"common values" traduzione svedese

EN

"common values" in svedese

EN common values
volume_up
{plurale}

common values

Traduzioni simili a "common values" in svedese

common sostantivo
common aggettivo
values sostantivo
to value verbo
value sostantivo
value verbo
Swedish

Esempi di utilizzo "common values" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe Commission spoke fine words about common values, but where are they exactly?
Kommissionen talade fint om gemensamma värderingar, men var finns dessa egentligen?
EnglishFirstly, reference is made in Article 2 to the European Union’s common values.
För det första finns det i artikel 2 en referens till EU:s gemensamma värderingar.
EnglishFirstly, reference is made in Article 2 to the European Union’ s common values.
För det första finns det i artikel 2 en referens till EU: s gemensamma värderingar.
EnglishThe European Union was built and must be strengthened on a base of common values.
EU grundades och måste förstärkas på en grundval av gemensamma värderingar.
EnglishBesides being an economic entity, Europe is a community based on common values.
Europa är en ekonomisk enhet, men också ett samhälle som bygger på gemensamma värden.
EnglishCommunication helps understanding, builds common values and creates communities.
Kommunikation underlättar förståelse, bygger gemensamma värden och skapar gemenskaper.
English. - (RO) The Union is built on common values and protects human rights.
skriftlig. - (RO) Unionen bygger på gemensamma värden och skyddar mänskliga rättigheter.
EnglishIt goes to the heart of what used to be described as the common values we share.
Den handlar i grund och botten om det som tidigare beskrivits som våra gemensamma värden.
EnglishThe Agreement is a potent expression of shared values and common objectives.
Avtalet är ett kraftfullt uttryck för gemensamma värden och gemensamma mål.
EnglishOne of the common values of the Union is to refrain from carrying out the death penalty.
Att låta bli att verkställa dödsstraffet är en del av unionens gemensamma värden.
EnglishIt must be founded upon common values and have broad political support.
Det måste vara grundat på gemensamma värderingar och ha ett brett politiskt stöd.
EnglishOn the basis of our common values, we are strong, democratic and free.
På grundval av våra gemensamma värderingar är vi starka, demokratiska och fria.
EnglishHowever, our cooperation must always be based on common values and mutual respect.
Vårt samarbete måste emellertid alltid grundas på gemensamma värden och ömsesidig respekt.
EnglishA common basis of values for the new, enlarged EU is now even more necessary.
Vi behöver nu ännu mer en gemensam värdegrund för det nya utvidgade EU.
EnglishWe believe that a genuine and lasting partnership has to be built on common values.
Vi anser att ett genuint och långvarigt partnerskap måste bygga på gemensamma värderingar.
EnglishThese are the common values of Europe that we must all defend together.
Detta är EU:s gemensamma värderingar som vi alla måste försvara tillsammans.
EnglishAt the heart of this is our joining in defending our common values.
Kärnan i detta är att vi går samman för att försvara våra gemensamma värderingar.
EnglishLoyalty is not built on citizenship alone, but also on common values.
Lojalitet bygger inte enbart på medborgarskap, utan också på gemensamma värderingar.
EnglishOur heads of state and government showed unity and reflected our common values.
Våra stats- och regeringschefer visade enighet och gav uttryck för våra gemensamma värderingar.
EnglishWe must help them so that we can be loyal to ourselves and to our common values.
Vi måste hjälpa dem så att vi är lojala mot oss själva och gentemot våra gemensamma värderingar.