EN to go on
volume_up
{verbo}

1. generale

Despite this time bomb which is slowly ticking away, enlargement will go ahead.
Trots denna långsamt tickande tidsinställda bomb skall utvidgningen ändå fortsätta.
The process is still developing, and it will go on developing.
Processen utvecklas fortfarande, och den kommer att fortsätta att utvecklas.
To go on subsidising tobacco cultivation at the same time is a downright contradiction in terms.
Att samtidigt fortsätta att subventionera tobaksodlingen är ju rentav schizofrent.
to go on (anche: to carry, to draw, to elapse, to go)
volume_up
{v.}
And sometimes they learn not to go to the blue, but to go to where the other bees go.
Ibland lär de sig att inte till den blå, utan att dit de andra humlorna går.
And now I can just go and go out with my friends, go do whatever I want.
Och nu kan jag bara och ut med mina vänner, och göra vad jag vill.
Al Gore: There is an old African proverb that says, "If you want to go quickly, go alone.
Det finns ett gammalt afrikanskt ordspråk som lyder, "Om du vill snabbt, ensam.
The process is still developing, and it will go on developing.
Processen utvecklas fortfarande, och den kommer att fortsätta att utvecklas.
Some producs are developed for research purposes, and some go on to commercialization.
Några utvecklas i forskningssyfte, och några går vidare till kommersialisering.
Förhoppningsvis kommer saker och ting att utvecklas i rätt riktning.
For inspiration, go to one of our festivals, go online, drop us a line.
våra festivaler- -gå ut på nätet, mejla oss.
Well, we're gonna talk about it because...... we promised Gwen we'd go to the dance!
Vi ska prata om det, för att...... vi lovade Gwen att vi skulle festen!
In that regard Montenegro clearly has a long way to go on the road to the European Union.
I det avseendet har Montenegro uppenbart en lång väg att vägen till Europeiska unionen.
to go on (anche: to proceed)
It is obviously a positive matter that enlargement can now go ahead.
Det är naturligtvis positivt att expansionsprocessen nu kan fortgå.
Things cannot go on like this if we wish to eliminate unemployment.
Så här kan det inte fortgå, om vi vill avskaffa arbetslösheten.
We should not allow this political crisis and tensions to go any further.
Vi får inte låta denna politiska kris och dessa spänningar fortgå.
That debate has already started, and will go on until the first half of 2006.
Den debatten har redan börjat och kommer att pågå under första halvan av 2006.
This was the first stage of a process which will go on for many years.
Det här var ett första avtryck i en process som kommer att pågå under många år.
The destruction of the world's cultural heritage must not go unpunished.
Förstörelse av världens kulturarv får inte pågå ostraffat.
to go on (anche: to badger, to gripe, to niggle, to carp)
Normally we would be feeling refreshed and raring to go.
Normalt skulle vi känna oss utvilade och redo att sätta igång med arbetet.
If that is the case, it should go and get the data.
Om det är det som är problemet borde en sätta igång och samla in data.
It will also allow the other institutions to go ahead with implementing their own scheme.
Det kommer också att göra det möjligt för andra institutioner att sätta igång och införa sina egna system.
to go on
We shall now go to the main item on this afternoon's agenda.
Nu ska vi övergå till den centrala frågan på eftermiddagens föredragningslista.
But there are other Community competences that should not go now to the intergovernmental arm.
Men det finns andra gemenskapsbefogenheter som inte borde övergå till den mellanstatliga delen nu.
That cannot be allowed to go uncontradicted, and we cannot simply move on to the next item of business.
Detta kan inte få stå oemotsagt, och vi kan inte utan vidare bara övergå till nästa fråga.
to go on (anche: to pass, to pass on, to proceed)
We shall now go to the main item on this afternoon's agenda.
Nu ska vi övergå till den centrala frågan på eftermiddagens föredragningslista.
But there are other Community competences that should not go now to the intergovernmental arm.
Men det finns andra gemenskapsbefogenheter som inte borde övergå till den mellanstatliga delen nu.
That cannot be allowed to go uncontradicted, and we cannot simply move on to the next item of business.
Detta kan inte få stå oemotsagt, och vi kan inte utan vidare bara övergå till nästa fråga.
to go on
Town-twinning has already proven to be a success story, and I hope that this success story will continue and go from strength to strength with this programme.
Vänortssystemet är redan en framgång, och jag hoppas att det ska fortsätta från klarhet till klarhet i och med det här programmet.
We are voting to censure the college because the whole Commission is accountable and must accept responsibility for the fact that so much has gone wrong and will continue to go wrong.
Vi röstar för misstroendevotum för kollegiet, eftersom hela kommissionen bär ansvaret för att så mycket har gått snett, och kommer att fortsätta snett.
We are voting to censure the Commission as a college because the Commission is accountable and must accept responsibility for the fact that so much has gone wrong and will continue to go wrong.
Vi röstar för misstroendevotum för kommissionen som kollegium, eftersom kommissionen bär ansvaret för att så mycket har gått snett, och kommer att fortsätta snett.
to go on
to go on
to go on (anche: to nag, to carp)
i förväg, så kommer jag strax.
fortlöpande bete sig ett visst sätt
However, if countries overspend and go into too much debt, they could jeopardise economic growth in other EU countries and the stability of the eurozone.
EU-länderna får inte ha för stora utgifter eller dra sig för stora skulder, för det kan äventyra den ekonomiska tillväxten i andra EU-länder och stabiliteten i euroländerna.
to go on (anche: to continue, to keep on)

2. "time"

to go on
volume_up
förlöpa {v.} (tid)
Of course there is no reason, as has been said by the Council and the Commission, why the transition should not go well.
Det finns naturligtvis inga skäl, som rådet och kommissionen påpekat, till varför överlåtelsen inte skulle förlöpa väl.
As an international fund stands ready to finance these operations, I am working on the assumption that everything will go according to plan.
Det finns en internationell fond för att finansiera dessa uppgifter, och jag utgår från att det kommer att förlöpa enligt planen.
The countries of the Western Balkans have bilateral readmission agreements with many Member States of the Union, so we assume that negotiations at Community level will also go smoothly.
Länderna på västra Balkan har bilaterala återtagandeavtal med många av unionens medlemsstater, så vi antar att förhandlingarna på gemenskapsnivå också kommer att förlöpa smidigt.

Esempi di utilizzo "to go on" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
Jag röstade i enlighet med detta för att inte bryta mot subsidiaritetsprincipen.
EnglishThe Austrian rules go far beyond the minimum standards stipulated in this report.
De österrikiska reglerna går betydligt längre än miniminivån i detta betänkande.
EnglishWe cannot go soft on independence or on price stability under any circumstances.
Vi får inte under några omständigheter ta lätt på oberoende eller prisstabilitet.
EnglishClearly an obligation to encourage does not go as far as an obligation to ensure.
En plikt att uppmana är naturligtvis inte lika stark som en plikt att garantera.
EnglishThey also have to be punished by the authorities, while the perpetrators go free.
Sen ska man dessutom straffas av myndigheterna, samtidigt som förövarna går fria.
EnglishThanks also go to our friends in the Socialist Group in the European Parliament.
Jag vill även tacka våra vänner i Europaparlamentets socialdemokratiska grupp.
EnglishLuckily, the Commission did not go along with this totally unrealistic proposal.
Lyckligtvis gick inte kommissionen med på detta fullständigt orealistiska förslag.
EnglishWhat happens is the boiler runs out and the heating bills go through the roof.
Vad händer om värmepannan går sönder och uppvärmningsräkningarna stiger i taket.
EnglishFirstly, my best wishes go to Mr Bowis, with whom we have worked a great deal.
För det första önskar jag John Bowis, som vi har arbetat mycket med, lycka till.
EnglishBecause in the balloon, like in life, we go very well in unforeseen directions.
Eftersom i ballongen, liksom i livet, rör vi oss lätt i oförutsedda riktningar.
English(Applause) Forty seven years on, we must go on tirelessly repeating that message.
(Applåder) 47 år senare måste vi fortfarande oförtröttligt upprepa detta budskap.
EnglishWe certainly do not have to go as far as Afghanistan to find examples of this.
Vi behöver faktiskt inte resa ända till Afghanistan för att se exempel på detta.
EnglishIf we go down that road, there will of course never be any end to such problems.
Om vi börjar med det, får man naturligtvis aldrig ett slut på den sortens problem.
EnglishAnd as you go up, those are the bigger trials, so they've got less error in them.
Och när går uppåt, så ser du de större försöken, så dessa har mindre osäkerhet.
EnglishThe structural imbalances which the crisis has only exacerbated go beyond debts.
De strukturella obalanser som krisen har förvärrat handlar om mer än bara skulder.
EnglishThere were many humanitarian crises in 2010: Haiti, Pakistan, and I could go on.
Under 2010 inträffade ett antal humanitära kriser, bl.a. i Haiti och Pakistan.
EnglishLet us go beyond our national selfishness which is leading straight into disaster.
Låt oss se bortom vår nationella själviskhet som leder oss rakt mot katastrofen.
EnglishMr President, our prayers and sympathy go to the 118 sailors and their families.
Herr talman! Vår bön och vår medkänsla gäller de 118 sjömännen och deras familjer.
English(FI) Mr President, ladies and gentlemen, my thanks go to the three rapporteurs.
(FI) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka de tre föredragandena.
EnglishI too would like to congratulate Mr Fruteau, and we now go on to the next item.
Jag vill också gratulera Jean-Claude Fruteau, och nu går vi över till nästa punkt.