"general" traduzione svedese

EN

"general" in svedese

volume_up
general {sostantivo}
SV

"general" in inglese

volume_up
general {gen. com.}
EN
EN

EN general
volume_up
{sostantivo}

1. generale

general
volume_up
general {gen. com.}
One particular General has urged us to prepare for current and future conflicts.
En general föreslår oss att vara beredda för konflikter i dag och i morgon.
Every intelligent general should ask himself this question: what is the objective?
Varje klok general måste ställa sig frågan: Vad är målet?
Direcção Geral do Ensino Superior Directorate-General for Higher Education Av.
Direcção Geral do Ensino Superior Directorate-General for Higher Education Av.
Joint strategies ought to be restricted to issues of a general character.
Gemensamma strategier bör stanna vid frågor av övergripande karaktär.
Det kan gälla övergripande teorier eller konkreta ställningstaganden.
What we need is more people in work, not a general increase in working time.
För det andra löser en övergripande skattesänkning i Europa inte problemen.

2. Militare

general
volume_up
fältherre {gen. com.}
general
volume_up
härförare {gen. com.}

Sinonimi (inglese) per "general":

general

Sinonimi (svedese) per "general":

general
Swedish

Esempi di utilizzo "general" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishBut I do think that, as a general rule, the Council should answer all questions.
Men enligt min mening är det i allmänhet rådets uppgift att besvara alla frågor.
EnglishThe Commission will monitor these issues in general, through the Eurobarometer.
Kommissionen kommer att övervaka dessa frågor i allmänhet, genom Eurobarometern.
EnglishThose responsible for budgets in both Directorates-General are very cooperative.
De ansvariga för budgeten är mycket samarbetsvilliga, i båda generaldirektoraten.
EnglishThe Commissioners cannot countersign the declarations of the Directors-General.
Kommissionsledamöterna kan inte kontrasignera generaldirektörernas förklaringar.
EnglishIn general, we are satisfied that this cooperation also includes the World Bank.
På det hela taget är vi nöjda med att detta samarbete även omfattar Världsbanken.
EnglishIt is our task as politicians to establish goals and set the general frameworks.
Det är vår uppgift som politiker att fastställa målen och de överordnade ramarna.
EnglishThe people of Bulgaria gave a mixed message in their general election on 25 June.
Bulgariens medborgare gav ett blandat budskap i det allmänna valet den 25 juni.
EnglishServices of general economic interest, of course, really do need to be protected.
Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse behöver naturligtvis verkligen skyddas.
EnglishThere could be exceptions to the general rule in some bilateral tax agreements.
Det kan finnas undantag från de allmänna reglerna i vissa bilaterala skatteavtal.
EnglishThe Statute may provide for the General Court to be assisted by Advocates-General.
I stadgan får det föreskrivas att tribunalen skall biträdas av generaladvokater.
EnglishThe Greek Cypriots and the Turkish Cypriots or more general imperialist plans?
Grekcyprioterna eller turkcyprioterna eller mer allmänna imperialistiska planer?
EnglishThis intention was confirmed by the General Affairs Council of 22 February 1999.
Dessa intentioner bekräftades av rådet (allmänna frågor) den 22 februari 1999.
EnglishIn general, the current guidelines cannot be considered as clear or transparent.
De nuvarande riktlinjerna utmärks generellt sett inte av klarhet och öppenhet.
EnglishThis resolution is designed to win a broad majority at the UN General Assembly.
Den här resolutionen är ämnad att få en bred majoritet i FN: s generalförsamling.
EnglishThe points I would like to make today have more to do with the general situation.
De kommentarer jag vill göra i dag har mer att göra med den allmänna situationen.
EnglishI also think that you are underestimating the macro-economic effect in general.
Jag tycker också att ni rent allmänt underskattar den makroekonomiska effekten.
EnglishA Member of this House is actually a declared candidate in this general election.
En ledamot av denna kammare är faktiskt en uttalad kandidat i dessa allmänna val.
EnglishI believe that we are all agreed on the first principles, the general principles.
De viktigaste principerna, de allmänna principerna, tror jag att vi alla delar.
EnglishRegarding services of general interest, a perspective of progress is emerging.
När det gäller de allmännyttiga tjänsterna börjar kommande framsteg att skönjas.
EnglishThat was reinforced in the agreement brokered by the Secretary-General of the UN.
Det förstärktes i överenskommelsen som medlades fram av FN: s generalsekreterare.