"to exert" traduzione svedese

EN

"to exert" in svedese

EN to exert
volume_up
[exerted|exerted] {verbo}

The Commission is trying to exert pressure on the banks with this aim in mind.
För att uppnå detta försöker kommissionen utöva inflytande på bankerna.
Parliament will need to be a true ambassador for this message and exert pressure.
Parlamentet måste vara en verklig talesman för detta budskap och utöva påtryckningar.
I hope the Commission will be able to exert sufficient pressure to achieve this goal.
Jag hoppas att kommissionen lyckas utöva den påtryckning som behövs.
Here too, it is up to the Council and Commission to exert pressure.
Också när det gäller detta menar jag att rådet och kommissionen bör använda sin makt och sätta press på dem.
But, as far as I am concerned, I will exert all my influence in encouraging Member States to do so.
Men personligen kommer jag att använda allt mitt inflytande för att uppmana medlemsstaterna att göra detta.
Let us not use avoidance tactics such as discussing issues over which we can only exert a moral influence.
Låt oss inte använda oss av någon undvikande taktik, som till exempel att diskutera frågor där vi bara kan uppbjuda moralisk påverkan.
This objective unfortunately does not exert sufficient pressure to give priority to developing renewable sources of energy.
Tyvärr utövar denna vision för lite tryck för att utveckla förnybara energikällor med företräde.
The Presidency should also exert effective pressure on Kiev to dismantle opaque economic structures which undermine efforts to reform and develop a legal state.
Ordförandeskapet bör också utöva kännbara påtryckningar på Kiev för att demontera ogenomskinliga ekonomiska strukturer som undergräver bemödandena att reformera och utveckla en rättsstat.
Let us not use avoidance tactics such as discussing issues over which we can only exert a moral influence.
Låt oss inte använda oss av någon undvikande taktik, som till exempel att diskutera frågor där vi bara kan uppbjuda moralisk påverkan.

Esempi di utilizzo "to exert" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishEU legislators have brought to light the consistently great pressure they exert.
Europeiska unionens lagstiftare har visat sig hålla även mot starka påtryckningar.
EnglishThat will exert pressure on the industry to get these cars to consumers quickly.
Det kommer att driva på industrin att snabbt få ut de här bilarna till konsumenterna.
EnglishThe use of sanctions is an important way for the European Union to exert pressure.
Användningen av sanktioner är ett viktigt påtryckningsmedel för Europeiska unionen.
EnglishSo we need to exert much greater political and military pressure on Belgrade.
Därför behöver vi ett mycket starkare politiskt och militärt tryck på Belgrad.
EnglishNow we have to hope that other countries exert pressure on the question of PBTs.
Nu får man hoppas att andra länder trycker på frågan om PBT-kemikalierna.
EnglishTherefore I appeal to you to exert your best efforts to bring this about.
Därför vädjar jag till er att uppbåda alla era krafter för att åstadkomma detta.
EnglishThe EU must exert its influence in international trade to initiate a change.
EU måste utnyttja sitt inflytande i internationell handel för att skapa förändring.
EnglishAs you said, Europe will be able to exert influence if it can act decisively.
Som ni sade, Europa kommer att få något att säga till om, om det lyckas fatta beslut.
EnglishI hope that the Council will continue to exert pressure for unanimity for reforms.
Jag hoppas att rådet fortsätter att avtvinga samstämmighet för reformer.
EnglishWe are not without arms; we are not without pressure that we can exert.
Vi är inte utan vapen. Vi är inte utan påtryckningsmedel som vi kan utnyttja.
EnglishWe should not continue to exert pointless pressure on farmers ' incomes.
Vi skall inte i onödan fortsätta att sätta tryck på jordbrukarnas inkomster.
EnglishWe should not continue to exert pointless pressure on farmers' incomes.
Vi skall inte i onödan fortsätta att sätta tryck på jordbrukarnas inkomster.
EnglishHow will it be possible for Parliament to exert sufficient influence?
Hur gör man för att parlamentet skall få tillräckliga möjligheter att påverka?
EnglishCan we not all agree to keep an eye on the matter and to continue to exert pressure?
Men skall vi inte enas om att vi alla håller det under bevakning och fortsätter trycka på.
English2.How does it intend to exert political pressure on Vietnam in connection with this matter?
2.Vilka åtgärder tänker EU vidta för att sätta politisk press på Vietnam i denna sak?
EnglishWe, the Members of the European Parliament, must exert an influence on Germany.
Vi, dvs. Europaparlamentets ledamöter, måste påverka Tyskland.
EnglishAll states in the region must exert every effort to promote peace and to combat terrorism.
Alla stater i regionen måste göra sitt yttersta för att främja fred och bekämpa terrorism.
EnglishI believe we must in future exert much more pressure on this issue.
Jag anser att vi i framtiden måste trycka på mycket mer i den här frågan.
EnglishIts intervention must start to exert greater influence for a peaceful solution to these problems.
Vi måste se tydligare resultat av EU:s insatser för en fredlig lösning av problemen.
EnglishI'm fed up with the power that a few exert over the many through gender, income, race, and class.
Jag är trött på makten några få utövar över många genom kön, inkomst, ras och klass.