga, som har uttryckts för mig av National Hereditary Breast Cancer Helpline, vilken ligger i min valkrets.
EnglishI therefore think it is right to simplify the rules for the electronic identification of animals, and to create a telephone helpline in every EU Member State to provide better access to information.
Därför anser jag att det är rätt att förenkla reglerna för elektronisk identifiering av djur och inrätta en hjälptelefon i alla EU-stater för att öka tillgången till information.
EnglishCan the Commission give an overview of the situation regarding the provision of a Europe-wide missing children's helpline, given that there are 116000 missing children in Europe?
Kan kommissionen informera om hur långt man har kommit när det gäller att upprätta en Europatäckande telefonjour för försvunna barn, detta med tanke på att det finns 116 000 försvunna barn i Europa?