EN to determine
volume_up
[determined|determined] {verbo}

1. generale

This enables Member States themselves to determine the punishment.
På det sättet har medlemsstaterna själva möjlighet att fastställa påföljdssatsen.
The aim of this vote is simply and exclusively to determine the order of precedence.
Syftet med omröstningen är endast att fastställa en rangordning.
As legislators, it is precisely our role to determine these criteria.
I egenskap av lagstiftare är det dock vår roll att fastställa just dessa kriterier.
It will also determine the future of the multilateral trading system.
Det kommer också att avgöra framtiden för det multilaterala handelssystemet.
The pace of the reforms will determine progress during the negotiations.
Reformtakten kommer att avgöra vilka framsteg som görs under förhandlingarna.
Social background must not determine a person's educational opportunities.
Den sociala bakgrunden ska inte avgöra en persons utbildningsmöjligheter.
They are no longer free to determine the length of their working hours themselves.
Dessa företagare får inte längre bestämma omfattningen av arbetstiden själva.
With the following options, you can determine how the presentation should be run.
Med följande alternativ kan du bestämma hur presentationen ska genomföras.
They must allow managers to determine the best investment strategy.
Den bör tillåta förvaltarna att bestämma den bästa placeringsstrategin.
to determine (anche: determines)
Services determine the standard of living and well being of societies.
Tjänster avgör samhällens levnadsstandard och välfärd.
It is not the directive that will determine that: the responsibility lies with the service provider.
Det är inte direktivet som avgör detta: ansvaret ligger hos tjänsteleverantören.
The outcome of this debate and consultation will determine whether we should amend this directive.
Resultatet av denna debatt och detta samråd avgör om vi bör ändra detta direktiv.
In masked fields, by specifying the character code, you can determine what the user can enter in the control field.
För maskerade fält kan Du med en teckenkod begränsa vilka typer av tecken som kan skrivas i kontrollfältet.
That is why the various national and international institutions are usually determined to limit certain fishing activities.
Därför denna beslutsamhet, som många gånger har demonstrerats i olika nationella och internationella fora, att begränsa vissa typer av fiske.
We all understand that the euro is a determining factor in restricting the European repercussions of a crisis imported from the United States.
Vi inser alla att euron spelar en nyckelroll för att begränsa de europeiska skadeverkningarna av en kris som vi har importerat från Förenta staterna.
This should avoid competition being determined and thus distorted by differing rules and the ensuing hunt for the more favourable regulatory framework.
Därigenom kan man förhindra att konkurrensen avgörs och snedvrids av olika regler och till följd av detta sökandet efter förmånligare regler.
to determine (anche: to decide, to resolve)
to determine (anche: to establish)
The recent results from the study show that it is impossible to determine patterns having to do with the different social environments in the cities.
De färska resultaten från den studien visar att det inte går att utröna mönster som har med de skilda sociala miljöerna i städerna att göra.
to determine
It is important to determine what exactly happened in Greece.
Det är viktigt att fastlägga vad som exakt har hänt i Grekland.
to determine (anche: to adjudge)
to determine
to determine

2. "a fact"

to determine (anche: to establish)
The latter would be used to define priorities and to determine the extent of the means to be allocated.
De sistnämnda kan användas för att slå fast prioriteringar och besluta om hur stora medel som skall beviljas.
We need to establish what we are determined to retain, what we are not prepared to give up.
Vi måste slå fast vad vi är beslutna att slå vakt om, vad vi inte är beredda att ge upp.
Annex II is about determining which current in a cogeneration plant is actually cogenerated electricity.
Bilaga II: Det gäller att slå fast vilken el i en kraftvärmeanläggning som verkligen är kraftvärmeel.

3. Business

to determine (anche: to settle, to decide)
It will also determine the future of the multilateral trading system.
Det kommer också att avgöra framtiden för det multilaterala handelssystemet.
The pace of the reforms will determine progress during the negotiations.
Reformtakten kommer att avgöra vilka framsteg som görs under förhandlingarna.
Social background must not determine a person's educational opportunities.
Den sociala bakgrunden ska inte avgöra en persons utbildningsmöjligheter.

Esempi di utilizzo "to determine" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishSocial rights should determine economic choices, and not the other way around.
Det är de sociala rättigheterna som borde styra ekonomiska val och inte tvärtom.
EnglishWhat principles determine the allocation of funds, and what procedures apply?
Vilka principer gäller vid fördelningen av medel och vilket förfarande tillämpas?
EnglishThe huge growth in demand beyond the EU's borders alone will determine this.
Detta beror bara till viss del på den starka ökningen av efterfrågan utanför EU.
EnglishUnemployment levels should be used to determine eligibility for structural fund aid.
Arbetslöshet bör användas för att bedöma om man har rätt till strukturfondsstöd.
EnglishIn this combo box, determine in which format you want to save your documents.
I det här kombinationsfältet bestämmer du formatet på det dokument som ska sparas.
EnglishSometimes we won't show any location if we can't accurately determine one for you.
Ibland visas ingen plats alls om vi inte säkert kan identifiera var du befinner dig.
EnglishThe Member States themselves should determine control of their own waters and coasts.
Medlemsstaterna bör själva besluta om kontrollen av de egna vattnen och kusterna.
EnglishThe European Central Bank Council will determine the Community's monetary policy.
Europeiska centralbankens styrelseråd fastslår gemenskapens penningpolitik.
EnglishSelect here the data field name whose content will determine the sort order.
Här väljer Du namnet på det datafält, efter vars innehåll sorteringen ska ske.
English(Laughter) One digit at a time, I shall try and determine the digit you've left out.
(skratt) En siffra i taget, så ska jag försöka lista ut vilken siffra ni utelämnat.
EnglishThese are the issues that will determine the success of Europe now and in the future.
Detta är frågor som kommer att vara avgörande för EU:s framgång nu och i framtiden.
EnglishAs far as I can determine, the oral amendment has the approval of the other groups.
Såvitt jag kan se har det muntliga ändringsförslaget godtagits av de andra grupperna.
EnglishThese agreements may in some cases determine which country you should pay tax to.
Avtalen kan i vissa fall också ange vilket land du ska betala skatt till.
EnglishI am trying to determine ways in which we can also make these procedures easier.
Jag försöker komma fram till sätt att göra de här förfarandena enklare.
EnglishLet the Member States determine for themselves how they wish to fill their syllabuses.
Låt medlemsstaterna själva besluta hur de vill fylla sina utbildningsprogram.
EnglishThese elements also determine the multi-operational role of European farming.
Dessa saker påverkar även det europeiska jordbrukets mångfuktionella roll.
EnglishAbove all, we must determine how this kind of programme would be financed.
Framför allt måste vi också reda ut hur ett sådant program skall finansieras.
EnglishParliament is one of the main players and we help to determine the strategy.
Parlamentet är en av de stora speluppläggarna, och vi är med och bestämmer strategin.
EnglishThis is where you determine how captured changes in the document are highlighted.
Här definierar du om registrerade ändringar i dokumentet ska framhävas.
EnglishHere you can determine the relative sizes with reference to the base size.
I det här området väljer Du de relativa storlekarna i förhållande till basstorleken.