"helm" traduzione svedese

EN

"helm" in svedese

volume_up
helm {sostantivo}
EN

helm {sostantivo}

volume_up
1. Marina
After Mr Berlusconi ’ s clowning around and dubious jokes, it is comforting to have people at the helm of Europe who do not have swollen heads and have their feet firmly on the ground.
Efter Silvio Berlusconis cirkuskonster och tveksamma lustigheter känns det tryggt att det sitter personer vid EU: s roder som inte är pompösa utan står stadigt med fötterna på jorden.
After Mr Berlusconi’s clowning around and dubious jokes, it is comforting to have people at the helm of Europe who do not have swollen heads and have their feet firmly on the ground.
Efter Silvio Berlusconis cirkuskonster och tveksamma lustigheter känns det tryggt att det sitter personer vid EU:s roder som inte är pompösa utan står stadigt med fötterna på jorden.
helm (anche: tiller)

Esempi di utilizzo "helm" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI also say that especially for our Romanian colleagues, with Mr Severin at the helm.
Jag säger detta särskilt för våra rumänska kollegor, med Adrian Severin i spetsen.
EnglishLet us not forget that the party in power took the country’s helm illicitly.
Låt oss inte glömma att partiet som sitter vid makten tog över landets styre olagligt.
EnglishThere is a helm which is in your hands; we have great expectations of it.
Det är ni som står vid rodret, och vi väntar oss mycket av er.
EnglishThey will flee to Helm's Deep...... the great fortress of Rohan.
De kommer fly till Helm' s Klyfta...... den stora fästningen av Rohan.
EnglishIt is unclear which country will in time be at the helm in that region.
Det är oklart vem som på sikt kommer att styra i regionen.
EnglishI think you will agree that his years at the helm of the Committee on Budgets will not be forgotten.
Jag tror ni instämmer i att hans år vid rodret för budgetutskottet inte kommer att glömmas.
EnglishIn such a situation we need to hold to our course with a strong and independent Commission at the helm.
I en sådan situation måste vi hålla kursen med en stark och oberoende kommission vid rodret.
EnglishPrime Minister, you take the helm of a craft lacking direction, wallowing in heavy seas.
Herr premiärminister, ni tar befälet över en farkost som saknar riktning och som befinner sig i hård sjögång.
EnglishI am convinced that Europe, in the throes of a crisis, needs a strong hand and orientation at the helm.
Jag är övertygad om att EU behöver en stark hand och person vid rodret under denna krisperiod.
EnglishPeter Mandelson has left the stage after four years at the helm.
Peter Mandelson har lämnat scenen efter fyra år i följd.
EnglishFrom the outset the intention was for the bank to be located in Germany with a Frenchman at the helm.
Från början var det meningen att banken skulle vara placerad i Tyskland med en fransman som ledare.
EnglishAt the helm of the Union, the UK is uniquely well positioned to deliver a powerful moral punch.
Vi rodret för unionen har Förenade kungariket unikt goda möjligheter att avge en kraftfull moralisk snärt.
EnglishWhat we need is to have statesmen at the helm of our Member States and not politicians who only live for the moment.
Vi behöver statsmän som styr våra medlemsstater och inte politiker som bara lever i nuet.
EnglishHowever, the approach favoured, with the EU at the helm, is one of joint responsibility of all countries.
Med EU vid rodret förespråkas dock en strategi som bygger på att alla länder har ett gemensamt ansvar.
EnglishUnfortunately, however, it has come to our notice that there are conflicts of interest between those at the helm of the EIB.
Vi har dock tyvärr noterat att det finns intressekonflikter mellan dem som styr EIB.
EnglishIt occurred to me that it is a dangerous and also very difficult job to be at the helm of governments in Europe too!
Min reflektion är då att det är farligt och också mycket svårt att styra Europas regeringar!
EnglishYou must lead the people to Helm's Deep and make haste.
Du måste leda folket till Helm' s Klyfta och det snabbt.
EnglishWhen I look at the government apparatus in Germany, I can see that, there too, the wrong people are at the helm.
När jag granskar regeringsapparaten i Tyskland ser jag att även där sitter fel personer vid rodret.
EnglishWhy is the Commission itself not also at the helm of the negotiations with GM and Magna instead of just Germany?
Varför är det bara Tyskland och inte kommissionen själv som leder förhandlingarna med GM och Magna?
EnglishHis defeat at Helm's Deep showed our enemy one thing.
Hans motstånd vid Helms klyfta visade fienden en sak.